SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home INFORMATYKA Wymagania edukacyjne z informatyki, klasa 4 szkoły podstawowej, 2018/2019

Wymagania edukacyjne z informatyki, klasa 4 szkoły podstawowej, 2018/2019

Wymagania edukacyjne z informatyki, klasa 4 szkoły podstawowej, 2018/2019

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania reguluje Statut.

2. Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny.

Plusy i minusy uczeń otrzymuje za:

1) aktywność,

2) zadania domowe,

3) cząstkowe odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje ocenę po uzyskaniu pięciu znaków. Sposób przeliczania znaków na ocenę:

 • +, +, +, +, + ocena bardzo dobra
 • +,+,+,+,- ocena dobra
 • +, +,+,-,- ocena dostateczna
 • +,+,-,-,- ocena dopuszczająca
 • +, -, -, -, - ocena niedostateczna

3. Zasady zgłaszania „np” i „bz”

W każdym semestrze uczeń  może zgłosić dwa nieprzygotowania do lekcji (lub, wymiennie, brak zadania domowego). Nieprzygotowanie/ brak zadania zgłasza się na zaraz po wejściu do pracowni pisząc swój numer z dziennika na tablicy. Kolejne braki zadań oraz nieprzygotowania odnotowywane są
w dzienniku znakami „-”. Przeliczanie tych znaków odbywa się na takiej samej zasadzie jak opisane w pkt. 2.

4. Zasady poprawiania ocen

Każde zadanie praktyczne jest obowiązkowe, co oznacza, że w przypadku braku zaliczenia wykonania zadania (niewykonania zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie przedstawienie zadania do oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela) wpisywana jest do dziennika ocena niedostateczna. Tak uzyskanej oceny niedostatecznej nie można poprawiać.  Możliwość oraz termin poprawy oceny ustala każdorazowo nauczyciel. Nie można poprawiać oceny bardzo dobrej oraz niedostatecznej otrzymanej za brak zaliczenia. Chęć poprawy uczeń musi zgłosić minimum jedną lekcję wcześniej.

5. Wymagania na poszczególne oceny.

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

1

Zaczynamy...

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem, projekt Komputerowy słownik

2

 • wymienia podstawowe zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej;
 • uruchamia i wyłącza komputer;
 • pisze prosty tekst w zaawansowanym edytorze tekstu.

3

 • zapisuje wyniki pracy w swoim folderze;
 • zachowuje właściwą postawę podczas pracy przy komputerze.
 • rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania komputera.

4

 • zapisuje kopię pliku/folderu na pendrivie w celu przeniesienia go na inny komputer.

5

 • aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej BHP.

6

 • biegle posługuje się edytorem tekstu;
 • biegle posługuje się zewnętrznym nośnikiem informacji.

2

Twoja wizytówka

Łączenie tekstu i ilustracji – edytor
grafiki, np. Paint

2

 • korzysta z podstawowych narzędzi programu Paint;
 • osadza prosty tekst na rysunku.

3

 • wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji;
 • określa rozmiary obrazu (szerokość, wysokość).

4

 • formatuje wprowadzony tekst;
 • zapisuje wykonaną pracę w pliku dyskowym w folderze przeznaczonym na pliki graficzne.

5

 • przygotowuje dokument do wydruku;
 • nie popełnia błędów podczas edycji tekstu.
 • dba o estetykę utworzonego dokumentu.

6

 • biegle posługuje się edytorem grafiki.

 

 

Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:3

Co nowego

w szkole?

Tworzenie listy – edytor tekstu,

np. Microsoft Word

2

 • z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu;
 • wprowadza z klawiatury polskie znaki diakrytyczne i wielkie litery.

3

 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu;
 • formatuje wprowadzony tekst.

4

 • tworzy prosty tekst, stosując przy tym właściwe zasady edycji;
 • tworzy listę zgodnie ze specyfikacją podaną w podręczniku.

5

 • dba o estetykę wprowadzonego tekstu;
 • tworzy bezbłędną pracę.

6

 • biegle posługuje się edytorem tekstu.

4

Czy masz edytor tekstu?

Nie tylko Word – edytor tekstu

Apache OpenOffice Writer

2

 • z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu AOO Writer;
 • wypełnia dokument treścią.

3

 • formatuje zawartość dokumentu w edytorze AOO Writer.

4

 • pobiera i instaluje pakiet AOO ze wskazanej strony WWW.

5

 • rozumie i potrafi wymienić zasady działania różnych licencji oprogramowania.

6

 • biegle posługuje się edytorem tekstu.

5

Czy potrafisz szybko pisać?

Szybkie pisanie na klawiaturze, słownik

– edytor tekstu, np. Microsoft Word

2

 • poprawnie wprowadza tekst w edytorze.

3

 • przygotowuje dokument do wydruku.

4

 • poprawia błędy popełnione podczas pisania – ręcznie oraz za pomocą wbudowanego mechanizmu poprawnościowego i słownika w edytorze tekstu.

5

 • dba o estetyczny wygląd tekstu.
 • korzysta z programu do szybkiego pisania na klawiaturze (np. Mistrz Klawiatury).

6

 • biegle posługuje się edytorem tekstu;
 • biegle posługuje się klawiaturą.

 

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

 


6

Pilnuj lekcji!

Tworzenie tabeli – edytor tekstu,
np. Microsoft Word

2

 • z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu;
 • wypełnia tabelę treścią.

 

3

 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu;
 • wstawia tabelę do tekstu.

 

4

 • ustala orientację strony dokumentu;
 • środkuje akapit.

 

5

 • zapisuje tekst w indeksie górnym;
 • dba o estetykę wprowadzonego tekstu i czytelnie formatuje plan lekcji.

 

6

 • biegle posługuje się edytorem tekstu.

 

7

Autoportret

Rysowanie – edytor grafiki, np. Paint

2

 • korzysta z programu Paint i jego narzędzi.

 

3

 • wykonuje rysunki w edytorze grafiki z dopracowaniem szczegółów obrazu, stosując narzędzie Lupa.

 

4

 • przygotować rysunek do wydruku, nadając mu odpowiednie parametry;
 • drukuje dokument.

 

5

 • odpowiednio dobiera parametry rysunku przeznaczonego do wydruku;
 • dba o estetykę wykonywanej pracy.

 

6

 • biegle posługuje się narzędziami programu Paint, dopracowując szczegóły obrazu.

 

8

Portret twojej klasy

Przygotowanie tekstu do druku
– edytor tekstu, np. Microsoft Word

2

 • korzysta z edytora tekstu w zakresie wprowadzania tekstu.

3

 • wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji;
 • poprawnie wstawia ilustracje do tekstu.

4

 • formatuje wprowadzony tekst.
 • poprawnie rozmieszcza tekst i ilustracje na stronie dokumentu.

5

 • poprawnie ustala parametry strony – marginesy, rozmiar papieru, obramowanie tekstu.
 • stosuje obramowania strony.
 • drukuje dokument.

6

 • nie popełnia błędów edycyjnych w tekście;
 • poprawnie umieszcza znaki przestankowe w tekście.
 • dba o estetyczny wygląd pracy.


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

9

Pokaż, jaki jesteś

Tworzenie slajdu – program
do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint

2

 • z pomocą nauczyciela uruchamia program do tworzenia prezentacji.

3

 • umieszcza pola tekstowe na slajdzie;
 • umieszcza elementy graficzne na slajdzie.

4

 • dba o zwięzłość wypowiedzi tekstowej.

5

 • wykonuje prostą prezentację z efektami animacji.

6

 • łączy wiele prezentacji w jedną;
 • samodzielnie dochodzi do ciekawych rozwiązań.

10

Przyroda

z komputerem

Tworzenie prezentacji – program
do prezentacji, np. Microsoft PowerPoint

2

 • z pomocą nauczyciela uruchamia program do tworzenia prezentacji;
 • z pomocą nauczyciela tworzy jednoslajdową prezentację.

3

 • korzysta w podstawowym zakresie z programu do tworzenia prezentacji;
 • tworzy prezentację zawierającą wiele slajdów.

4

 • korzysta z różnych układów slajdów;
 • odnajduje plik o podanej nazwie we wskazanym miejscu na dysku;
 • ustala rodzaj animacji poszczególnych obiektów i przejścia slajdów.

5

 • tworzy slajdy z dźwiękami, zdjęciami, tabelami i wykresami;
 • dobiera kolory, rysunki, ułożenie obiektów na slajdach, tempo animacji.

6

 • sprawnie prezentuje swoje prace na forum klasy.

 

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

11

Hieroglify?

Czcionki graficzne i symbole – edytor tekstu, np. Microsoft Word

2

 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu;
 • formatuje wprowadzony tekst.

3

 • dobiera czcionkę;
 • przygotowuje dokument do wydruku i go drukuje.

4

 • używa symboli i znaków graficznych do ilustrowania tekstu lub wstawiania znaków spoza podstawowego zakresu (Wstawianie | Symbol | Więcej symboli...);
 • stosuje metodę przeciągania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub pojedynczych znaków w dokumencie.

5

 • dba o estetyczny wygląd opracowywanego tekstu;
 • dobiera rysunki i symbole wstawiane do tekstu oraz sposób ich sformatowania w celu zwiększenia czytelności.

6

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Jest aktywny na lekcji i pomaga innym.

12

Niech wszyscy wiedzą

Ilustrowanie i formatowanie tabeli

– edytor tekstu, np. Microsoft Word, edytor grafiki, np. Paint

2

 • korzysta z tabel i wbudowanej biblioteki obrazów w zaawansowanym edytorze tekstu
  (a w razie jej braku z serwisów zawierających kliparty);
 • korzysta w podstawowym zakresie z przeglądarki internetowej i wyszukuje za jej pomocą obrazy w polecanych serwisach.

3

 • wstawia tabelę do dokumentu, wypełnia ją tekstem, wstawia do niej ilustracje,
  formatuje i rozmieszcza poszczególne elementy na stronie dokumentu;
 • wykonuje proste rysunki w edytorze grafiki i umieszcza je w tabeli utworzonej
 • przygotowuje dokument do wydruku.

4

 • zmienia strukturę tabeli poprzez dodawanie i usuwanie kolumn, wierszy i komórek;
 • drukuje tabelę.

5

 • dba o estetyczny wygląd tekstu i ilustracji zamieszczonych w tabeli, wygląd tabeli
  oraz właściwy dobór rysunków;
 • dba o czytelność przygotowanego dokumentu.

6

 • sprawnie prezentuje swoje prace na forum klasy.

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

13

Bezpiecznie w sieci

Poznanie zasad bezpieczeństwa
w internecie

2

 • z pomocą nauczyciela uruchamia stronę portalu Siaciaki.pl.

3

 • uruchamia bezpieczną stronę WWW z katalogu serwisu Siaciaki.pl.

4

 • zna zasady netykiety i stosuje je w praktyce.

5

 • bezpiecznie korzysta z internetu.

6

bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Jest aktywny na lekcji i pomaga innym.

14

Znajdź w sieci

Wyszukiwanie danych w internecie

– wyszukiwarka,  np. Google

2

 • zna adres internetowy wyszukiwarki Google;
 • z pomocą nauczyciela znajduje wymagane informacje za pomocą wyszukiwarki Google.

3

 • znajduje pożądane informacje za pomocą wyszukiwarki Google.

4

 • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetu.

5

 • stosuje właściwy dobór słów kluczowych podczas wyszukiwania informacji w sieci.

6

 • biegle posługuje się wyszukiwarką  Google i wyszukuje informacje w sieci.

15

Język polski w internecie

Łączenie tekstów – edytor tekstu,

np. Microsoft Word

2

 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu;
 • korzysta w podstawowym zakresie z przeglądarki internetowej i wyszukuje za jej pomocą zadane teksty i obrazy.

3

 • kopiuje fragmenty tekstu i pliki graficzne ze stron internetowych do edytora tekstu;
 • formatuje tekst i rozmieszcza w nim ilustracje.

4

 • stosuje metodę przeciągania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub ilustracji 
  w dokumencie;
 • przygotowuje dokument do wydruku i go drukuje.

5

 • opisuje zasady ograniczające korzystanie z utworów obcego autorstwa do własnych potrzeb;
 • opisuje źródła pochodzenia materiałów użytych w utworzonym dokumencie;
 • dba o estetyczny wygląd opracowywanego tekstu, dobór rysunków wstawionych
  do tekstu oraz sposób formatowania dokumentu w celu zwiększenia jego czytelności.

6

 • biegle posługuje się wyszukiwarką  Google i wyszukuje w sieci teksty oraz ilustracje.

 

 

 

 Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

16

Czyj to zamek?

Pisanie i ilustrowanie opowiadania
– edytor tekstu, np. Microsoft Word

2

 • korzysta z zaawansowanego edytora tekstu;
 • odnajduje w folderze plik o podanej nazwie.

3

 • wstawia ilustracje do dokumentu w edytorze tekstu za pomocą polecenia
  Wstawianie | Obraz;
 • wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji;
 • formatuje wprowadzony tekst, rozplanowuje układ tekstu i grafiki na stronie.

4

 • zapisuje pliki graficzne ze strony WWW w wybranym miejscu na dysku za pomocą polecenia zapisu z menu podręcznego;
 • poprawnie wstawia ilustracje do dokumentu w edytorze tekstu, rozmieszcza je
  na stronie, ustala ich wielkość.

5

 • dba o estetyczny wygląd dokumentu, rozplanowanie grafiki i tekstu i jego czytelność;
 • zmienia rozmiar obrazków, wybiera dla nich układ ramki;
 • świadomie i w odpowiednich miejscach stosuje układ ramki dla ilustracji.

6

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Jest aktywny na lekcji i pomaga innym.

17

Książka

z obrazkami

Przygotowanie wspólnego dokumentu (książki) – edytor tekstu, np. Microsoft Word

2

 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu.

3

 • stosuje metodę przeciągania w celu przenoszenia fragmentów tekstu lub ilustracji 
  w dokumencie.
 • przygotowuje dokument do wydruku, go drukuje.

4

 • poprawnie rozmieszcza ilustracje na stronie, ustala wielkości obrazków;
 • stosuje układ ramki dla ilustracji.

5

 • ustala wielkość marginesów na stronach w całym dokumencie;
 • dba o estetyczny wygląd dokumentu, rozplanowanie grafiki i tekstu, jego czytelność;
 • właściwie ustawia wielkości marginesów zgodnie z przyjętym planem dokumentu.

6

 • sprawnie prezentuje swoje prace na forum klasy.

 

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

18

Goście mile widziani

Projektowanie i drukowanie zaproszeń

– edytor tekstu, np. Microsoft Word

2

 • korzysta z zaawansowanego edytora tekstu i wbudowanej biblioteki graficznej
  (a w razie jej braku z serwisów zawierających kliparty);
 • korzysta w podstawowym zakresie z przeglądarki internetowej i wyszukuje za jej pomocą obrazy;
 • wpisuje tekst zgodnie z podstawowymi zasadami edycji.

3

 • wykonuje proste rysunki w edytorze grafiki i umieszcza je w dokumencie za pomocą operacji Kopiuj i Wklej, wybiera dla obrazków układ ramki;
 • formatuje tekst, rozmieszcza tekst i obrazki na stronie dokumentu.

4

 • korzysta z podglądu wydruku przed wydrukowaniem dokumentu;
 • drukuje dokument;
 • stosuje układ ramki dla ilustracji.

5

 • poprawnie wstawia ilustracje do dokumentu w edytorze tekstu, rozmieszcza je
  na stronie, ustala wielkości obrazków;
 • dzieli tekst na kolumny;
 • dba o czytelność przygotowanego dokumentu.

6

 • sprawnie prezentuje swoje prace na forum klasy.

19

Sprawdź słówko

Wstawianie obrazków do tabeli
– edytor tekstu, np. Microsoft Word

2

 • z pomocą  nauczyciela uruchamia edytor tekstu;
 • wypełnia tabelę treścią.

3

 • korzysta w podstawowym zakresie z zaawansowanego edytora tekstu;
 • wstawia tabelę do tekstu.

4

 • wypełnia tabelę rysunkami wstawianymi z pliku;
 • odnajduje plik o podanej nazwie we wskazanym miejscu na  dysku;
 • środkuje w pionie i poziomie zawartość komórki tabeli.

5

 • modyfikuje marginesy strony dokumentu;
 • używa niestandardowego rozmiaru czcionki;
 • dba o estetykę przygotowanego dokumentu i właściwe ułożenie obiektów na stronie;
 • przygotowuje dokument do druku.

6

 • bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Jest aktywny na lekcji i pomaga innym.


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Katalog Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

20

Czy znasz ikony programów?

Tworzenie własnej ikony – edytor
grafiki, np. Paint

2

 • korzysta z rastrowego edytora grafiki.

3

 • rozróżnia ikony aplikacji, dokumentu i skrótu i wyjaśnia ich różnice funkcjonalne.

4

 • zadaje z góry wymagany rozmiar rysunku w edytorze grafiki;
 • wykonuje rysunek w powiększeniu metodą edycji pojedynczych pikseli;
 • dba o estetyczny wygląd wykonanego rysunku.

5

 • zamienia oryginalną ikonę pliku na własną, a następnie przywraca ikonę oryginalną;
 • wyjaśnia znaczenie rozszerzenia jako identyfikatora pliku i powiązanie pliku z aplikacją
  za pomocą rozszerzenia.

6

 • dobiera rysunek do funkcji ikony;
 • rozumie funkcjonalne różnice miedzy typami ikon;
 • skutecznie przeprowadza zamianę ikon (na własną i oryginalną).

21

Scratch – co to jest?

Instalacja programu Scratch, zakładanie konta użytkownika

2

 • tworzy konto użytkownika w serwisie Scratcha;
 • z pomocy nauczyciela uruchamia środowisko Scratch.

3

 • loguje się do swojego konta;
 • z pomocą nauczyciela uruchamia wybrany pokaz w środowisku Scratch.

4

 • korzysta z pokazów przygotowanych w serwisie Scratcha.

5

 • posługuje się środowiskiem Scratch.

6

 • sprawnie posługuje się środowiskiem Scratch.

 

 Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Katalog Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

22

Scratch – duszki

i skrypty

Przeglądanie przykładowego projektu

i korzystanie z edytora obrazów
w Scratchu

2

 • otwiera przykładowy projekt w Scratchu;
 • znajduje edytor kostiumów duszka.

3

 • analizuje przykładowy projekt w Scratchu;
 • posługuje się edytorem kostiumów duszka.

4

 • wprowadza zmiany w przykładowym projekcie;
 • zmienia kostium duszka.

5

 • wprowadza w nim zmiany według własnych pomysłów;
 • dodaje nowy kostium.

6

 • rozwija przykładowy projekt w Scratchu, realizując własne pomysły;
 • tworzy nowego duszka.

23

Scratch – teksty

i dźwięki

Budowanie projektu z dźwiękiem
w Scratchu

2

 • uruchomia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3

 • układa skrypt wykorzystujący dźwięki.

4

 • wyjaśnia działanie ułożonego skryptu.

5

 • dodaje do skryptu własne dźwięki.

6

 • sprawnie posługuje się środowiskiem Scratch.

24

Scratch – rysuj
z Mruczkiem

Rysowanie kolorowym pisakiem
na scenie w programie Scratch

2

 • uruchomia środowisko Scratch i tworzy własny projekt.

3

 • korzysta z bloków Scratcha do rysowania na scenie.

4

 • korzysta z bloków Scratcha do zmiany kolorów w odpowiednim zakresie;
 • wykorzystuje do rysowania pętlę powtórz.

5

 • układa skrypt naciśnięcia dowolnego klawisza, który realizuje w pętli powtórz
  rysowanie kwadratu lub innego prostego rysunku z wykorzystaniem zmiany grubości pisaka, koloru i odcienia koloru.

6

 • analizuje projekty zamieszczone w serwisie Scratch.

 

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

25

Liczby

w komórkach

Wprowadzanie i analiza danych
– arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

2

 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego.

3

 • odczytuje adres komórki arkusza;
 • wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje.

4

 • konstruuje tabele z danymi w arkuszu;
 • dopasowuje rozmiar kolumny tabeli do wpisanego w niej tekstu;
 • formatuje dane i dba o ich czytelność.

5

 • analizuje proste dane na podstawie wykresu sporządzonego w arkuszu.

6

 • sprawnie posługuje się arkuszem kalkulacyjnym.

26

Kolorowe słupki

Pierwsze wykresy w arkuszu – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

2

 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego.

3

 • tworzy pod kierunkiem nauczyciela prosty wykres słupkowy w arkuszu.

4

 • zmienia nazwę arkusza;
 • dba o poprawne sformatowanie danych i ich czytelność;
 • sporządza wykres i go opisuje, formatuje i przekształca, wprowadza parametry wykresu podane przez nauczyciela.

5

 • analizuje dane na podstawie wykresu słupkowego sporządzonego w arkuszu.

6

 • biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym.

27

Czy masz arkusz kalkulacyjny?

Nie tylko Excel – arkusz kalkulacyjny Apache OpenOffice Calc

2

 • korzysta w podstawowym zakresie z programu AOO Calc.

3

 • radzi sobie w środowisku nowego oprogramowania.

4

 • czyta komunikaty programu i korzysta z wbudowanej pomocy.

5

 • wykonuje obrazki w arkuszu;
 • zapisuje pliki.

6

 • modyfikuje obrazki w arkuszu, tworzy obrazki według własnych pomysłów.

 

 


Nr
lekcji

Temat
lekcji

Omawiane
zagadnienia

Ocena

Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

28

A ty rośniesz...

Tworzenie wykresu kolumnowego, analiza wyników – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

2

 • z pomocą nauczyciela uruchamia arkusz kalkulacyjny;
 • z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenie.

3

 • wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje.

4

 • projektuje tabele z danymi;
 • korzysta z funkcji Autosumowania do obliczania sumy liczb zapisanych w wielu komórkach.

5

 • tworzy prosty wykres kolumnowy, opisuje go w arkuszu i modyfikuje;
 • analizuje dane na podstawie wykresu kolumnowego.

6

 • biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym.

29

Matematyka

z komputerem

Tworzenie formuł – arkusz kalkulacyjny, np. Microsoft Excel

2

 • z pomocą  nauczyciela uruchamia arkusz kalkulacyjny;
 • z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenie.

3

 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego;
 • korzystając z podręcznika, tworzy w arkuszu proste formuły.

4

 • czytelnie formatuje dane;
 • stosuje odpowiednie formuły do obliczeń w arkuszu.

5

 • używa arkusza do rozwiązywania zadań rachunkowych.

6

 • biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym.

30

O czym mówią dane?

Porządkowanie danych w tabelach
i na wykresach – arkusz kalkulacyjny,

np. Microsoft Excel

2

 • korzysta w podstawowym zakresie z arkusza kalkulacyjnego.

3

 • wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je i edytuje;
 • konstruuje tabele z danymi;
 • z pomocą nauczyciela tworzy prosty wykres kołowy i opisuje go w arkuszu.

4

 • sortuje dane;
 • sporządza wykres i jego opis, wprowadza parametry wykresu podane przez nauczyciela;
 • formatuje dane i dba o ich czytelność.

5

 • analizuje dane na podstawie wykresu kołowego sporządzonego w arkuszu;
 • samodzielnie formatuje wykres.

6

 • biegle posługuje się arkuszem kalkulacyjnym.

 

Opis wymagań ogólnych, które uczeń musi spełnić, aby uzyskać daną ocenę

Ocena celująca (6)

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w programie informatyki. Jest aktywny na lekcjach, pracuje systematycznie i pomaga innym. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

Ocena bardzo dobra (5)

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie informatyki. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.

 

Ocena dobra (4)

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności zawartych w programie informatyki. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie.

 

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności wymienione w podstawie programowej, czyli:

 • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie
i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

• Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.

• Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

• Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Ocena dostateczna (3)

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych
w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia.

Ocena dopuszczająca (2)

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy niektórych wykonywanych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.

Ocena niedostateczna (1)

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej informatyki. Nie wykazuje postępów
w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonywanych ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie.