ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZADROŻU

im.Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Aktualności
Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU POETYCKIEGO
„POECI SĄ WŚRÓD NAS 2016”

Na konkurs wpłynęło 22 wiersze. Przyznano 3 miejsca oraz 3 wyróżnienia.

I miejsce

Wiersz pt. „Przypadki”, autor – Krzysztof Borówka, lat 12, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Zadrożu

II miejsce

Wiesz pt. „Wiersz o moim nauczycielu”, autor – Jakub Krupa, lat 12, uczeń Szkoły Podstawowej w Suchej

III miejsce

Wiersz bez tytułu, autor – Julia Tarnówka, lat 7, uczennica Szkoły Podstawowej w Jangrocie


Wyróżnienia

Wiersz pt. „Wiersz o moim nauczycielu”, autor – Martyna Pawlik, lat 11, uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tarnawie

Wiersz pt. „Kto to?”, autor – Aleksandra Zębala, lat 7, uczennica Szkoły Podstawowej w Suchej

Wiersz pt. „Wiersz o moim nauczycielu”, autor – Gabriela Bugaj, lat 12, uczennica Szkoły Podstawowej w Suchej

 

KONKURS POETYCKI

UWAGA! Konkurs poetycki!

BIBLIOTEKA I OŚRODEK ANIMACJI KULTURY GMINY TRZYCIĄŻ

ORAZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZADROŻU

OGŁASZA KONKURS POETYCKI „POECI SĄ WŚRÓD NAS 2016”

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele konkursu

×          budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,

×          doskonalenie umiejętności językowych,

×          rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,

×          poszukiwanie nowych talentów.

2. Tematyka konkursu

Temat utworów brzmi:  WIERSZ O MOIM NAUCZYCIELU.

3. Adresaci konkursu

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych Gminy Trzyciąż.

4. Zasady uczestnictwa

×          Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie na adres organizatora  napisanych odręcznie i samodzielnie wierszy, które nie były dotąd publikowane i             nagradzane w innych konkursach.

×          Jeden uczeń może złożyć tylko jeden wiersz.

×          Utwór w 2 egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem).

×          Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora, tj. imię i nazwisko, wiek, adres oraz nazwa szkoły).

5. Termin składania prac

Prace należy złożyć do 3 października 2016 r. w Zespole Szkół w Zadrożu.

6. Zasady przyznawania nagród

×          Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.

×          Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

×          Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 10 października 2016 roku.

×          Prezentacja nagrodzonych utworów oraz odbiór nagród nastąpi podczas Święta Edukacji Narodowej w dniu 13 października 2016 roku o godz. 1600

w Zespole Szkół w Zadrożu.

×          Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

 

Konkurs plastyczny "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - konkurs dla uczniów szkoły podstawowej’’

§ 1.

Postanowienia ogólne

  1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej.
  2. Hasło konkursu: ,,Bezpieczeństwo w ruchu  drogowym’’.
  3. Organizator: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zadrożu, Zadroże 69, 32-353 Trzyciąż.

§ 2.

Cel konkursu

Nadrzędnym celem konkursu plastycznego jest propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się dzieci po drodze, zastosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce oraz zwrócenie uwagi na lokalne zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci. Pośrednim celem konkursu jest aktywizacja uczniów, rozwijanie ich wyobraźni oraz pokazanie walorów indywidualnej pracy na rzecz całej grupy.

§ 3.

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych.

2. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

I kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;

II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.

§ 4.

Zakres tematyczny

Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do hasła konkursu ,,Bezpieczeństwo w ruchu  drogowym’’ i pokazywać bezpieczne zachowanie na drodze oraz w ruchu drogowym.

§ 5.

Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane techniką dowolną w formacie A3 lub mniejszym, na papierze lub innych płaskich powierzchniach.

2. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę.

3. Dopuszczalne jest tworzenie projektów grupowych jako prac dodatkowych.

4. Termin składania bądź wpływu prac plastycznych mija  27 października 2016 roku.

5. Wyłonienie zwycięzców konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 października 2017 roku na stronie internetowej szkoły (www.zs-zadroze.outline.pl).

6. Prace oceniać będzie Komisja Oceniająca.

7. Sposób opisania prac konkursowych: na każdej pracy powinny znajdować się informacje dotyczące uczestnika konkursu, tj. imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

8. Prace należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół w Zadrożu.

§ 6.

Kryteria oceny

1. Prace oceniane będą pod względem:

ü  zgodności z tematem,

ü  komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy,

ü  estetyki pracy.

§ 7.

Zasady nagradzania

1. W każdej grupie wiekowej nagrodę indywidualną otrzymuje troje uczniów.

2. Nagrodą indywidualną w konkursie są odblaski na rower oraz gry.

3. W momencie, gdy klasa przekaże do konkursu pracę grupową, nagrodą w konkursie są odblaski dla całej klasy.

4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy prac plastycznych.

§ 8.

Informacje końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.

2. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 

Akcja ,,Pomóż i TY"

Podsumowanie akcji ,,Pomóż i Ty”

Od 5.09 - 16.09.2015 r.  wzięliśmy udział w niezwykłej lekcji niesienia pomocy. Celem tegorocznej akcji charytatywnej była pomoc  19- letniemu Danielowi

Czerniakowi, który od  7- go miesiąca życia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe.  Chłopak  potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego tj. rowerowózka,

dzięki któremu nie będzie skazany na zamknięcie w czterech ścianach. Przedstawiciele SU  rozprowadzali wśród uczniów ,, cegiełki”, ze sprzedaży których

udało się uzbierać kwotę w wysokości 249, 70 zł. Pieniądze  zostały przekazane na konto FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,,POMÓŻ I TY”. Ten nasz skromny wkład  finansowy być może sprawi, że życie Daniela stanie się łatwiejsze.

Po raz kolejny udowodniliście, że można na Was liczyć i  wykazaliście się wielką wrażliwością na los innych.

PAMIĘTAJMY, ŻE DOBRO  POWRACA!

 

Nie tylko uczymy

 

Nie tylko uczymy, ale również dbamy o bezpieczeństwo!


Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Zadrożu po raz pierwszy przystąpiła do konkursu „Odblaskowa szkoła”.

Jego celem jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.


Rozumując, że bezpieczny uczeń to widoczny uczeń -  od wielu lat podejmujemy działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych uczniów na drodze. W tym roku zdwoiliśmy wysiłki wierząc, że dzięki działaniom realizowanym w ramach konkursu przyc


zynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego na drodze, a tym samym uchronimy ich od nieszczęśliwych wypadków, więc nie szczędzimy czasu i energii aby urzeczywistnić nasze konkursowe pomysły.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe, co zwiększy ich bezpieczeństwo  podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły. Każdy z uczniów otrzymał również elementy odblaskowe, które zostały przypięte do tornistrów szkolnych.

 

Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów

W dniu 13 września 2016 roku Rada Rodziców wybrała ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, mającą na celu objęcie dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Zadrożu ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wysokość składki wynosi 44,00 zł od pierwszego dziecka uczęszczającego do szkoły oraz 22,00 zł od drugiego i każdego kolejnego. Suma ubezpieczenia wynosi 20.000,00 zł. (dotyczy jednego ubezpieczonego).

W tym miejscu pragnę przypomnieć, iż ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.

Aby wypełnić obowiązek wynikający z art. 19 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przedstawiam ogólne warunki ubezpieczenia:

ogólne warunki ubezpieczenia

tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

formularz zgłoszenia szkody

dane kontaktowe zgłoszenia szkody

Poprawiony: sobota, 17 września 2016 21:52
 

STREFA ZAMIESZKANIA NA TERENIE WOKÓŁ SZKOŁY

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informuję, iż dbając o bezpieczeństwo dzieci na terenie wokół Szkoły wprowadzono „strefę zamieszkania” oznaczając ją zgodnie z przepisami znakami drogowymi.

Strefa zamieszkania to specyficzny obszar, na których obowiązują przepisy mające odpowiednio dyscyplinować kierowców.

Art. 2 pkt. 16 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”:

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazd i wyjazd oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

ghj
nnnnnn Znak D-40: strefa zamieszkania kkkkkZnak D-41: koniec strefy zamieszkania

 

Wjazd do „strefy” został oznaczony znakiem D-40 „strefa zamieszkania”, natomiast wyjazd tablicą D-41 „koniec strefy zamieszkania”.

Powód ustanowienia strefy wokół Szkoły jest bardzo prosty: strefa zamieszkania ma wpłynąć na bezpieczeństwo dzieci i je chronić.

  • W „strefie zamieszkania” piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Nie mają obowiązku - jak poza strefą - korzystać z chodników czy pobocza. W „strefie zamieszkania” kierujący musi zachować szczególną ostrożność, ponieważ po jej terenie mogą poruszać się bez opieki nawet dzieci, które nie ukończyły 7-go roku życia.
  • Kierowcy w „strefie zamieszkania” mogą parkować pojazdy jedynie w wyznaczonych miejscach (parkowanie poza miejscami wyznaczonymi grozi sankcjami karnymi oraz odholowaniem pojazdu na parking strzeżony na koszt właściciela).
  • Dozwolona prędkość w strefie zamieszkania to max. 20 km/h.

Jednocześnie informuję, iż na terenie „strefy” wyznaczone i oznakowane zostało miejsce postoju autobusu szkolnego.

Szanowni Państwo! Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas wszystkich priorytetem dlatego bardzo proszę o stosowanie się do obowiązujących przepisów i oznakowania.

Proszę również pamiętać, że wyjeżdżając z tego specyficznego obszaru na drogę wojewódzką 794, włączają się Państwo do ruchu i muszą ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.

Jednocześnie przypominam, że parkowanie na chodniku przed ogrodzeniem jest zabronione przepisami prawa.

 


Strona 3 z 20