SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home JĘZYK ANGIELSKI Test Oxford Plus - przykładowe testy kl. V

Test Oxford Plus - przykładowe testy kl. V

 Oxford Educational Sp. z o.o.

Miêdzynarodowy Konkurs Jêzykowy

ENGLISH 3

dla uczniów po 3. roku nauki szkoły podstawowej kl. V

16 kwietnia 2010

Każde pytanie daje Ci szansę uzyskania 4 punktów. Maksymalna liczba punktów z całego testu wynosi 100. Z podanych trzech (a, b lub c) odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Istotne jest, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób spraw-dzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga: W czasie testu nie wolno używać słowników ani innych pomocy naukowych.

Powodzenia! Good luck!

1. He is ................ famous painter.

a) an b) a c) of

2. Is this ................ mobile phone?

a) you b) your c) yours

3. It’s ................ weather.

a) terrible b) a terrible c) terible

4. My best friend always ................ about my birthday.

a) reminds b) remembers c) forget

5. We need ................ glasses for the party.

a) fiveteenb) fifteenc) fifeteen

6. She can ................ Italian.

a) say b) speek c) speak

7. At I’m still at work.

a) half past four b) half to fivec) quarter past four

8. We don’t like Peter and ................ friends.

a) he b) his c) hes

9. A: ................ you help me? B: Yes, what is the problem?

a) Is b) Are c) Can

10. All women like elegant ................ .

a) dresses b) dressing c) dress

11. Click on the ................ you want to play.

a) game b) start c) place

strona 1

12. They ................ got a dog.

a) haven’t b) don’t c) hasn’t

13. I just love this ................ towel.

a) yelow b) yellow c) jellow

14. She really likes ................ rock music.

a) Britain b) Britich c) British

15. Where does he come ................?

a) from b) for c) of

16. Eve likes doing puzzles in her ................ time.

a) long b) free c) slow

17. Mike is Mrs Steward’s ................ .

a) son b) daughter c) sun

18. I don’t feel good ................ .

a) this b) today c) fine

19. A: What ................ she do? B: She’s a waitress.

a) does b) do c) is

20. I need today’s .

a) paper b) new c) fact

21. They are going ................ holiday to Cuba.

a) to b) on c) at

22. A: Are you a gardener? B: Yes, ................ .

a) I’m b) I do c) I am

23. We are going cycling on ................ .

a) Saterday b) Saturday c) Satturday

24. My uncle ................ a golden watch.

a) has got b) have got c) have

25. I’d like a ................, please.

a) coffe b) cofee c) coffee

strona 2

Poprawiony: piątek, 15 kwietnia 2011 20:42