SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home INFORMATYKA Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z informatyki na poszczególne oceny w klasie 5


Sprawdzanie osiągnięć uczniów:

  1. Na zajęciach informatyki ocenie podlegają:

1) wypowiedzi ustne;

2) zadania domowe;

3) kartkówki czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich tematów - niezapowiedziane;

4) aktywność;

5) projekty grupowe.

Częstotliwość oceniania oraz zasady przeliczania punktów na ocenę zawarte są w statucie szkoły w paragrafie 74 ustęp 3, 5 i 6.

Uczeń w ciągu jednego okresu może zgłosić 1 raz nieprzygotowanie bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.

Warunki i tryb ubiegania się o ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana określone są w statucie szkoły w ust. 8-10 paragrafu 76.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

  1. Wymagania edukacyjne dostosowywane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej;

3)     nieposiadającego orzeczenia i opinii, jednak objętego w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2.   Zasady oceniania ucznia:

1) niepełnosprawnego ruchowo:

a)      uczniowie realizują ten sam program, co wszyscy uczniowie,

b)      nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości ruchowych uczniów,

c)       możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

d)       w pracach pisemnych oceniany jest przede wszystkim wkład pracy i samodzielność wykonywanych zadań, poleceń.

e)       ponadto:

  • brana jest pod uwagę poprawność merytoryczna wykonanego ćwiczenia, a nie jego walory estetyczne,
  • wydłużony czas pracy.

2) z poziomem rozwoju umysłowego poniżej przeciętnego i dysfunkcją układu nerwowego.

a)       brana jest pod uwagę aktywność,

b)       wydłużany jest czas pracy - możliwość kończenia w domu,

c) nauczyciel nie wymaga płynności odpowiedzi, zadaje pytania pomocnicze,

d)      dostosowuje wymagania do możliwości intelektualnych uczniów,

e)      zachęca uczniów do samodzielności w zadaniach domowych,

f)      stale motywuje do pracy,

g) ukierunkowuje i naprowadza wypowiedzi,

h)     podchodzi do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielanie pomocy i wyjaśnień,

i)     mobilizuje do wysiłku i ukończenia zadania.

3) z dysleksją i dysortografią.

a)       nauczyciel nie zwraca uwagi przy ocenie na niepoprawną pisownie wyrazów, błędy ortograficzne

b)       w pracach oceniany jest przede wszystkim wkład pracy ucznia i samodzielność wykonywanych zadań, poleceń,

c)       brane są pod uwagę odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji i obowiązkowość,

4) uzdolnionego z informatyki:

a)       różnicowanie zakresu treści kształcenia,

b)       różnicowanie stopnia trudności,

c)       stwarzanie sytuacji wymagających twórczego myślenia,

d) rozwijanie konstruktywnego krytycyzmu,

e)       kultywowanie i wzmacnianie w klasie atmosfery twórczej.

5) Metody i formy pracy z uczniem zdolnym:

a)        praca indywidualna, projekt, konkurs,

c)       przydzielanie trudniejszych zadań podczas pracy indywidualnej,

d)       przydzielanie specjalnych ról (pomoc kolegom podczas wykonywania zadań/ćwiczeń",

e)       zachęcanie do czytania literatury fachowej.

6) Inne rodzaje dysfunkcji – dostosowanie wymagań edukacyjnych, stosowanie form i metod pracy oraz ocenianie zgodne ze wskazaniami poradni.


Renata Żelazna