SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home INFORMATYKA Wymagania edukacyjne z informatyki, klasa 7 szkoły podstawowej, 2018/2019

Wymagania edukacyjne z informatyki, klasa 7 szkoły podstawowej, 2018/2019

Wymagania edukacyjne z informatyki, klasa 7 szkoły podstawowej, 2018/2019

 

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania reguluje Statut.

2. Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny.

Plusy i minusy uczeń otrzymuje za:

1) aktywność,

2) zadania domowe,

3) cząstkowe odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje ocenę po uzyskaniu pięciu znaków. Sposób przeliczania znaków na ocenę:

 • +, +, +, +, + ocena bardzo dobra
 • +,+,+,+,- ocena dobra
 • +, +,+,-,- ocena dostateczna
 • +,+,-,-,- ocena dopuszczająca
 • +, -, -, -, - ocena niedostateczna

3. Zasady zgłaszania „np” i „bz”

W każdym semestrze uczeń  może zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji (lub, wymiennie, brak zadania domowego). Nieprzygotowanie/ brak zadania zgłasza się na zaraz po wejściu do pracowni pisząc swój numer z dziennika na tablicy. Kolejne braki zadań oraz nieprzygotowania odnotowywane są w dzienniku znakami „-”. Przeliczanie tych znaków odbywa się na takiej samej zasadzie jak opisane w punkcie 2.

4. Zasady poprawiania ocen.

Każde zadanie praktyczne jest obowiązkowe, co oznacza, że w przypadku braku zaliczenia wykonania zadania (niewykonania zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie przedstawienie zadania do oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela) wpisywana jest do dziennika ocena niedostateczna. Tak uzyskanej oceny niedostatecznej nie można poprawiać.  Możliwość oraz termin poprawy oceny ustala każdorazowo nauczyciel. Nie można poprawiać oceny bardzo dobrej oraz niedostatecznej otrzymanej za brak zaliczenia. Chęć poprawy uczeń musi zgłosić minimum jedną lekcję wcześniej.

5. Wymagania na poszczególne oceny.

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

1. Lekcje z komputerem – wprowadzenie

1.1

Zasady pracy

z komputerem

Omówienie regulaminu szkolnej
pracowni komputerowej, zasad bezpiecznej pracy z komputerem, klasyfikacji programów komputerowych

2

 • wymienia podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej;
 • samodzielnie uruchamia komputer i loguje się do systemu;
 • pisze prosty tekst w wybranym edytorze testu.

3

 • samodzielnie zapisuje wyniki pracy w swoim folderze;
 • zachowuje właściwą postawę podczas pracy przy komputerze.
 • rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania komputera.

4

 • rozumie znaczenie systemu operacyjnego;
 • klasyfikuje programy komputerowe pod względem przeznaczenia (użytkowe, narzędziowe, edukacyjne itp.).

5

 • aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej BHP;
 • klasyfikuje programy komputerowe pod względem dostępności (rodzaj licencji).

6

 • opisuje rodzaje licencji programów komputerowych;
 • biegle porusza się w systemie plików i folderów.

1.2

Cechy
komputerów

Rozwój komputerów, podstawowe elementy komputera i ich parametry, jednostki, w których określa się parametry komputera

2

 • wymienia podstawowe elementy komputera.

3

 • opisuje podstawowe elementy komputera.

4

 • analizuje parametry podstawowych elementów komputera w odpowiednich jednostkach.

5

 • znajduje w komputerze informacje o parametrach poszczególnych elementów.

6

 • analizuje stan komputera i jego elementów.

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

1.3

Czy masz 1101 lat?

Reprezentacja i sposoby zapisu danych, podstawy działania komputera (systemy pozycyjne), bity i bajty, korzystanie
z Kalkulatora (widok programisty)

2

 • wie, na czym polega pozycyjny system zapisu liczb;
 • rozróżnia bity i bajty;
 • korzysta z Kalkulatora.

3

 • rozpoznaje liczby zapisane w systemie dwójkowym.

4

 • zamienia zapis dwójkowy liczby na dziesiętny;
 • definiuje pojęcia „bit” i „bajt”.

5

 • zamienia zapis dwójkowy liczby na dziesiętny i dziesiętny na dwójkowy;
 • korzysta z Kalkulatora w celu przeliczania liczb między różnymi systemami pozycyjnymi.

6

 • korzysta z pojęć bitu i bajtu. Korzysta z Kalkulatora w celu przeliczania liczb pomiędzy różnymi systemami pozycyjnymi.  W trakcie lekcji pomaga innym.

1.4

W sieci

Wyszukiwanie tekstów oraz ilustracji
w sieci, pobieranie wyszukanych elementów, zakładanie konta pocztowego w serwisie Google

2

 • wie, do czego służy przeglądarka internetowa;
 • zna adres internetowy wyszukiwarki Google;
 • wprowadza adres strony internetowej i otwiera stronę.

3

 • dobiera odpowiednie słowa kluczowe potrzebne do wyszukania pożądanych informacji;
 • wyszukuje w internecie potrzebne elementy graficzne;
 • przestrzega praw autorskich odnośnie materiałów pobranych z internetu.

4

 • z pomocą nauczyciela zakłada konto poczty elektronicznej.

5

 • zakłada konto poczty elektronicznej.
 • podczas wypełniania formularza nie podaje wrażliwych danych osobowych, jeśli nie
  jest to konieczne.

6

 • wyszukując informacje i elementy graficzne, ogranicza wyniki do najbardziej odpowiadających zapytaniu.

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

 

1.5

W chmurze

Przypomnienie terminu „praca
w chmurze”, wykorzystywanie konta Gmail do pracy w chmurze, omówienie usług Google, korzystanie z Dysku
Google

2

 • wyjaśnia pojęcie „praca w chmurze”.
 • z pomocą nauczyciela korzysta z Dysku Google;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy w chmurze.

 

3

 • wymienia zalety i wady pracy w chmurze
 • korzysta z dysku Google.

 

4

 • swobodnie korzysta z dysku Google.

 

5

 • dostosowuje ustawienia Dysku Google do własnych potrzeb.

 

6

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy w chmurze;
 • biegle wykorzystuje usługi dostępne w chmurze.

 

1.6

Wspólne dokumenty

Tworzenie wspólnych dokumentów
za pomocą Dokumentów Google
i Dysku Google, zasady netykiety, porozumiewanie się w sieci za pomocą akronimów i emotikonów

2

 • loguje się do wspólnych dokumentów Google i współpracuje przy ich redagowaniu;
 • zna zasady netykiety.

 

3

 • rozróżnia podstawowe akronimy i emotikony służące do komunikacji internetowej.

 

4

 • zna akronimy i emotikony służące do komunikacji internetowej.
  • korzysta ze wspólnych dokumentów Google i współpracuje w ich redagowaniu

 

5

 • posługuje się akronimami i emotikonami w komunikacji internetowej.

 

6

 • swobodnie posługuje się akronimami i emotikonami w komunikacji internetowej. Pomaga innym, tworzy własne dokumenty.

 

2. Lekcje programowania

2.1

Duszek

w labiryncie

Sterowanie duszkiem w Scratchu, zastosowanie pętli zawsze i bloku warunkowego jeżeli

2

 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

 

3

 • zmienia tło i postaci duszków.

 

4

 • układa skrypt przesuwania duszka po ekranie i wyjaśnia jego działanie.

 

5

 • układa skrypt wykorzystujący pętlę zawsze oraz blok warunkowy jeżeli i wyjaśnia jego działanie.

 

6

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.  Jest aktywny na lekcji i pomaga innym

 

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

2.2

Malowanie
na ekranie

Procedury bezparametrowe
i z parametrem w Scratchu, tworzenie własnych bloków (procedur)

2

 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3

 • korzysta z bloków do rysowania na scenie.

4

 • tworzy i wykorzystuje własny blok bez parametru.

5

 • tworzy i wykorzystuje własny blok z parametrem.

6

 • analizuje projekty z portalu Scratch.

2.3

Gra z komputerem  Papier, nożyce, kamień

Programowanie gry Papier, nożyce, kamień w Scratchu

2

 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3

 • zmienia tło i postaci duszków.

4

 • układa skrypty ustalania warunków początkowych i wyjaśnia ich działanie.

5

 • układa skrypt wykorzystujący pętlę zawsze oraz złożony blok warunkowy i wyjaśnia jego działanie.

6

 • analizuje projekty z portalu Scratch.

2.4

Ruch i dźwięk

Animowanie duszków w Scratchu, dodawanie dźwięków

2

 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3

 • zmienia tło i postaci duszków;
 • realizuje w skrypcie animację za pomocą zmiany kostiumu.

4

 • realizuje w skrypcie animację za pomocą przesuwania duszka i odbicia od krawędzi ekranu.

5

 • wykorzystuje w skrypcie dźwięki.

6

 • analizuje projekty z portalu Scratch.

2.5

Minimum, maksimum

Zapisywanie liczb w Scratchu za pomocą zmiennej typu lista, dodawanie liczb znajdujących się na liście, znajdowanie minimum i maksimum danego ciągu
liczb

2

 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3

 • losuje liczby z podanego zakresu.

4

 • zapisuje liczby za pomocą zmiennej typu lista.

5

 • znajduje minimum kilku wylosowanych liczb.

6

 • analizuje projekty z portalu Scratch.

 

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

2.6

Liczby pierwsze

Operacja modulo w Scratchu, sprawdzanie, czy dana liczba jest
liczbą parzystą albo pierwszą,
wykorzystywanie pętli
powtarzaj…aż

2

 • uruchamia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3

 • rozumie, co to jest operacja modulo.

4

 • wykorzystuje operację modulo do sprawdzenia, czy liczba jest parzysta.

5

 • tworzy skrypt znajdowania kolejnych l. pierwszych z wykorzystaniem listy i własnego bloku.

6

 • analizuje projekty z portalu Scratch.

3. Lekcje z algorytmami

3.1

Zakręt
za zakrętem

Rekurencja, sposoby tworzenia
skryptów i figur rekurencyjnych
w Scratchu

2

 • opisuje na przykładzie pojęcie „rekurencja”.

3

 • opisuje pojęcie „rekurencja”;
 • buduje skrypt rekurencyjny w Scratchu.

4

 • opisuje działanie zbudowanego skryptu.

5

 • modyfikuje skrypt rekurencyjny w Scratchu oraz analizuje i opisuje jego działanie.

6

 • potrafi zbudować własny skrypt rekurencyjny w Scratchu oraz zanalizować i opisać jego działanie.  W trakcie lekcji pomaga innym.

3.2

Wieże Hanoi

Rozwiązanie problemu wież Hanoi
w Scratchu

2

 • opisuje, na czym polega problem wież Hanoi.

3

 • analizuje problem wież Hanoi na przykładzie kilku krążków.

4

 • wypisuje kolejne ruchy.

5

 • analizuje problem wież Hanoi dla danej liczby krążków.

6

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.  Jest aktywny na lekcji i pomaga innym

3.3

Algorytmy

i schematy

Omówienie pojęć algorytmu
i schematu blokowego, tworzenie schematu blokowego w programie
ELI, programowanie algorytmu Euklidesa w Scratchu

2

 • wyjaśnia pojęcia „algorytm” i „schemat blokowy” oraz sposoby znajdowania NWD.

3

 • definiuje pojęcia „algorytm” i „schemat blokowy” oraz omawia sposoby znajdowania NWD.

4

 • opisuje algorytm Euklidesa.

5

 • stosuje obie wersje algorytmu Euklidesa.

6

 • opisuje, na czym polega problem wież Hanoi, potrafi go analizować dla danej liczby krążków. W trakcie lekcji pomaga innym.


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

 

3.4

Języki programowania

Realizacje algorytmu Euklidesa
w Scratchu, Pythonie i JavaScript

2

 • podaje przykłady języków programowania.

 

3

 • zapisuje algorytm Euklidesa w wybranym języku programowania lub w Scratchu.

 

4

 • analizuje zapis algorytmu.

 

5

 • rozróżnia podstawowe polecenia języka.

 

6

 • modyfikuje algorytm Euklidesa w wybranym języku programowania;
 • analizuje zapis algorytmu, rozróżnia polecenia języka;
 • podejmuje próbę dalszej nauki wybranego języka.

 

3.5

Ciąg Fibonacciego

Algorytm wyznaczania wyrazów ciągu Fibonacciego w środowisku SNAP!, znaczenie śledzenia działania
algorytmu

2

 • opisuje ciąg Fibonacciego i oblicza jego kolejne wyrazy.

 

3

 • zna rekurencyjny algorytm obliczania wyrazów ciągu.

 

4

 • wskazuje nieefektywność rekurencyjnego algorytmu obliczania wyrazów ciągu.

 

5

 • uzasadnia nieefektywność rekurencyjnego algorytmu obliczania wyrazów ciągu.

 

6

 • realizuje efektywny algorytm obliczania wyrazów ciągu.

 

3.6

Szybkie porządki

Realizowanie algorytmu porządkowania przez scalanie w środowisku SNAP!

2

 • opisuje zagadnienie porządkowania.

 

3

 • opisuje jeden z algorytmów sortowania.

 

4

 • opisuje algorytm sortowania przez scalanie.

 

5

 • omawia zapis algorytmu sortowania przez scalanie.

 

6

 • opisuje zagadnienie porządkowania i algorytm sortowania przez scalanie oraz zapis tego algorytmu. W trakcie lekcji pomaga innym

 

 Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4. Lekcje w edytorze

4.1

Pisz sprawnie

i ładnie

Sprawne pisanie na klawiaturze, podstawowe zasady edycji tekstu, formatowanie tekstu, poprawianie błędów w tekście, drukowanie

2

 • w podstawowym zakresie korzysta z zaawansowanego edytora tekstu;
 • wpisuje do edytora tekst wybranego przykładu, zapisuje plik i otwiera do edycji.

3

 • ręcznie poprawia błędy w okumencie;
 • stosuje podstawowe sposoby formatowania tekstu.

4

 • wymienia i stosuje zasady edycji, formatowania i opracowania tekstu;
 • starannie przepisuje pracę, poprawia błędy z użyciem słownika w edytorze;
 • przygotowuje tekst do wydruku, dba o estetyczny wygląd tekstu.

5

 • stosuje poznane sposoby pracy z dokumentem tekstowym – dotyczy to zarówno podstawowych zasad pracy z edytorem tekstu, jak i formatowania tekstu;
 • samodzielnie pracuje nad dokumentem, realizuje własne założenia.

6

 • samodzielnie odkrywa i stosuje dodatkowe, nieomówione sposoby formatowania.

4.2

Jak to się pisze?

Praca z tabelą (wstawianie tabeli, wypełnianie tabeli treścią, zaznaczanie, dostosowywanie, formatowanie, wstawianie ilustracji do tabeli, przekształcanie tekstu na tabelę
i tabeli na tekst, drukowanie),
korzystanie z poleceń Znajdź
i Zamień oraz sortowania akapitów
w tekście

2

 • stosuje podstawowe słownictwo związane z technologią informacyjną;
 • wstawia tabele i wypełnia je treścią.

3

 • rozumie pojęcia potrzebne do codziennej pracy z komputerem;
 • dostosowuje i formatuje tabele.

4

 • sprawnie pracuje z tabelą – stosuje odpowiednie techniki formatowania, zaznaczania, przygotowania do wydruku, przekształca tekst na tabelę.
 • korzysta ze źródeł informacji związanych ze stosowaniem technologii informacyjnej.

5

 • stosuje zaawansowane słownictwo związane z technologią informacyjną i szeroko rozumianą obecnością komputerów w życiu człowieka, potrafi ocenić rozwój języka,
  jaki można obserwować na co dzień;
 • używa zaawansowanych technik wyszukiwania, zamiany elementów tekstu, przekształcania tekstu na tabelę, formatowania.

6

 • samodzielnie odkrywa nowe możliwości pracy z tabelami;
 • posługuje się zaawansowanym ścisłym słownictwem.


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4.3

Kształty poezji

Rozplanowywanie tekstu na stronie, dobranie sposobu formatowania
czcionki do charakteru tekstu,
tworzenie układu kolumnowego, stosowanie tabulatorów, linijki, wcięcia akapitów i wyrównania tekstu, wstawianie wymuszonego końca
strony, kolumny lub wiersza,
ilustrowanie tekstu grafiką (osadzanie obrazka, modyfikowanie rozmiaru, ustawianie w wybranym miejscu), wypełnianie i formatowanie nagłówka oraz stopki

2

 • stosuje tabulatory dostępne w edytorze tekstu, układ kolumnowy, wyróżnienia
  w tekście (tytuł, wybrane słowa), korzysta z funkcji WordArt;
 • ilustruje tekst gotową grafiką z biblioteki grafik edytora.

3

 • ilustruje tekst wykonanymi przez siebie obrazkami, osadza grafikę w tekście (zmienia rozmiar obrazka, wprowadza obramowanie, ustawia „równo z tekstem”);
 • stosuje podstawowe sposoby formatowania, rozplanowuje tekst na stronie, dobiera czcionki, stosuje wyróżnienia w tekście, pracuje z nagłówkiem i stopką.

4

 • formatuje akapity „z linijki” (wcięcia akapitów, ustawienie marginesów akapitów)
  w połączeniu z odpowiednim wyrównaniem tekstu;
 • stosuje wymuszony koniec strony, kolumny, wiersza;
 • dobiera ilustracje do tekstu, stosuje różne sposoby osadzania ilustracji.

5

 • dobiera sposób formatowania czcionki do charakteru i wyglądu tekstu;
 • ustawia tabulatory dostosowane do charakteru wprowadzanego tekstu;
 • wypełnia i formatuje  nagłówki i stopki w dokumencie wielostronicowym, stosuje
  kody pól wprowadzanych za pomocą odpowiednich przycisków (numer strony,
  data itp.) i tekst wpisywany.

6

 • swobodnie i świadomie stosuje różnorodne metody pracy z tekstem;
 • potrafi ocenić przygotowanie tekstu i zastosowaną metodę, pokazując w razie potrzeby, jak łatwo jest „uszkodzić” sztywno sformatowany tekst.

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4.4

Plakat

Tworzenie list punktowanych
i numerowanych, stosowanie czcionki
o niestandardowym rozmiarze, ilustrowanie tekstu gotową grafiką, przekształcanie i modyfikowanie
prostych rysunków obiektowych, osadzanie grafiki obiektowej
w tekście, umieszczanie rysunku
jako tła

2

 • w podstawowym zakresie korzysta z zaawansowanego edytora tekstu;
 • ilustruje tekst gotową grafiką (wstawia obiekty dostępne w grupie Ilustracje
  na karcie Wstawianie,  Autokształty, obiekty WordArt).
 • przygotowuje dokument do wydruku i drukuje.

3

 • osadza grafikę obiektową w tekście na różne sposoby;
 • stosuje czcionki o niestandardowym rozmiarze, wypunktowanie, numerowanie itp.;
 • poprawnie stosuje wyróżnienia w tekście.

4

 • opisuje i rozpoznaje cechy dobrego plakatu lub dobrej reklamy;
 • stosuje rysunek jako tło dokumentu tekstowego;
 • przekształca i modyfikuje proste rysunki obiektowe (rozciąga, zniekształca, zmienia
  kolor obramowania i wypełnienia, grupuje i rozgrupowuje).

5

 • rysuje proste grafiki obiektowe, modyfikuje ich wygląd i kształt;
 • łączy na różne sposoby grafikę z tekstem, poprawnie osadza grafiki w tekście, stosuje dodatkowe elementy graficzne lub tekstowe wpływające na wygląd pracy.

6

 • ocenia wygląd prac zawierających grafikę – cechy dobrego plakatu lub dobrej reklamy zawarte w wykonanej pracy;
 • Stosuje zaawansowane techniki opracowania i łączenia grafiki z tekstem.

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

4.5

Dialog z maszyną

Stosowanie poznanych technik formatowania tekstu, a zwłaszcza wykorzystanie Malarza formatów, tabulatorów, twardej spacji

2

 • w podstawowym zakresie stosuje poznane techniki formatowania i przygotowania tekstu do wydruku.

3

 • stosuje poznane techniki formatowania i przygotowania tekstu do wydruku;
 • poprawnie używa wyróżnień w tekście.
 • w podstawowym zakresie korzysta ze sprawdzania pisowni w dokumencie, słownika wbudowanego w edytor i systemu podpowiedzi.

4

 • pracuje z kilkustronicowym dokumentem;
 • odtwarza w edytorze formatowanie danego dokumentu.

5

 • biegle stosuje poznane techniki formatowania i przygotowania tekstu do wydruku;
 • opisuje problemy, na jakie można się natknąć podczas próby porozumiewania się
  z maszyną za pomocą języka naturalnego.

6

 • przedstawia sytuacje, w których człowiek może napotkać problemy podczas porozumiewania się z maszyną.

4.6

Portfolio

z  tekstami

Kopiowanie i wklejanie różnych obiektów za pomocą Schowka, stosowanie stylów, tworzenie spisu
treści obszernego dokumentu,
tworzenie strony tytułowej, dzielenie dokumentu na sekcje, wykonywanie zrzutów ekranu i ilustrowanie nimi dokumentu

2

 • w podstawowym zakresie korzysta z zaawansowanego edytora tekstu;
 • tworzy wielostronicowy dokument ze swoich tekstów.

3

 • kopiuje i wkleja teksty i ilustracje za pomocą Schowka;
 • wykonuje zrzuty ekranu i ilustrować nimi dokument.

4

 • pracuje z utworzonym samodzielnie wielostronicowym dokumentem, kontroluje jego zawartość, sposób formatowania, strukturę.

5

 • wykorzystuje style, tworzy spis treści i stronę tytułową dokumentu;
 • dzieli dokument na sekcje, stosuje w sekcjach różnorodne wzorce strony.

6

 • przygotowuje portfolio według własnego, oryginalnego projektu.

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

5. Lekcje z multimediami

5.1

Światłem malowane

Poprawianie podstawowych parametrów zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystyka), korygowanie niekorzystnych krzywizn obrazu, wybieranie odpowiedniego kadru
i eliminowanie niepożądanych elementów na zdjęciu, dobieranie parametrów zdjęcia do prezentacji

2

 • z pomocą nauczyciela koryguje podstawowe parametry obrazu;
 • z pomocą nauczyciela likwiduje krzywizny obrazu.
 • z pomocą nauczyciela przygotowuje obraz do wydruku lub prezentacji na ekranie monitora.

3

 • stosuje podstawowe narzędzia korygujące wybrane parametry obrazu.

4

 • likwiduje krzywizny obrazu.
 • przygotowuje obraz do wydruku lub prezentacji na ekranie monitora.

5

 • biegle posługuje się narzędziami korygującymi podstawowe parametry obrazu;
 • biegle koryguje defekty obrazu (likwidacja krzywizn, wyrównywanie linii horyzontu).

6

 • samodzielnie dochodzi do skutecznych rozwiązań w pracy z obrazem.

5.2

Afisz na konkurs

Łączenie różnych elementów w jeden obraz, dodawanie do obrazu warstw tekstowych, wypełnianie dowolnym wzorem czcionki w tekście, stosowanie masek, wyrównywanie elementów względem osi pionowej i poziomej obrazu

2

 • rozumie pojęcie „warstwy obrazu”;
 • z pomocą nauczyciela łączy różne elementy w jeden obraz i wstawia warstwy tekstowe.

3

 • łączy różne elementy w jeden obraz i wstawia warstwy tekstowe.

4

 • wykorzystuje warstwy obrazu i stosuje efekty na warstwach tekstowych (cienie, wtapianie, wypełnienie teksu itp.).

5

 • biegle wykorzystuje warstwy obrazu i stosuje efekty na warstwach tekstowych;
 • wykorzystuje filtry i maski obrazu.

6

 • samodzielnie dochodzi do skutecznych rozwiązań w pracy z grafiką.

 Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

5.3

Nie taka martwa natura

Tworzenie filmu na podstawie obrazu statycznego, importowanie napisów
i obrazów do programu Photo Story, stosowanie swobodnego ruchu
kamery, płynne zmienianie kierunku ruchu kamery, zapisywanie projektu
i gotowego filmu

2

 • importuje napisy i obrazy do programu Photo Story;
 • z pomocą nauczyciela tworzy film na podstawie jednego obrazu statycznego;
 • z pomocą nauczyciela zapisuje projekt i gotowy film.

3

 • tworzy film na podstawie jednego obrazu statycznego;
 • stosuje swobodny ruch kamery.

4

 • płynnie zmienia kierunek ruchu kamery;
 • określa czas trwania efektu w filmie;
 • zapisuje projekt i gotowy film.

5

 • sprawnie stosuje swobodny ruch kamery;
 • dobiera właściwe parametry zapisywanego filmu dla konkretnego urządzenia.

6

 • biegle posługuje się funkcjami programu Photo Story;
 • stosuje własne rozwiązania, uzyskując ciekawe efekty w tworzonym filmie.

5.4

Cyfrowy montaż filmu

Importowanie obrazów i filmów
do programu Movie Maker, stosowanie efektów wizualnych dla wybranych sekwencji filmu, wprowadzanie
napisów początkowych, podpisów
i napisów końcowych, zapisywanie projektu i gotowego filmu

2

 • importuje obrazy i filmy do programu Movie Maker;
 • z pomocą nauczyciela stosuje efekty wizualne dla wybranych sekwencji filmu;
 • z pomocą nauczyciela zapisuje projekt i gotowy film.

3

 • stosuje efekty wizualne dla wybranych sekwencji filmu;
 • zapisuje projekt i gotowy film.

4

 • wprowadza napisy początkowe, podpisy i napisy końcowe w filmie;
 • określa parametry filmu podczas jego zapisywania.

5

 • dobiera czas trwania efektu w filmie;
 • zapisuje film przeznaczony do odtwarzania na urządzeniach mobilnych.

6

 • biegle posługuje się funkcjami programu Movie Maker;
 • poszukuje niekonwencjonalnych rozwiązań do uatrakcyjnienia swojej pracy.

 Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

5.5

Projekt
prezentacji

Praca w zespole nad wspólnym projektem – założenia projektu,
przebieg pracy nad projektem,
ocena końcowa projektu

2

 • przygotowuje prezentację multimedialną zawierającą obrazy, dźwięki i filmy.

3

 • bierze udział w pracy zespołowej nad wspólnym projektem.

4

 • pomaga organizować pracę zespołową nad wspólnym projektem.

5

 • organizuje pracę zespołową nad wspólnym projektem i bierze w niej czynny udział.

6

 • realizuje własne pomysły.

5.6

Multimedialna prezentacja

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie
w prezentacji obrazków, dźwięków
i filmów, doskonalenie prezentacji,
przygotowanie do pokazu prezentacji

2

 • doskonali prezentację oraz przygotowuje się do jej zaprezentowania.

3

 • ocenia prezentację.

4

 • bierze udział w pokazie prezentacji.

5

 • właściwie przedstawia prezentację.

6

 • dzieli się swoimi doświadczeniami z kolegami i w razie potrzeby służy im pomocą.

 

Opis wymagań ogólnych, które  uczeń musi spełnić, aby uzyskać daną ocenę:

Ocena celująca (6)

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte
w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak np. przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym uczniom oraz nauczycielom w wykorzystywaniu komputera na lekcjach.

Ocena bardzo dobra (5)

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji i robi je bezbłędnie.

Ocena dobra (4)

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji i robi je niemal bezbłędnie.

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń spełnił podstawowe wymagania wymienione w podstawie programowej, czyli:

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji. II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych…

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi…

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie....

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.

Ocena dostateczna (3)

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywanie ćwiczeń na lekcji.

Ocena dopuszczającą (2)

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy wykonywania niektórych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.

Ocena niedostateczna (1)

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki
na wyższym poziomie