SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home JĘZYK POLSKI Kryteria pisemnych form wypowiedzi w szkole podstawowej

Kryteria pisemnych form wypowiedzi w szkole podstawowej

Kryteria oceny dłuższej wypowiedzi na określony temat

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Praca zgodna z tematem

0-1

II

Trafny dobór informacji

0-1

III

Posłużenie się informacjami w funkcji argumentacyjnej

0-1

IV

Wnioskowanie wynikające z realizacji tematu

0-1

V

Podsumowanie rozważań

0-1

VI

Dobór odpowiedniego słownictwa

0-1

VII

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VIII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]
Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

IX

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

X

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII
i IX przyznaje się 0 punktów.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

10 - 9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4p. – dopuszczający

3 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny opowiadania odtwórczego

Numer kryterium

Kryteria

Liczba punktów

I

Praca zgodna z tematem

0-1

II

Ujęcie najważniejszych składników treści

[nauczyciel określa każdorazowo dla konkretnego utworu]

0-1

III

Opowiadanie treści swoimi słowami

[Dopuszczalne są nieliczne zaczerpnięcia z tekstu pojedynczych wyrażeń lub zwrotów.]

0-1

IV

Przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń

0-1

V

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń]

0-1

VI

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością

[zawiera:

- wprowadzenie do wydarzeń

- opis ich przebiegu

- zakończenie]

0-1

VII

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VIII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]
Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

IX

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

X

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

0-1

Jeżeli uczeń ogranicza się do przepisania utworu (lub jego fragmentów), nie przyznaje się punktów za żadne kryterium.

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII i IX przyznaje się 0 punktów.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

10 - 9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4p. – dopuszczający

3 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny opowiadania twórczego

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Zgodność pracy z tematem

0-1

II

Rozwinięcie tematu

0-2

III

Przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń

0-1

IV

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń]

0-1

V

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością

[zawiera:

wprowadzenie do wydarzeń

opis ich przebiegu

zakończenie]

0-1

VI

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VIII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

IX

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII
i VIII przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

10 - 9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4p. – dopuszczający

3 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Obecność podstawowych elementów:

1. przedstawienie postaci

2. opis wyglądu zewnętrznego

3. nazwanie cech

4. uzasadnienie podanych cech

5. ocena własna [zakończenie, podsumowanie]

 

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

II

Rozwinięcie tematu

0-2

III

Spójność i logiczne uporządkowanie opisu

0-1

IV

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

V

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VI

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

VII

Estetyka zapisu i uwzględnienie odpowiedniej ilości akapitów

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium IV, V, VI przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

12 - 11p. – bardzo dobry

10 - 9p. – dobry

8 - 7p. – dostateczny

6 - 5p. – dopuszczający

4 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny opisu przedmiotu

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Praca zgodna z tematem, forma opisu

0-1

II

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość, kolor, materiał)

0-1

III

Zachowanie spójnej kompozycji

0-1

IV

Ujęcie opisu w schemat trójdzielności wypowiedzi

0-1

V

Sformułowanie własnych wrażeń, refleksji dotyczących opisanego przedmiotu

0-1

VI

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VIII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

IX

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny kartki z pamiętnika

Numer

kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Zgodność pracy z tematem

0-1

II

Zapis poprzedzony datą

0-1

III

Narracja pierwszoosobowa

0-1

IV

Obecność przemyśleń lub komentarzy autora

0-1

V

Spójność tekstu (językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy)

0-1

VI

Logiczne uporządkowanie (występują związki przyczynowo-skutkowe)

0-1

VII

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VIII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

IX

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

X

Estetyka zapisu

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII i IX przyznaje się 0 punktów.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

10 - 9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4p. – dopuszczający

3 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny streszczenia

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Zachowanie formy streszczenia

0-1

II

Obecność wyróżników streszczenia:

1. uwzględnienie najważniejszych wydarzeń

2. zachowanie chronologii zdarzeń

3. unikanie dialogów, opisów, zbędnych szczegółów

4. obiektywizm (pominięcie uwag i ocen piszącego)

 

0-1

0-1

0-1

0-1

III

Jasny, rzeczowy styl (krótkie zdania lub równoważniki zdań, pozbawione porównań, przenośni, itp.)

0-1

IV

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

V

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VI

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

VII

Estetyka zapisu

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

10 - 9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4p. – dopuszczający

3 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny sprawozdania

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Opowiadanie o wydarzeniach z punktu widzenia uczestnika bądź świadka

0-1

II

Rozwinięcie tematu

0-2

III

Stosowanie czasowników w czasie przeszłym (w liczbie pojedynczej lub mnogiej)

0-1

IV

Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń

[punkt przyznajemy za podanie wszystkich informacji]

0-1

V

Stosowanie słownictwa informującego o kolejności wydarzeń (np. później, potem, następnie...)

0-1

VI

Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika (sformułowanie wrażeń, refleksji)

0-1

VII

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością                                                      [w tym: zaznaczenie akapitami trójdzielności wypowiedzi]

0-1

VIII

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

IX

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

X

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

XI

Estetyka zapisu

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenie]

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VIII, IX i X przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

12 - 11p. – bardzo dobry

10 - 9p. – dobry

8 - 7p. – dostateczny

6 - 5p. – dopuszczający

4 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny listu prywatnego

Numer

kryterium

Kryteria

Liczba
punktów

I

Zgodność pracy z tematem

0-1

II

Obecność elementów charakterystycznych dla listu [nazwa miejscowości i data w prawym górnym rogu, nagłówek, zwroty do adresata, formuła pożegnania na końcu listu, podpis]

0-3

Pięć poprawnych informacji – 3 punkty

Cztery informacje – 2p.

Trzy informacje – 1p.

III

Pisze tekst spójny (wypowiedź nie jest chaotyczna)

0-1

IV

Pisze jasno, stosuje bogate słownictwo

0-1

V

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VI

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium V, VI, VII,

przyznaje się 0 punktów.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny listu oficjalnego

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Zgodność pracy z tematem

0-1

II

Zwięzłość, rzeczowość

0-1

III

Obecność elementów charakterystycznych dla listu                 [miejscowość, data, nagłówek, podpis]

0-1

IV

Odpowiedni układ graficzny

[właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów, akapity, odstępy, marginesy]

0-1

V

Odpowiednia kompozycja

[przedstawienie się, sformułowanie celu, uzasadnienie prośby (propozycji), zakończenie w grzeczny sposób]

0-1

VI

Obecność zwrotów do adresata

[1 – 2 poza nagłówkiem]

0-1

VII

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VIII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

IX

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny ogłoszenia / zawiadomienia

Numer

kryterium

Kryteria

Liczba

punktów

I

Zredagowanie wypowiedzi nastawionej na podanie informacji o czymś, zwracającej uwagę na coś

0-1

II

Uwzględnienie niezbędnych elementów (np. terminu, miejsca, celu, ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy)

0-2

III

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi

0-1

IV

Poprawność językowa

[dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej treści i zawiadomieniu – dopuszczalne 2 błędy]

0-1

V

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej treści i zawiadomieniu – dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VI

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej treści i zawiadomieniu – dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

VII

Właściwy układ graficzny

[nagłówek, treść, podpis; przejrzystość zapisu]

0-1

VIII

Estetyka zapisu

[czystość, czytelność zapisu, brak skreśleń]

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny zaproszenie

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania:

×          Kto? [podpis pod zaproszeniem]

×          Kogo? [informacje o adresacie]

×          Na co? [nazwa uroczystości, imprezy]

×          Kiedy? [dzień, miesiąc, rok, godzina]

×          Gdzie? [miejsce uroczystości, imprezy]

 

0-3

Pięć poprawnych informacji – 3 punkty

Cztery informacje – 2p.

Trzy informacje – 1p.

II

Zastosowanie charakterystycznego słownictwa

[np. uprzejmie/serdecznie zapraszam, mam zaszczyt/honor zaprosić, proszę o przybycie na...]

0-1

III

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi

0-1

IV

Poprawność językowa

[dopuszczalny 1 błąd]

0-1

V

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalny 1 błąd]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VI

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalny 1 błąd]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

VII

Estetyka zapisu

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny przepisu kulinarnego

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Realizacja tematu

[podanie składników i sposobu postępowania z nimi]

0-1

II

Podanie prawdopodobnej ilości składników

[dotyczy także wagi, objętości]

0-1

III

Zachowanie logicznego układu podawanych czynności dotyczących postępowania ze składnikami

0-1

IV

Rzeczowość i komunikatywność

[pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy]

0-1

V

Konsekwencja użytych form czasowników

[uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby liczby mnogiej]

0-1

VI

Przejrzysty zapis

[dwuczęściowy:

- podanie składników

- informacje o kolejności czynności]

0-1

VII

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VIII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

IX

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny instrukcji

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Realizacja tematu

[Podanie dokładnych poleceń dotyczących:

sposobu wykonania czegoś            (lub)

obsługi jakiegoś urządzenia           (lub)

postępowania w określonych okolicznościach]

0-1

II

Zachowanie logicznego układu podawanych kolejno poleceń

0-1

III

Rzeczowość i komunikatywność

[pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy]

0-1

IV

Konsekwencja użytych form czasowników

[uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby liczby mnogiej]

0-1

V

Przejrzysty układ graficzny

[np. zapis w punktach, czytelne akapity]

0-1

VI

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VIII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalny 1 błąd]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

8p. – bardzo dobry

7 - 6p. – dobry

5 - 4p. – dostateczny

3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Poprawne zaadresowanie kartki

[Umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów adresu:

- imię (inicjał) i nazwisko

- ulica z numerem domu

- kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty.]

0-1

II

Bezpośredni lub pośredni zwrot do adresata oraz podpisanie kartki przez nadawcę

0-1

III

Realizacja podanego tematu

0-2

IV

Dobór słownictwa dostosowany do osoby adresata oraz wyrażonej treści

0-1

V

Poprawność językowa

[dopuszczalny 1 błąd]

0-1

VI

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalny 1 błąd]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalny 1 błąd]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

VIII

Estetyka zapisu

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie]

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny notatki

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Zgodność całości tekstu z tematem

0-2

II

Zwięzłość i rzeczowość informacji

0-1

III

Spójność tekstu

0-1

IV

Przejrzystość notowania

0-1

V

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VI

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

VIII

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny dialogu

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Rozmowa dotyczy podanego tematu

0-1

II

Rozwinięcie dialogu w ramach określonego tematu

0-2

III

Logiczne powiązanie ze sobą poszczególnych wypowiedzi

0-1

IV

Rozmowa stanowi spójną, zamkniętą całość

[ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie]

0-1

V

Poprawnie zapisany dialog

[każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, od myślnika, wielką literą]

0-1

VI

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VIII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny planu ramowego [notatka w formie planu]

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Wybór najistotniejszych wydarzeń (informacji)

0-2

II

Zapisanie wydarzeń w punktach

0-1

III

Zwięzłość, rzeczowość punktów

0-1

IV

Zapis punktów w formie równoważników zdań

0-1

V

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VI

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

8p. – bardzo dobry

7 - 6p. – dobry

5 - 4p. – dostateczny

3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny planu szczegółowego [notatka w formie planu]

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Wybór i zapis najistotniejszych wydarzeń (informacji) w punktach

0-2

II

Uzupełnienie treści punktów podpunktami

0-1

III

Zwięzłość, rzeczowość punktów i podpunktów
[podpunkty nie muszą pojawiać się przy każdym punkcie]

0-1

IV

Zapis w formie równoważników zdań

[dopuszczalne nieliczne odstępstwa w zależności od liczby punktów i podpunktów]

0-1

V

Poprawność zapisu

[konsekwencja w zastosowanym sposobie zapisu, np. 1. a) b)]

0-1

VI

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VIII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny opisu dzieła sztuki (obrazu)

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Opisywanie tego, co zostało przedstawione na obrazie

[punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania]

0-1

II

Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie

[niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od rodzaju reprodukcji]

0-1

III

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość, kolor, materiał) przy opisie dostrzeżonych na obrazie elementów

0-1

IV

Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: na pierwszym planie, w tle...) sytuującego w przestrzeni obrazu opisywane elementy

0-1

V

Zamieszczenie oceny obrazu (własne wrażenia lub refleksje na temat obrazu)

0-1

VI

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VIII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

IX

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny opisu krajobrazu

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Opisywanie tego, co przedstawia krajobraz

[punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania]

0-1

II

Wyodrębnienie i nazwanie elementów krajobrazu

[niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od tematu opisu]

0-1

III

Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość, kolor) przy opisywaniu elementów krajobrazu

0-1

IV

Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: tuż za, dalej, bliżej, z lewej strony...) sytuującego w przestrzeni opisywane elementy

0-1

V

Zamieszczenie oceny krajobrazu (własne wrażenia lub refleksje)

0-1

VI

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

VIII

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

IX

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

9p. – bardzo dobry

8 - 7p. – dobry

6 - 5p. – dostateczny

4 - 3p. – dopuszczający

2 - 0p. – niedostateczny

Kryteria oceny opowiadania z dialogiem

Numer kryterium

 

Kryteria

Liczba punktów

I

Zgodność pracy z tematem

0-1

II

Rozwinięcie tematu

0-2

III

Przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń

0-1

IV

Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń]

0-1

V

Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością

0-1

VI

Poprawnie zapisany dialog

[każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linijki, od myślnika, wielką literą]

0-1

VII

Poprawność językowa

[dopuszczalne 2 błędy]

0-1

VIII

Poprawność ortograficzna

[dopuszczalne 2 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie)

0-1

IX

Poprawność interpunkcyjna

[dopuszczalne 3 błędy]

Kryterium dla ucznia z dysleksją

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana

0-1

X

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

[czystość, czytelność zapisu]

[dopuszczalne 2 – 3 estetyczne skreślenia]

0-1

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII
i IX przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.

Przeliczenie punktów na oceny (dopuszcza się możliwość stosowania + i -):

11 – 10p. – bardzo dobry

9 - 8p. – dobry

7 – 6p. – dostateczny

5 – 4p. – dopuszczający

3 – 0p. – niedostateczny