SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home JĘZYK ANGIELSKI Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów - Jezyk angielski.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów - Jezyk angielski.

JĘZYK ANGIELSKI

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW:

  1. Z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Posiadającego opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

- Uczniowie z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim lub z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, realizują podstawę programową kształcenia ogólnego.

- Uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim obowiązują te same podręczniki i zeszyty ćwiczeń, co resztę klasy.

- Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.

Na lekcjach języka angielskiego nauczyciel stosuje:

- wydłużony czas pracy;

- możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych podczas pisania testów i kartkówek;

- stosowanie prostych poleceń;

- ocenianie prac pisemnych i ustnych wg skali:

0-14%    ndst

15-24%  dop

25-34%  dst

35-44%  db

45-54% bdb

55-100% cel

- zmniejszenie ilości zadań w pracy domowej;

- zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania;

- pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie;

- motywowanie do pracy poprzez częste pochwały, docenianie najmniejszego wysiłku ucznia;

- sprawdzanie wiedzy uczniów może odbywać się w formie odpowiedzi ustnych na proste pytania, na początku lub w trakcie lekcji. Oceniane mogą być także karty pracy, które uczniowie rozwiązują na lekcji lub w domu;

- zwracanie uwagi na wolniejsze tempo pracy ucznia;

- w miarę możliwości odrębne instruowanie ucznia;

- posadzenie ucznia z przodu sali lekcyjnej, blisko biurka nauczyciela;

Uczeń niedowidzący

Dzieci niedowidzące uczęszczające do szkoły ogólnodostępnej, powinny w miarę możliwości realizować ten sam program szkolny, co reszta klasy.

Przy ocenie bierze się pod uwagę:

- wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w prace na lekcji;

- aktywność podczas zajęć;

- samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń;

- zainteresowanie przedmiotem i stosunek do nauki;

- oceniając prace pisemne zwraca się uwagę na poziom wiadomości i słownictwo, błędy literowe spowodowane niedowidzeniem nie są oceniane;

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

- zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca w pierwszej ławce w rzędzie od okna;

- wiedzę ucznia sprawdza się w formie pisemnej oraz ustnej - wydłużony czas na wykonywanie ćwiczeń i zadań podczas lekcji - test zawierają zadania zarówno zamknięte jak i otwarte przygotowane przy użyciu powiększonej czcionki (16 lub większa w zależności od stopnia niedowidzenia);

- przewiduje się dla ucznia wydłużony (w miarę możliwości) czas wypowiedzi pisemnej;

- możliwość zaliczania treści programowych „partiami”.

Uczeń niedosłyszący

W ocenie bierze się pod uwagę przede wszystkim możliwości ucznia oraz jego obiektywne ograniczenia:

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

- zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca w pierwszej ławce w rzędzie od okna;

- nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu ucznia (słuchacza) zwrócony twarzą w jego stronę, należy mówić wyraźnie;

- zadbanie o spokój i ciszę w klasie, eliminowanie zbędnego hałasu;

- upewnianie się czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez ucznia (słuchacza) niedosłyszącego (w przypadku trudności zapewnienie mu dodatkowego wyjaśnienia, sformułowanie inaczej polecenia, używając prostego słownictwa)

- wydłużać czas na wykonanie zadania z uwagi na wolne tempo czytania;

- przy ocenie prac pisemnych nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu, (zadania słuchania ze zrozumieniem) nie powinny one obniżać ogólnej oceny pracy;

Ponadto ocenia się:

- aktywność ucznia na lekcji;

- systematyczność;

- pilność;

- staranność;

- zainteresowanie przedmiotem;

- stopień samodzielności;

Obniżony rozwój umysłowy

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

- zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania;

- pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie;

- odpytywanie po uprzedzeniu, kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany;

- wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań;

- zmniejszenie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań;

- dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie;

- wydłużanie czasu na odpowiedź;

- w miarę możliwości, częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień;

- możliwość dokończenia w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach;

- potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału.

Oceniając ucznia o obniżonym rozwoju umysłowym uwzględnić należy:

- wysiłek, który uczeń wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności;

- poziom motywacji do pracy;

- zaangażowanie w opanowanie materiału programowego;

- samodzielność wykonywaniu zadań;

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Ucznia dyslektycznego obowiązują te same treści i wymagania programowe, co uczniów, u których nie stwierdzono specyficznych trudności w nauce w postaci dysleksji, dysortografii oraz dysgrafii.

Uczeń ma obowiązek:

- wykazać się systematyczną pracą zgodnie ze wskazówkami nauczyciela;

- powtarzać i utrwalać pisownie wyrazów oraz zwrotów obcojęzycznych;

- doskonalić umiejętność czytania poprzez częste ćwiczenie w domu.

Ocenianie ucznia z dysleksją i dysortografią:

- wydłużony (w miarę możliwości) czas przeznaczony na napisanie sprawdzianu/testu;

- oceniając prace pisemne nie obniża się punktacji za opuszczanie liter, ich gubienie czy też przestawianie, jeśli nie wpływa to na zmianę znaczenia wyrazu;

- uznaje się zapis fonetyczny wyrazów;

- istnieje możliwość korzystania podczas zajęć ze słownika języka angielskiego.

Ocenianie ucznia z dysgrafią:

-akceptuje się pismo drukowane;

- nie ocenia się ucznia za charakter i estetykę pisma;

- w przypadku nieczytelnych zapisów lub prac uczeń ma obowiązek głośnego ich odczytania, jeżeli uczeń nie jest w stanie odczytać tego, co napisał otrzymuje

0 punktów za nieczytelne odpowiedzi udzielone na sprawdzianie/teście lub ocenę niedostateczną w przypadku nieczytelnych wypracowań, esejów, wypowiedzi pisemnych;

- większa ilość wypowiedzi ustnych;

- postępy w nauce, systematyczność pracy oraz zaangażowanie w pokonywanie oraz niwelowanie w/w dysfunkcji wpływa na ocenę semestralną/roczną.

 

Inne rodzaje dysfunkcji uczniów, będą realizowane poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, zgodnie ze wskazaniami poradni.

Urszula Kowalska

Poprawiony: niedziela, 01 marca 2015 17:23