SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home JĘZYK ANGIELSKI Struktury gramatyczne - EGZAMIN GIMNAZJALNY

Struktury gramatyczne - EGZAMIN GIMNAZJALNY

Poniżej znajdują się struktury gramatyczne, które powinien znać uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

Zagadnienia pochodzą z Informatora o Egzaminie Gimnazjalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://cke.edu.pl/images/stories/0012_Gimnazjum/100826_Informator%20gimnazjalny.pdf

 

Struktury gramatyczne

CZASOWNIK
1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
3. Czasowniki modalne:

 • can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.
 • could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.
 • may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
 • must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
 • should, np. You shouldn’t smoke. Where should I get off?
 • will, np. I’ll wash up later. The train will be late.
 • shall, np. Shall we eat now?

4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work worked worked; do did done
6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
7. Czasowniki wyrażające stany i czynności, np. want, dance, see
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for
9. Czasy gramatyczne:

 • Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
 • Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
 • Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
 • Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
 • Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
 • Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
 • Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think it will rain.

10. Konstrukcja “be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.
11. Konstrukcja “have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it.
12. Konstrukcja “would like to”, np. I would like to meet him.

RZECZOWNIK
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog dogs, a  woman women
3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes
4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law

PRZEDIMEK
1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal
2. Przedimek określony, np. the sun, the USA
3. Przedimek zerowy, np. dinner

PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big bigger the biggest, expensive more expensive the most expensive, good better the best
2. Użycie przymiotników z so, such, how i what, np. She is such a nice girl. How nice!
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i  nieregularne, np. elegantly more elegantly the most elegantly, badly worse the worst
2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!

ZAIMEK
1. Zaimki osobowe, np. I, you, we
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
4. Zaimki wskazujące, np. this, those
5. Zaimki pytające, np. who, what, which
6. Zaimki względne, np. who, which, that
7. Zaimki wzajemne, np. each other
8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything
9. Zaimek bezosobowy you
10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.

LICZEBNIK
1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
2. Liczebniki porządkowe, np. first, twenty-fourth

PRZYIMEK
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school
2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night
3. Przyimki przyczyny, np. to win a prize
4. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in

SPÓJNIK
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so

SKŁADNIA
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
2. Zdania rozkazujące, np. Sit down! Don’t walk on the grass.
3. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
6. Zdania w stronie biernej w  czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.
7. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where the bank is?
8. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very unhappy.
9. Zdania współrzędnie złożone, np. While my brother was playing football, I was watching cartoons.
10. Zdania podrzędnie złożone:

przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.

okolicznikowe

 • celu, np. I came here to give you this letter.
 • czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.
 • miejsca, np. He was sitting where I had left him.
 • porównawcze, np. She is as tall as her father.
 • przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.
 • skutku, np. I was tired so I went straight to bed.
 • warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.

11. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy wal king but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. He called me before going to school.
12. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful girl!

Poprawiony: poniedziałek, 17 lutego 2014 19:25