SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home BIOLOGIA Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8

 

 

24

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Dział

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

I. Genetyka

1. Czym jest genetyka?

Uczeń:

 • określa zakres badań genetyki
 • wyjaśnia, że podobieństwo dziecka do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech

 

Uczeń:

 • rozróżnia cechy dziedziczne i niedziedziczne
 • definiuje pojęcia genetyka

i zmienność organizmów

 

Uczeń:

 • wskazuje cechy indywidualne i gatunkowe podanych organizmów
 • omawia zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach: medycynie, kryminalistyce, rolnictwie
  i archeologii

 

Uczeń:

 • uzasadnia występowanie zmienności genetycznej wśród ludzi
 • wskazuje różnice między cechami gatunkowymi

a indywidualnymi

 • wyjaśnia, z czego wynika podobieństwo organizmów potomnych w rozmnażaniu bezpłciowym

 

Uczeń:

 • dowodzi, że cechy organizmu kształtują się dzięki materiałowi genetycznemu oraz są wynikiem wpływu środowiska
 • wyjaśnia znaczenie rekombinacji genetycznej
  w kształtowaniu się zmienności organizmów

 

2. Nośnik informacji genetycznej – DNA

 

 • wskazuje miejsca występowania DNA
 • wymienia elementy budujące DNA
 • przedstawia rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej

 

 • przedstawia budowę nukleotydu
 • wymienia nazwy zasad azotowych
 • omawia budowę chromosomu
 • definiuje pojęcia: kariotyp, helisa, gen i nukleotyd
 • wykazuje rolę jądra
  • wykazuje konieczność związania DNA przez białka i powstania chromatyny

w jądrze komórkowym

 • wyjaśnia, z czego wynika komplementarność zasad azotowych
 • graficznie przedstawia regułę komplementarności
  • wyjaśnia proces replikacji
  • rozpoznaje DNA i RNA*
   na modelu lub ilustracji
  • porównuje budowę DNA z budową RNA*
  • omawia budowę i funkcję RNA*

 

 • uzasadnia konieczność zachodzenia procesu replikacji DNA przed podziałem komórki
 • wykonuje dowolną techniką model DNA
 • wykazuje rolę replikacji

w zachowaniu niezmienionej informacji genetycznej

 

 

Dział

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

I. Genetyka

3. Podziały komórkowe

 

 • wymienia nazwy podziałów komórkowych
 • podaje liczbę chromosomów w komórkach somatycznych i płciowych człowieka

 

 • definiuje pojęcia: chromosomy homologiczne, komórki haploidalne
  i komórki diploidalne
 • wskazuje miejsce zachodzenia mitozy i mejozy w organizmie człowieka

 

 • omawia znaczenie mitozy i mejozy
 • oblicza liczbę chromosomów w komórce haploidalnej, znając liczbę chromosomów w komórce diploidalnej danego organizmu

 

 • wykazuje konieczność redukcji ilości materiału genetycznego w komórkach macierzystych gamet
 • wykazuje różnice między mitozą a mejozą

 

 • wyjaśnia znaczenie rekombinacji genetycznej podczas mejozy
 • wykonuje dowolną techniką model mitozy lub mejozy

 

4. Podstawowe prawa dziedziczenia

 

 • definiuje pojęcia fenotyp

i genotyp

 • wyjaśnia symbole używane przy zapisywaniu krzyżówek genetycznych

 

 • omawia badania Gregora Mendla
 • zapisuje genotypy homozygoty dominującej
  i homozygoty recesywnej oraz heterozygoty
 • wykonuje krzyżówki genetyczne przedstawiające dziedziczenie jednego genu

 

 • identyfikuje allele dominujące i recesywne
 • omawia prawo czystości gamet
 • na schemacie krzyżówki genetycznej rozpoznaje genotyp oraz określa fenotyp rodziców

i pokolenia potomnego

 

 • przewiduje cechy osobników potomnych na podstawie prawa czystości gamet
 • interpretuje krzyżówki genetyczne, używając określeń: homozygota, heterozygota, cecha dominująca i cecha recesywna

 

 • zapisuje krzyżówki genetyczne przedstawiające dziedziczenie określonej cechy i przewiduje genotypy oraz fenotypy potomstwa
 • ocenia znaczenie prac Gregora Mendla dla rozwoju genetyki

 

5. Dziedziczenie cech u człowieka

 

 • wskazuje u ludzi przykładowe cechy dominującą i recesywną
 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste krzyżówki genetyczne

 

 • wymienia cechy dominujące i recesywne
  u człowieka
 • z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje proste krzyżówki genetyczne

 

 • wyjaśnia, że cechę recesywną determinują allele homozygoty recesywnej
 • na podstawie krzyżówki genetycznej przewiduje wystąpienie cechu potomstwa

 

 • wskazuje cechy człowieka, które są zarówno wynikiem działania genów, jak

i czynników środowiska

 • ustala prawdopodobieństwo występowania cechy
  u potomstwa, jeśli nie są znane genotypy obojga rodziców

 

 • ocenia wpływ środowiska na kształtowanie się cech
 • na podstawie znajomości cech dominujących
  i recesywnych
 • projektuje krzyżówki genetyczne, poprawnie posługując się terminami homozygota i heterozygota

 

 

 

Dział

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

I. Genetyka

6. Dziedziczenie płci u człowieka

 

 • podaje liczbę chromosomów występujących w komórce diploidalnej człowieka
 • wymienia przykłady chorób dziedzicznych sprzężonych z płcią

 

 • rozpoznaje kariotyp człowieka
 • określa cechy chromosomów X i Y
 • omawia zasadę dziedziczenia płci

 

 • wyjaśnia rolę chromosomów płci i autosomów
 • przedstawia zjawisko nosicielstwa chorób pod kątem dziedziczenia płci

 

 • wyjaśnia mechanizm ujawniania się cech recesywnych sprzężonych z płcią
 • wykonuje krzyżówki genetyczne przedstawiające dziedziczenie hemofilii oraz daltonizmu

 

 • interpretuje krzyżówki genetyczne przedstawiające dziedziczenie hemofilii oraz daltonizmu
 • ocenia znaczenie poznania budowy ludzkiego DNA

 

7. Dziedziczenie grup krwi

 

 • wymienia cztery główne grupy krwi występujące
  u człowieka
 • przedstawia przykłady cech zależnych od wielu genów oraz od środowiska

 

 • omawia sposób dziedziczenia grup krwi
 • wyjaśnia sposób dziedziczenia czynnika Rh
 • wyjaśnia wpływ środowiska na rozwój cech osobniczych

 

 • rozpoznaje grupy krwi na podstawie zapisu genotypów
 • wykonuje krzyżówkę genetyczną przedstawiającą dziedziczenie grup krwi
 • określa możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego

 

 • ustala grupy krwi dzieci na podstawie znajomości grup krwi ich rodziców
 • ustala czynnik Rh dzieci na podstawie znajomości czynnika Rh ich rodziców

 

 • określa konsekwencje dla drugiej ciąży wiążące się
  z wystąpieniem konfliktu serologicznego
 • wykazuje, że dziedziczenie czynnika Rh jest jednogenowe

 

8. Mutacje

 

 • definiuje pojęcie mutacja
 • wymienia czynniki mutagenne
 • podaje przykłady chorób uwarunkowanych mutacjami genowymi
  i chromosomowymi

 

 • rozróżnia mutacje genowe
  i chromosomowe
 • omawia przyczyny wybranych chorób genetycznych
 • wskazuje mechanizm dziedziczenia mukowiscydozy

 

 • wyjaśnia, na czym polegają mutacje genowe i chromosomowe
 • omawia znaczenie poradnictwa genetycznego
 • charakteryzuje wybrane choroby genetyczne
 • wyjaśnia podłoże zespołu Downa

 

 • wyjaśnia mechanizm powstawania mutacji genowych

i chromosomowych

 • omawia zachowania zapobiegające powstawaniu mutacji
 • wyjaśnia znaczenie badań prenatalnych

 

 • uzasadnia, że mutacje są podstawowym czynnikiem zmienności organizmów
 • analizuje przyczyny mutacji i wskazuje ich skutki
 • wykonuje portfolio na temat chorób genetycznych

 

 

Dział

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

II. Ewolucja życia

9. Ewolucja i jej dowody

 

 • definiuje pojęcie ewolucja
 • wymienia dowody ewolucji
 • wskazuje przykłady narządów szczątkowych w organizmie człowieka

 

 • omawia dowody ewolucji
 • wymienia przykłady różnych rodzajów skamieniałości
 • omawia etapy powstawania skamieniałości
 • definiuje pojęcie relikt
 • wymienia przykłady reliktów

 

 • wyjaśnia istotę procesu ewolucji
 • rozpoznaje żywe skamieniałości
 • omawia przykłady potwierdzające jedność budowy i funkcjonowania organizmów
 • wymienia przykłady struktur homologicznych
  i analogicznych

 

 • określa warunki powstawania skamieniałości
 • analizuje ogniwa pośrednie ewolucji
 • wskazuje istnienie związku między rozmieszczeniem gatunków a ich pokrewieństwem

 

 • wykazuje jedność budowy
  i funkcjonowania organizmów
 • ocenia rolę struktur homologicznych

i analogicznych jako dowodów ewolucji

 

10. Mechanizmy ewolucji

 

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia

endemit

 • podaje przykłady doboru sztucznego

 

 • wymienia przykłady  endemitów
 • wyjaśnia, na czym polega dobór naturalny i dobór sztuczny
 • omawia ideę walki o byt

 

 • wyjaśnia główne założenia teorii ewolucji Karola Darwina
 • wskazuje różnicę pomiędzy doborem naturalnym

a doborem sztucznym

 • wymienia główne założenia syntetycznej teorii ewolucji

 

 • wykazuje izolację geograficzną jako drogę
  do powstawania nowych gatunków
 • wykazuje rolę endemitów
  z Galapagos w badaniach Darwina*
 • uzasadnia, że walka o byt jest formą doboru naturalnego
 • ocenia korzyści doboru naturalnego
  w przekazywaniu cech potomstwu
 • omawia współczesne spojrzenie na ewolucję – syntetyczną teorię ewolucji

 

 • ilustruje przykładami działanie doboru naturalnego i doboru sztucznego
 • ocenia korzyści dla człowieka płynące

z zastosowania doboru sztucznego

 

11. Pochodzenie człowieka

 

 • wymienia przykłady organizmów należących do rzędu naczelnych
 • omawia cechy człowieka rozumnego

 

 • wskazuje na mapie miejsce, gdzie rozpoczęła się ewolucja naczelnych
 • wymienia czynniki, które miały wpływ
  na ewolucję człowieka

 

 • określa stanowisko systematyczne człowieka
 • wskazuje na przykładzie szympansa różnice pomiędzy człowiekiem
  a innymi naczelnymi

 

 • analizuje przebieg ewolucji człowieka
 • wykazuje cechy wspólne człowieka z innymi naczelnymi
 • wymienia cechy człowieka pozwalające zaklasyfikować go do poszczególnych jednostek systematycznych

 

 • porównuje różne formy człowiekowatych
 • wykazuje, że naczelne
  to ewolucyjni krewni człowieka

 

 

 

Dział

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

III. Ekologia

12. Organizm

a środowisko

 

 • wyjaśnia, czym zajmuje się ekologia
 • wymienia czynniki ograniczające występowanie gatunków w różnych środowiskach
 • nazywa formy morfologiczne porostów wykorzystywane
  w skali porostowej

 

 • identyfikuje siedlisko wybranego gatunku
 • omawia, czym jest nisza ekologiczna organizmu
 • wyjaśnia, do czego służy skala porostowa

 

 • rozróżnia siedlisko i niszę ekologiczną
 • określa wpływ wybranych czynników środowiska na funkcjonowanie organizmów
 • wykazuje związek między zakresem tolerancji

a stosowaniem skali porostowej

odczytuje z wykresu dane dotyczące zakresu tolerancji

 

 • wykazuje zależność między czynnikami środowiska

a występującymi w nim organizmami

 • rozpoznaje na ilustracji formy morfologiczne porostów wykorzystywane
  w skali porostowej

 

 • interpretuje wykres przedstawiający zakres tolerancji ekologicznej danego gatunku
 • praktycznie wykorzystuje skalę porostową

 

13. Cechy populacji

 

 • definiuje pojęcia populacja

i gatunek

 • wylicza cechy populacji
 • wymienia typy rozmieszczenia osobników
  w populacji
 • określa wady i zalety życia organizmów w grupie

 

 • wyjaśnia zależność między definicją populacji i gatunku
 • wymienia przykłady zwierząt żyjących w stadzie
 • określa przyczyny migracji
 • przedstawia, jakie dane można odczytać z piramidy wiekowej populacji

 

 • wskazuje populacje różnych gatunków
 • określa wpływ migracji na liczebność populacji
 • wyjaśnia wpływ cech populacji na jej liczebność
 • odczytuje dane z piramidy wiekowej

 

 • wykazuje zależność między liczebnością populacji a jej zagęszczeniem
 • graficznie przedstawia różne typy rozmieszczenia osobników w populacji

i podaje ich przykłady

 • wykazuje zależność między strukturą płciową
  a liczebnością populacji
 • charakteryzuje grupy wiekowe w piramidach

 

 • przeprowadza w terenie obliczanie zagęszczenia wybranego gatunku
 • przewiduje losy populacji
  na podstawie jej piramidy wiekowej

 

 

Dział

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

III. Ekologia

14. Konkurencja

 

 • nazywa zależności międzygatunkowe
 • wymienia zasoby, o które konkurują organizmy

 

 • wyjaśnia, na czym polega konkurencja
 • wskazuje rodzaje konkurencji

 

 • graficznie przedstawia zależności między organizmami, zaznacza, który gatunek odnosi korzyści, a który – straty
 • porównuje konkurencję wewnątrzgatunkową

z konkurencją

międzygatunkową

 

 • wskazuje przyczyny i skutki konkurencji międzygatunkowej

i wewnątrzgatunkowej

 • wykazuje zależność między zasobami środowiska

a intensywnością konkurencji

 

 • uzasadnia, wykorzystując wiedzę z ewolucjonizmu,
  że konkurencja jest czynnikiem doboru naturalnego

 

15. Drapieżnictwo. Roślinożerność

 

 • wymienia przykłady roślinożerców
 • wskazuje przykłady drapieżników i ich ofiar
 • omawia przystosowania organizmów do drapieżnictwa
 • podaje przykłady roślin drapieżnych

 

 • określa znaczenie roślinożerców w przyrodzie
 • omawia adaptacje roślinożerców do zjadania pokarmu roślinnego
 • wyjaśnia na wybranych przykładach, na czym polega drapieżnictwo
 • wymienia charakterystyczne cechy drapieżników i ich ofiar

 

 • wyjaśnia, w jaki sposób rośliny i roślinożercy wzajemnie regulują swoją liczebność
 • omawia różne strategie polowań stosowanych przez drapieżniki
 • opisuje sposoby obrony organizmów przed drapieżnikami
 • wykazuje przystosowania rośliny drapieżnej do zdobywania pokarmu

 

 • ocenia znaczenie drapieżników i roślinożerców w środowisku
 • wskazuje adaptacje drapieżników

i roślinożerców
do zdobywania pokarmu

 • określa rolę drapieżników w przyrodzie jako

regulatorów liczebności
ofiar

 • charakteryzuje sposoby obrony roślin przed zjadaniem

 

 • wykazuje zależności między liczebnością populacji drapieżników a liczebnością populacji ich ofiar
 • wyjaśnia przyczyny drapieżnictwa i wskazuje metody zdobywania pokarmu przez rośliny drapieżne
 • wykazuje korzyści dla roślin płynące z roślinożerności
 • przedstawia pozytywne
  i negatywne skutki roślinożerności

 

16. Pasożytnictwo

 

 • wymienia przykłady pasożytów zewnętrznych
  i wewnętrznych
 • wymienia przykłady pasożytnictwa u roślin

 

 • wyjaśnia, na czym polega pasożytnictwo
 • klasyfikuje pasożyty na zewnętrzne i wewnętrzne

 

 • charakteryzuje przystosowania organizmów do pasożytniczego trybu życia
 • charakteryzuje pasożytnictwo u roślin

 

 • ocenia znaczenie pasożytnictwa w przyrodzie
 • wskazuje przystosowania roślin
  do pasożytniczego trybu życia

 

 • wyjaśnia znaczenie pasożytnictwa w regulacji zagęszczenia populacji ofiar

 

 

 

Dział

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

III. Ekologia

17. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami

 

 • wymienia nieantagonistyczne zależności międzygatunkowe
 • podaje przykłady organizmów, które łączy zależność nieantagonistyczna

 

 • określa warunki współpracy między gatunkami
 • rozróżnia pojęcia

komensalizm i mutualizm

 • omawia budowę korzeni roślin motylkowych

 

 • omawia różnice między komensalizmem

a mutualizmem

 • charakteryzuje role grzyba i glonu w plesze porostu

 

 • określa warunki występowania nieantagonistycznych relacji między organizmami różnych gatunków
 • charakteryzuje relacje między rośliną motylkową

 

 • ocenia znaczenie bakterii azotowych występujących w glebie
 • wyjaśnia, jakie praktyczne znaczenie ma wiedza
  o mikoryzie

 

18. Czym jest ekosystem?

 

 • wymienia przykładowe ekosystemy
 • przedstawia składniki biotopu i biocenozy
 • rozróżnia ekosystemy sztuczne i naturalne

 

 • wskazuje elementy biotopu i biocenozy wybranego ekosystemu
 • omawia, do czego człowiek wykorzystuje ekosystemy
 • wymienia przemiany
  w ekosystemach

 

 • omawia różnice między ekosystemami naturalnymi a sztucznymi
 • omawia przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej

 

 • charakteryzuje różnicę między sukcesją pierwotną
  a wtórną

 

 • wykazuje zależności między biotopem a biocenozą
 • wyszukuje w terenie miejsce zachodzenia sukcesji wtórnej

 

19. Zależności pokarmowe

 

 • wymienia nazwy ogniw łańcucha pokarmowego
 • przyporządkowuje znane organizmy poszczególnym ogniwom łańcucha pokarmowego
 • rysuje schematy prostych łańcuchów pokarmowych
  w wybranych ekosystemach

 

 • wyjaśnia przyczyny istnienia łańcuchów pokarmowych
 • wskazuje różnice między producentami
  a konsumentami
 • rysuje schemat prostej sieci pokarmowej

 

 • analizuje wybrane powiązania pokarmowe
  we wskazanym ekosystemie
 • charakteryzuje role poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego

 

 • wykazuje rolę destruentów
  w ekosystemie
 • omawia czynniki, które zakłócają równowagę ekosystemu

 

 • przewiduje skutki, jakie
  dla ekosystemu miałoby wyginięcie określonego ogniwa we wskazanym łańcuchu pokarmowym
 • interpretuje, na czym polega równowaga dynamiczna ekosystemu

 

20. Materia i energia w ekosystemie

 

 • mawia na podstawie ilustracji piramidę ekologiczną

 

 • wykazuje, że materia krąży
  w ekosystemie
 • omawia na podstawie ilustracji obieg węgla
  w ekosystemie

 

 • wyjaśnia, że energia przepływa przez ekosystem
 • wykazuje rolę producentów, konsumentów i destruentów w krążeniu materii

 

 • interpretuje zależności między poziomem pokarmowym a biomasą i liczebnością populacji
 • analizuje informacje przedstawione w formie piramidy ekologicznej

 

 • analizuje przyczyny zaburzeń w krążeniu materii w ekosystemach
 • uzasadnia spadek energii

w ekosystemie na kolejnych poziomach troficznych

 

 

Dział

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

IV. Człowiek i środowisko

21. Różnorodność biologiczna

 

 • przedstawia poziomy różnorodności biologicznej
 • wymienia czynniki wpływające na stan ekosystemów

 

 • wyjaśnia, na czym polega różnorodność biologiczna
 • wyjaśnia różnice pomiędzy dwoma poziomami różnorodności biologicznej

wyszukuje w różnych źródłach informacje na temat skutków spadku różnorodności

 

 • charakteryzuje poziomy różnorodności biologicznej
 • omawia wpływ klimatu
  na kształtowanie się

różnorodności biologicznej

 

 • wykazuje zmiany różnorodności biologicznej podczas sukcesji
 • porównuje poziomy różnorodności biologicznej

 

 • analizuje przyczyny prowadzące do nagłego wymarcia gatunku

 

22. Wpływ człowieka  na różnorodność biologiczną

 

 • wymienia przykłady działalności człowieka przyczyniającej się
  do spadku różnorodności biologicznej
 • podaje przykłady obcych gatunków

 

 • wskazuje działalność człowieka jako przyczynę spadku różnorodności biologicznej
 • wskazuje gatunki wymarłe jako przykład działalności człowieka

 

 • wskazuje, w jaki sposób niszczenie siedlisk wpływa na stan gatunkowy ekosystemów
 • wyjaśnia, skąd się biorą nowe gatunki roślin

i zwierząt w ekosystemach naturalnych

 

 • wykazuje, w jaki sposób działalność człowieka wpływa na eliminowanie gatunków
 • ocenia wpływ wprowadzania obcych gatunków
  na bioróżnorodność
  w Polsce

 

 • analizuje zależności między działalnością człowieka
  a zmianą czynników środowiskowych wpływających na spadek różnorodności biologicznej

 

23. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

 

 • wymienia przykłady zasobów przyrody
 • wyjaśnia znaczenie recyklingu dla racjonalnego gospodarowania zasobami

 

 • wymienia przykłady odnawialnych

i nieodnawialnych zasobów przyrody

 • ilustruje przykładami,
  jak należy dbać o ochronę zasobów
 • klasyfikuje zasoby przyrody na niewyczerpywalne

i wyczerpywalne, podaje
ich przykłady

 • omawia racjonale gospodarowanie zasobami przyrody

 

 • wykazuje skutki niewłaściwej eksploatacji zasobów
 • wyjaśnia, na czy polega zrównoważony rozwój

 

 • objaśnia, w jaki sposób odtwarzają się odnawialne zasoby przyrody
 • wyjaśnia, jak młodzież może się przyczynić do ochrony zasobów przyrody

 

24. Sposoby ochrony przyrody

 

 • określa cele ochrony przyrody
 • wymienia sposoby ochrony gatunkowej

 

 • wymienia formy ochrony przyrody
 • omawia formy ochrony indywidualnej

 

 • wyjaśnia, na czym polega ochrona obszarowa
 • wykazuje różnicę między ochroną gatunkową ścisłą
  a częściową

 

 • charakteryzuje poszczególne formy ochrony przyrody
 • wyjaśnia, czego dotyczy program Natura 2000
 • prezentuje wybrane przykłady czynnej ochrony przyrody w Polsce

 

 • wskazuje formy ochrony przyrody występujące

w najbliższej okolicy

 • uzasadnia konieczność stosowania form ochrony przyrody dla zachowania gatunków i ekosystemów

 

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 04 października 2018 18:34