SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home RELIGIA Wymagania edukacyjne kl. III SP 2018/19

Wymagania edukacyjne kl. III SP 2018/19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Jezus jest z nami” nr AZ-13-01/12-KI-4/13 zgodnego z programem nauczania „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a)      w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,

b)      wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a)      opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,

b)      uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a)      opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,

b)      ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,

c)      aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a)      opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,

b)      wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności

c)      wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

PRZEDMIOT

OCENY

OCENA

celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

1. Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania

· dokładna znajomość tekstu, melodii

· dobra znajomość tekstu, melodii

· niezbyt dokładna znajomość tekstu

· fragmentaryczna znajomość tekstu

· brak jakiejkolwiek znajomości tekstu

2. Ćwiczenia w podręczniku

· wykonane wszystkie zadania

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie zadania

· zapis staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· ćwiczenia czytelne

· braki w zadaniach (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

· brak podręcznika

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

· praca nie na temat

· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

4. Odpowiedzi ustne

· wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzające

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych

5. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

· lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I.
Oczekujemy na przyjście Pana Jezusa

· podaje przykłady obecności Boga pośród nas

· wskazuje w podręczniku tekst biblijny Mt 18,20

· stwierdza, że Pan Jezus posyła swoich uczniów, by Jego naukę przekazywali innym

· mówi z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

· stwierdza, że na Mszy Świętej wierzący spotykają się z Panem Jezusem

· podaje, kto jest dla ludzi wzorem miłości

· wymienia sposoby przygotowania się do spotkania z Jezusem

· określa katechezę jako spotkanie z Panem Jezusem nauczającym

· określa modlitwę jako rozmowę i przebywanie z Bogiem

· wymienia, co podczas Mszy Świętej przypomina o obecności Jezusa

· wymienia środowiska, w których ludzie powinni sobie okazywać miłość

· wskazuje, na czym polega bycie uczniem Jezusa w codziennym życiu

· podaje przykłady, jak tworzyć wspólnotę i jedność w klasie, rodzinie

· wymienia osoby odpowiedzialne za przekazywanie nauki Jezusa

· wskazuje, na czym polega wypełnianie czynów apostolskich w codziennym życiu

· opowiada o misji Chrystusa, apostołów i Kościoła

· odróżnia modlitwy prośby, dziękczynienia, przeproszenia i uwielbienia

· uzasadnia, dlaczego modli się rano i wieczorem

· uzasadnia, dlaczego chrześcijanin powinien być na Mszy Świętej w każdą niedzielę

· opowiada, jaką modlitwą i jakim gestem rozpoczyna się Msza Święta

· mówi z pamięci tekst przykazania miłości J 13,34

· uzasadnia, że czyniąc dobro stajemy się podobni do Jezusa

· opowiada, komu i w jaki sposób chce nieść pomoc

· wyjaśnia treść tekstu biblijnego o obecności Pana Jezusa we wspólnocie

·

· opowiada, w jaki sposób chce naśladować Jezusa i Apostołów

· formułuje samodzielnie modlitwę, w której dziękuje Bogu, prosi i przeprasza Boga

· omawia wybrane prośby modlitwy „Ojcze nasz”

· wyjaśnia, w jaki sposób Jezus jest obecny wśród ludzi, aż do końca świata

· daje świadectwo systematycznego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

· na podstawie wersetu J 13,34 wyjaśnia, kogo Pan Jezus nakazuje kochać

· uzasadnia swą gotowość niesienia pomocy najbliższym

· uzasadnia, dlaczego z radością oczekuje spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii

II.
Kim jesteś, Panie Jezu?

· podaje, w jakim celu Jezus przyszedł na ziemię

· definiuje, kto to jest apostoł

· potrafi opisać cud w Kanie Galilejskiej

· określa, kto to jest pasterz

· definiuje pojęcie „ofiara”,

· podaje, za kogo Pan Jezus umarł na krzyżu

· własnymi słowami określa pojęcie „Zbawiciel”

· podaje imiona dwunastu apostołów

· wymienia zadania apostoła Chrystusa

· określa, co to jest cud

· wymienia cechy dobrego pasterza

· w ofierze, jaką Pan Jezus złożył za nas na krzyżu, dostrzega Jego wielką miłość do ludzi

· wymienia gesty i postawy, którymi może wyrazić Jezusowi wdzięczność za Jego miłość

· wyjaśnia, w jaki sposób Jezus wypełnił Bożą obietnicę zbawienia

· opisuje scenę powołania apostołów

· uzasadnia, dlaczego chce być apostołem Jezusa

· wymienia warunki zaistnienia cudu

· wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg jest wszechmogący

· uzasadnia, dlaczego Pana Jezusa nazywamy Dobrym Pasterzem

· śpiewa pieśń „Pan jest Pasterzem moim”

· wyjaśnia, że wielka miłość Boga do człowieka przejawiła się poprzez śmierć Jezusa na krzyżu

· wyjaśnia, że każda Msza Święta uobecnia ofiarę Jezusa złożoną na krzyżu

· układa własne wyznanie wiary

· opowiada, jak być apostołem dzisiaj

· opowiada, w jaki sposób wyraża żywą wiarę w cudotwórczą moc Boga

· układa modlitwy do Jezusa Dobrego Pasterza odpowiednie do różnych okoliczności życiowych dzieci

· potrafi zaśpiewać pieśń „Zbawienie przyszło przez krzyż”

· opowiada, w jaki sposób wyraża wdzięczność Jezusowi za Jego miłość i jak pragnie na nią odpowiedzieć

· opowiada, w jaki sposób daje świadectwo swojej przynależności do JezusaIII.
Do czego mnie wzywasz, Panie Jezu?

· określa Boże przykazania jako drogowskazy prowadzące do Boga

· podaje treść pierwszego przykazania

· wymienia miejsca i imiona święte

· stwierdza, że uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej jest obowiązkiem chrześcijanina

· wymienia podstawowe obowiązki dziecka wobec rodziców (miłość
i posłuszeństwo)

· podaje treść piątego przykazania

· rozumie, że Pana Jezusa można przyjąć tylko czystym sercem

· podaje treść siódmego i dziesiątego przykazania

· podaje treść ósmego przykazania

· mówi z pamięci Jezusowe przykazanie miłości

· podaje, czego dotyczą przykazania każdej z tablic Dekalogu

· określa, co to są: miejsca święte, święte imiona

· wskazuje zmartwychwstanie Pana Jezusa jako źródło świętowania niedzieli

· podaje przykłady okazywania rodzicom (opiekunom) miłości i posłuszeństwa

· podaje przykłady troski o zdrowie i życie

· wymienia przykazania mówiące
o czystości

· podaje przykłady poszanowania rzeczy własnych i cudzych

· określa, podając przykłady, pojęcia: prawda, kłamstwo, fałszywe świadectwo

· opowiada własnymi słowami przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

· charakteryzuje treści każdej z tablic Dekalogu

· określa, w jaki sposób wyraża szacunek wobec imion świętych

· omawia różnice między niedzielą a pozostałymi dniami tygodnia

· wyjaśnia treść czwartego przykazania

· potrafi odnieść treść czwartego przykazania do relacji ze swoimi rodzicami

· wyjaśnia, dlaczego każdy człowiek powinien dbać o zdrowie własne i bliźnich

· wyjaśnia, na czym polega postawa czystego serca

· wyjaśnia, na czym polega szacunek do własności cudzej, wspólnej i osobistej

· uzasadnia, dlaczego zawsze trzeba mówić prawdę

· podaje biblijne przykłady miłości bliźniego

· wyjaśnia, co znaczy wierzyć i ufać Bogu

· potrafi uzasadnić dlaczego miejscom poświęconym Bogu należy się szacunek

· wyjaśnia, na czym polega chrześcijańskie świętowanie niedzieli

· opowiada, w jaki sposób wyraża swą troskę o dom rodzinny

· opowiada, w jaki sposób troszczy się o zdrowie własne i innych

· wyjaśnia, co to znaczy żyć w prawdzie

· charakteryzuje skutki kłamstwa

· wyjaśnia, na czym polega postawa miłości

· opowiada o współczesnych sposobach stosowania przykazania miłości

· opowiada, w jaki sposób świętuje Dzień Pański i jak zachęca innych do świętowania

· daje świadectwo, jak modli się do Matki Bożej Niepokalanej o pomoc w zachowaniu czystości sercaKatechezy okolicznościowe

(tematy:
46–49)

· określa, czym jest różaniec

· wymienia odmawiane na nim modlitwy

· określa Adwent jako czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa

· opisuje wygląd medalika,

· podaje, gdzie i w jakich okolicznościach urodził się Jezus

· określa, czym są tajemnice różańca

· wymienia części i tajemnice różańca

· wymienia chrześcijańskie tradycje związane z Adwentem

· określa, czym jest medalik dla chrześcijanina

· wymienia tytuły najbardziej znanych kolęd

· potrafi modlić się na różańcu

· wyjaśnia, dlaczego powinniśmy się modlić na różańcu

· wyjaśnia wymowę adwentowych symboli

· uzasadnia, dlaczego powinien nosić medalik,

· potrafi zaśpiewać zaproponowane kolędy

· potrafi składać życzenia

· potrafi rozważać tajemnice różańcowe

· uzasadnia, dlaczego uczestniczy w liturgii adwentowej

· wyjaśnia, w jaki sposób może naśladować Matkę Bożą.

· uzasadnia swój szacunek dla medalika, który zawsze nosi

· wyjaśnia, w jaki sposób okazuje wdzięczność Bogu za wcielenie Syna Bożego

· aktywnie włącza się w modlitwę różańcową podczas nabożeństw


Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV.
Panie Jezu, co mi przynosisz w darze?

· wymienia części Pisma Świętego,

· określa, czym jest Kościół

· wymienia siedem sakramentów

· określa, czym jest sakrament chrztu

· określa, co to jest Ewangelia

· wymienia przykazania kościelne

· określa, co to jest sakrament

· określa znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina

· podaje, że chrzest wprowadza nas do wspólnoty Kościoła

· podaje imiona ewangelistów

· wyjaśnia, w jaki sposób Pan Jezus jest obecny w Kościele

· wyjaśnia sens wybranego przykazania kościelnego

· potrafi wyjaśnić, czym jest łaska uświęcająca i kiedy ją otrzymujemy

· podaje, kto i w jakim celu ustanowił sakramenty święte

· potrafi przyporządkować symbole graficzne do odpowiadających im sakramentów

· wyjaśnia, jakie skutki dla człowieka powoduje przyjęcie chrztu św.

· potrafi posługiwać się księgą Pisma Świętego

· opowiada, w jaki sposób zachowuje przykazania kościelne

· uzasadnia potrzebę sakramentów dla podtrzymywania życia w łasce Bożej

· opowiada, co robi, by żyć w łasce uświęcającej

· uzasadnia swoje pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii

· opowiada, w jaki sposób wyraża wdzięczność Bogu i rodzicom za chrzest

· uzasadnia, dlaczego chce być żywym członkiem Kościoła

V.
Jak Cię przepraszać, miłosierny Jezu?

· określa, czym jest grzech

· podaje najważniejsze fakty z życia syna marnotrawnego

· podaje, kto ma władzę odpuszczania grzechów

· określa, czym jest sumienie

· określa, czym jest rachunek sumienia

· przeprasza bliskich za popełnione zło

· podaje, że żal i mocne postanowienie poprawy są koniecznym warunkiem dobrej spowiedzi

· podaje, ze wyznanie grzechów jest warunkiem uzyskania rozgrzeszenia

· określa, czym jest zadośćuczynienie

· wymienia rodzaje grzechów

· określa, czym jest nawrócenie

· podaje, na czym polega nieszczęście grzechu (zerwanie przyjaźni z Bogiem)

· przytacza słowa ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania

· nazywa postawy sprzeciwiające się przykazaniom Bożym

· podaje, że żal za grzechy przybliża do Boga i jest konieczny, by dostąpić ich odpuszczenia

· wyraża szczerą wolę poprawy

· wypowiada z pamięci formułę spowiedzi sakramentalnej

· wymienia pięć warunków sakramentu pokuty

· przejawia wolę wynagrodzenia Panu Bogu i ludziom za popełnione zło i podejmuje w tym kierunku działania

· potrafi wykazać różnice pomiędzy grzechem pierworodnym a osobistym oraz ciężkim i lekkim

· wyjaśnia, kto może odpuszczać grzechy

· wyjaśnia, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania

· potrafi rozróżnić dobro od zła

· wyjaśnia, w jakim celu robimy rachunek sumienia

· potrafi zrobić rachunek sumienia

· określa, na czym polega żal doskonały i żal niedoskonały

· potrafi przytoczyć słowa Pana Jezusa wzywające do poprawy życia

· wyjaśnia, że tylko szczere wyznanie grzechów przywraca czystość duszy

· potrafi dobrze przygotować się do spowiedzi

uzasadnia konieczność naprawienia krzywd

· wyjaśnia, w jaki sposób dokonuje się nawrócenie

· uzasadnia, dlaczego należy często przepraszać Boga za swoje grzechy

· potrafi opisać miejsce spowiedzi oraz czynności kapłana i penitenta

· uzasadnia, dlaczego pragnie rozwijać swoje sumienie

· uzasadnia potrzebę częstego rachunku sumienia

· potrafi wzbudzić w sobie żal doskonały

· uzasadnia potrzebę żalu za grzechy i przeproszenia za popełnione zło

· uzasadnia pragnienie szczerego wyznania grzechów

· uzasadnia, dlaczego z radością oczekuje dnia pierwszej spowiedzi św.VI.
Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

· określa, czym jest Eucharystia

· wypowiada z pamięci modlitwę celnika

· określa liturgię słowa jako dialog, rozmowę Boga ze zgromadzonymi na Mszy Świętej ludźmi

· wymienia dary składane podczas Mszy Świętej

· określa Mszę Świętą jako ucztę Chrystusa i Kościoła

· wyjaśnia słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”

· przytacza słowa ustanowienia Eucharystii

· wymienia części Mszy św.

· wymienia obrzędy wstępne Maszy Świętej

· wymienia poszczególne części liturgii słowa

· potrafi odpowiadać na wezwania kapłana w liturgii słowa

· wypowiada z pamięci modlitwę „Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich”

· określa Mszę Świętą jako ofiarę Jezusa i Kościoła

· wskazuje w liturgii Mszy Świętej elementy uczty

· wymienia obrzędy zakończenia Mszy Świętej

· omawia okoliczności ustanowienia Eucharystii

· potrafi wykazać różnicę między czynnym a biernym uczestnictwem we Mszy św.

· potrafi wykazać różnice w zachowaniu faryzeusza i celnika

· charakteryzuje obrzędy wstępne

· potrafi modlić się spontanicznie

· wyjaśnia, czym jest ofiara duchowa i materialna

· podaje, w jaki sposób włącza się w ofiarę Chrystusa i Kościoła

· uzasadnia, że Msza Święta jest ucztą

· potrafi dostrzec owoce Komunii św. w życiu człowieka

· określa sposoby aktywnego włączenia się w posłannictwo Kościoła

uzasadnia, dlaczego dąży do pełnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii św.

· wyjaśnia, w jakim celu Pan Jezus ustanowił Eucharystię

· uzasadnia wdzięczność Panu Bogu za dar Eucharystii

· uzasadnia potrzebę aktywnego uczestniczenia we Mszy św.

· uzasadnia potrzebę przeproszenia Boga i ludzi na początku Mszy Świętej

· uzasadnia, dlaczego należy słuchać w skupieniu słowa Bożego

· opowiada, w jaki sposób współofiarowuje się z Chrystusem podczas Mszy Świętej

· potrafi wskazać na związek ofiary Chrystusa w wieczerniku, na krzyżu i na ołtarzu

· relacjonuje, w jaki sposób słowem i czynem daje świadectwo o Chrystusie

· wyjaśnia, w jaki sposób urzeczywistnia słowo Boże w swoim życiu

Katechezy okolicznościowe

(tematy:
50–57)

· podaje, do czego służy modlitewnik

· wymienia, czego dotyczą przyrzeczenia chrzcielne

· wymienia symbole zmartwychwstałego Chrystusa

· wymienia obowiązki wynikające z Pierwszej Komunii Świętej

· omawia, w jaki sposób Pan Jezus jest zawsze z nami

· wymienia, co się znajduje w modlitewniku

· omawia znaczenie Wielkiego Postu jako czasu powrotu do Ojca

· potrafi odpowiadać na wezwania odnowienia przyrzeczeń

· świadomie odnawia przyrzeczenia chrzcielne

· wymienia kilka wezwań z litanii loretańskiej

· opowiada o obecności Pana Jezusa wśród ludzi w Najświętszym Sakramencie

· omawia obietnicę Jezusa związaną z praktyką pierwszych piątków miesiąca

· potrafi posługiwać się modlitewnikiem

· wyjaśnia, że modlitewnik jest potrzebny jako pomoc w wytrwałej modlitwie i postępie na drodze zbawienia

· wyjaśnia, na czym polega nawrócenie

· omawia znaczenie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

· potrafi opisać, na czym polega zmartwychwstanie Jezusa

· opowiada, w jaki sposób wyraża radość z faktu zmartwychwstania Jezusa

· potrafi ułożyć modlitwę do Matki Bożej

· potrafi okazywać wdzięczność Bogu i ludziom

· potrafi zachować się godnie podczas procesji eucharystycznej

· podaje, w jaki sposób wyraża cześć i szacunek do Najświętszego Sakramentu

· potrafi zaplanować wakacje z Panem Jezusem

· wyjaśnia sens praktykowania pierwszych piątków miesiąca

· opowiada, kiedy i jak modli się tekstami z modlitewnika

· potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną za łaskę wiary

· potrafi wyjaśnić znaczenie symboli związanych ze zmartwychwstaniem

· wyjaśnia, dlaczego Maryja jest wzorem człowieka modlitwy i pośredniczką między wierzącymi a Jezusem

· relacjonuje swe uczestnictwo w nabożeństwach majowych

· uzasadnia potrzebę dzielenia się radością i dobrami materialnymi z innymi ze względu na Pana Boga

· uzasadnia potrzebę dawania świadectwa wiary przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej i codzienną modlitwę

· relacjonuje swe uczestnictwo w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali

· opowiada o swoim aktywnym uczestnictwie w procesji Bożego Ciała

 

1. Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania

· dokładna znajomość tekstu, melodii

· dobra znajomość tekstu, melodii

· niezbyt dokładna znajomość tekstu

· fragmentaryczna znajomość tekstu

· brak jakiejkolwiek znajomości tekstu

2. Ćwiczenia w podręczniku

· wykonane wszystkie zadania

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie zadania

 

· zapis staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· ćwiczenia czytelne

· braki w zadaniach (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

· brak podręcznika

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

· praca nie na temat

· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

4. Odpowiedzi ustne

· wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzające

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych

5. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

· lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

 

 


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I.
Oczekujemy na przyjście Pana Jezusa

· podaje przykłady obecności Boga pośród nas

· wskazuje w podręczniku tekst biblijny Mt 18,20

· stwierdza, że Pan Jezus posyła swoich uczniów, by Jego naukę przekazywali innym

· mówi z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

· stwierdza, że na Mszy Świętej wierzący spotykają się z Panem Jezusem

· podaje, kto jest dla ludzi wzorem miłości

· wymienia sposoby przygotowania się do spotkania z Jezusem

· określa katechezę jako spotkanie z Panem Jezusem nauczającym

· określa modlitwę jako rozmowę i przebywanie z Bogiem

· wymienia, co podczas Mszy Świętej przypomina o obecności Jezusa

· wymienia środowiska, w których ludzie powinni sobie okazywać miłość

· wskazuje, na czym polega bycie uczniem Jezusa w codziennym życiu

· podaje przykłady, jak tworzyć wspólnotę i jedność w klasie, rodzinie

· wymienia osoby odpowiedzialne za przekazywanie nauki Jezusa

· wskazuje, na czym polega wypełnianie czynów apostolskich w codziennym życiu

· opowiada o misji Chrystusa, apostołów i Kościoła

· odróżnia modlitwy prośby, dziękczynienia, przeproszenia i uwielbienia

· uzasadnia, dlaczego modli się rano i wieczorem

· uzasadnia, dlaczego chrześcijanin powinien być na Mszy Świętej w każdą niedzielę

· opowiada, jaką modlitwą i jakim gestem rozpoczyna się Msza Święta

· mówi z pamięci tekst przykazania miłości J 13,34

· uzasadnia, że czyniąc dobro stajemy się podobni do Jezusa

· opowiada, komu i w jaki sposób chce nieść pomoc

· wyjaśnia treść tekstu biblijnego o obecności Pana Jezusa we wspólnocie

·

· opowiada, w jaki sposób chce naśladować Jezusa i Apostołów

· formułuje samodzielnie modlitwę, w której dziękuje Bogu, prosi i przeprasza Boga

· omawia wybrane prośby modlitwy „Ojcze nasz”

· wyjaśnia, w jaki sposób Jezus jest obecny wśród ludzi, aż do końca świata

· daje świadectwo systematycznego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

· na podstawie wersetu J 13,34 wyjaśnia, kogo Pan Jezus nakazuje kochać

· uzasadnia swą gotowość niesienia pomocy najbliższym

· uzasadnia, dlaczego z radością oczekuje spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii

II.
Kim jesteś, Panie Jezu?

· podaje, w jakim celu Jezus przyszedł na ziemię

· definiuje, kto to jest apostoł

· potrafi opisać cud w Kanie Galilejskiej

· określa, kto to jest pasterz

· definiuje pojęcie „ofiara”,

· podaje, za kogo Pan Jezus umarł na krzyżu

· własnymi słowami określa pojęcie „Zbawiciel”

· podaje imiona dwunastu apostołów

· wymienia zadania apostoła Chrystusa

· określa, co to jest cud

· wymienia cechy dobrego pasterza

· w ofierze, jaką Pan Jezus złożył za nas na krzyżu, dostrzega Jego wielką miłość do ludzi

· wymienia gesty i postawy, którymi może wyrazić Jezusowi wdzięczność za Jego miłość

· wyjaśnia, w jaki sposób Jezus wypełnił Bożą obietnicę zbawienia

· opisuje scenę powołania apostołów

· uzasadnia, dlaczego chce być apostołem Jezusa

· wymienia warunki zaistnienia cudu

· wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg jest wszechmogący

· uzasadnia, dlaczego Pana Jezusa nazywamy Dobrym Pasterzem

· śpiewa pieśń „Pan jest Pasterzem moim”

· wyjaśnia, że wielka miłość Boga do człowieka przejawiła się poprzez śmierć Jezusa na krzyżu

· wyjaśnia, że każda Msza Święta uobecnia ofiarę Jezusa złożoną na krzyżu

· układa własne wyznanie wiary

· opowiada, jak być apostołem dzisiaj

· opowiada, w jaki sposób wyraża żywą wiarę w cudotwórczą moc Boga

· układa modlitwy do Jezusa Dobrego Pasterza odpowiednie do różnych okoliczności życiowych dzieci

· potrafi zaśpiewać pieśń „Zbawienie przyszło przez krzyż”

· opowiada, w jaki sposób wyraża wdzięczność Jezusowi za Jego miłość i jak pragnie na nią odpowiedzieć

· opowiada, w jaki sposób daje świadectwo swojej przynależności do Jezusa


 


III.
Do czego mnie wzywasz, Panie Jezu?

· określa Boże przykazania jako drogowskazy prowadzące do Boga

· podaje treść pierwszego przykazania

· wymienia miejsca i imiona święte

· stwierdza, że uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej jest obowiązkiem chrześcijanina

· wymienia podstawowe obowiązki dziecka wobec rodziców (miłość
i posłuszeństwo)

· podaje treść piątego przykazania

· rozumie, że Pana Jezusa można przyjąć tylko czystym sercem

· podaje treść siódmego i dziesiątego przykazania

· podaje treść ósmego przykazania

· mówi z pamięci Jezusowe przykazanie miłości

· podaje, czego dotyczą przykazania każdej z tablic Dekalogu

· określa, co to są: miejsca święte, święte imiona

· wskazuje zmartwychwstanie Pana Jezusa jako źródło świętowania niedzieli

· podaje przykłady okazywania rodzicom (opiekunom) miłości i posłuszeństwa

· podaje przykłady troski o zdrowie i życie

· wymienia przykazania mówiące
o czystości

· podaje przykłady poszanowania rzeczy własnych i cudzych

· określa, podając przykłady, pojęcia: prawda, kłamstwo, fałszywe świadectwo

· opowiada własnymi słowami przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

· charakteryzuje treści każdej z tablic Dekalogu

· określa, w jaki sposób wyraża szacunek wobec imion świętych

· omawia różnice między niedzielą a pozostałymi dniami tygodnia

· wyjaśnia treść czwartego przykazania

· potrafi odnieść treść czwartego przykazania do relacji ze swoimi rodzicami

· wyjaśnia, dlaczego każdy człowiek powinien dbać o zdrowie własne i bliźnich

· wyjaśnia, na czym polega postawa czystego serca

· wyjaśnia, na czym polega szacunek do własności cudzej, wspólnej i osobistej

· uzasadnia, dlaczego zawsze trzeba mówić prawdę

· podaje biblijne przykłady miłości bliźniego

· wyjaśnia, co znaczy wierzyć i ufać Bogu

· potrafi uzasadnić dlaczego miejscom poświęconym Bogu należy się szacunek

· wyjaśnia, na czym polega chrześcijańskie świętowanie niedzieli

· opowiada, w jaki sposób wyraża swą troskę o dom rodzinny

· opowiada, w jaki sposób troszczy się o zdrowie własne i innych

· wyjaśnia, co to znaczy żyć w prawdzie

· charakteryzuje skutki kłamstwa

· wyjaśnia, na czym polega postawa miłości

· opowiada o współczesnych sposobach stosowania przykazania miłości

· opowiada, w jaki sposób świętuje Dzień Pański i jak zachęca innych do świętowania

· daje świadectwo, jak modli się do Matki Bożej Niepokalanej o pomoc w zachowaniu czystości serca

 Katechezy okolicznościowe

(tematy:
46–49)

 

· określa, czym jest różaniec

· wymienia odmawiane na nim modlitwy

· określa Adwent jako czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa

· opisuje wygląd medalika,

· podaje, gdzie i w jakich okolicznościach urodził się Jezus

· określa, czym są tajemnice różańca

· wymienia części i tajemnice różańca

· wymienia chrześcijańskie tradycje związane z Adwentem

· określa, czym jest medalik dla chrześcijanina

· wymienia tytuły najbardziej znanych kolęd

· potrafi modlić się na różańcu

· wyjaśnia, dlaczego powinniśmy się modlić na różańcu

· wyjaśnia wymowę adwentowych symboli

· uzasadnia, dlaczego powinien nosić medalik,

· potrafi zaśpiewać zaproponowane kolędy

· potrafi składać życzenia

· potrafi rozważać tajemnice różańcowe

· uzasadnia, dlaczego uczestniczy w liturgii adwentowej

· wyjaśnia, w jaki sposób może naśladować Matkę Bożą.

· uzasadnia swój szacunek dla medalika, który zawsze nosi

· wyjaśnia, w jaki sposób okazuje wdzięczność Bogu za wcielenie Syna Bożego

· aktywnie włącza się w modlitwę różańcową podczas nabożeństw

 


Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV.
Panie Jezu, co mi przynosisz w darze?

· wymienia części Pisma Świętego,

· określa, czym jest Kościół

· wymienia siedem sakramentów

· określa, czym jest sakrament chrztu

· określa, co to jest Ewangelia

· wymienia przykazania kościelne

· określa, co to jest sakrament

· określa znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina

· podaje, że chrzest wprowadza nas do wspólnoty Kościoła

· podaje imiona ewangelistów

· wyjaśnia, w jaki sposób Pan Jezus jest obecny w Kościele

· wyjaśnia sens wybranego przykazania kościelnego

· potrafi wyjaśnić, czym jest łaska uświęcająca i kiedy ją otrzymujemy

· podaje, kto i w jakim celu ustanowił sakramenty święte

· potrafi przyporządkować symbole graficzne do odpowiadających im sakramentów

· wyjaśnia, jakie skutki dla człowieka powoduje przyjęcie chrztu św.

· potrafi posługiwać się księgą Pisma Świętego

· opowiada, w jaki sposób zachowuje przykazania kościelne

· uzasadnia potrzebę sakramentów dla podtrzymywania życia w łasce Bożej

· opowiada, co robi, by żyć w łasce uświęcającej

· uzasadnia swoje pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii

· opowiada, w jaki sposób wyraża wdzięczność Bogu i rodzicom za chrzest

· uzasadnia, dlaczego chce być żywym członkiem Kościoła

V.
Jak Cię przepraszać, miłosierny Jezu?

· określa, czym jest grzech

· podaje najważniejsze fakty z życia syna marnotrawnego

· podaje, kto ma władzę odpuszczania grzechów

· określa, czym jest sumienie

· określa, czym jest rachunek sumienia

· przeprasza bliskich za popełnione zło

· podaje, że żal i mocne postanowienie poprawy są koniecznym warunkiem dobrej spowiedzi

· podaje, ze wyznanie grzechów jest warunkiem uzyskania rozgrzeszenia

· określa, czym jest zadośćuczynienie

· wymienia rodzaje grzechów

· określa, czym jest nawrócenie

· podaje, na czym polega nieszczęście grzechu (zerwanie przyjaźni z Bogiem)

· przytacza słowa ustanowienia sakramentu pokuty i pojednania

· nazywa postawy sprzeciwiające się przykazaniom Bożym

· podaje, że żal za grzechy przybliża do Boga i jest konieczny, by dostąpić ich odpuszczenia

· wyraża szczerą wolę poprawy

· wypowiada z pamięci formułę spowiedzi sakramentalnej

· wymienia pięć warunków sakramentu pokuty

· przejawia wolę wynagrodzenia Panu Bogu i ludziom za popełnione zło i podejmuje w tym kierunku działania

· potrafi wykazać różnice pomiędzy grzechem pierworodnym a osobistym oraz ciężkim i lekkim

· wyjaśnia, kto może odpuszczać grzechy

· wyjaśnia, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania

· potrafi rozróżnić dobro od zła

· wyjaśnia, w jakim celu robimy rachunek sumienia

· potrafi zrobić rachunek sumienia

· określa, na czym polega żal doskonały i żal niedoskonały

· potrafi przytoczyć słowa Pana Jezusa wzywające do poprawy życia

· wyjaśnia, że tylko szczere wyznanie grzechów przywraca czystość duszy

· potrafi dobrze przygotować się do spowiedzi

uzasadnia konieczność naprawienia krzywd

· wyjaśnia, w jaki sposób dokonuje się nawrócenie

· uzasadnia, dlaczego należy często przepraszać Boga za swoje grzechy

· potrafi opisać miejsce spowiedzi oraz czynności kapłana i penitenta

· uzasadnia, dlaczego pragnie rozwijać swoje sumienie

· uzasadnia potrzebę częstego rachunku sumienia

· potrafi wzbudzić w sobie żal doskonały

· uzasadnia potrzebę żalu za grzechy i przeproszenia za popełnione zło

· uzasadnia pragnienie szczerego wyznania grzechów

· uzasadnia, dlaczego z radością oczekuje dnia pierwszej spowiedzi św.

 


 


VI.
Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

· określa, czym jest Eucharystia

· wypowiada z pamięci modlitwę celnika

· określa liturgię słowa jako dialog, rozmowę Boga ze zgromadzonymi na Mszy Świętej ludźmi

· wymienia dary składane podczas Mszy Świętej

· określa Mszę Świętą jako ucztę Chrystusa i Kościoła

· wyjaśnia słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”

· przytacza słowa ustanowienia Eucharystii

· wymienia części Mszy św.

· wymienia obrzędy wstępne Maszy Świętej

· wymienia poszczególne części liturgii słowa

· potrafi odpowiadać na wezwania kapłana w liturgii słowa

· wypowiada z pamięci modlitwę „Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich”

· określa Mszę Świętą jako ofiarę Jezusa i Kościoła

· wskazuje w liturgii Mszy Świętej elementy uczty

· wymienia obrzędy zakończenia Mszy Świętej

· omawia okoliczności ustanowienia Eucharystii

· potrafi wykazać różnicę między czynnym a biernym uczestnictwem we Mszy św.

· potrafi wykazać różnice w zachowaniu faryzeusza i celnika

· charakteryzuje obrzędy wstępne

· potrafi modlić się spontanicznie

· wyjaśnia, czym jest ofiara duchowa i materialna

· podaje, w jaki sposób włącza się w ofiarę Chrystusa i Kościoła

· uzasadnia, że Msza Święta jest ucztą

· potrafi dostrzec owoce Komunii św. w życiu człowieka

· określa sposoby aktywnego włączenia się w posłannictwo Kościoła

uzasadnia, dlaczego dąży do pełnego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii św.

· wyjaśnia, w jakim celu Pan Jezus ustanowił Eucharystię

· uzasadnia wdzięczność Panu Bogu za dar Eucharystii

· uzasadnia potrzebę aktywnego uczestniczenia we Mszy św.

· uzasadnia potrzebę przeproszenia Boga i ludzi na początku Mszy Świętej

· uzasadnia, dlaczego należy słuchać w skupieniu słowa Bożego

· opowiada, w jaki sposób współofiarowuje się z Chrystusem podczas Mszy Świętej

· potrafi wskazać na związek ofiary Chrystusa w wieczerniku, na krzyżu i na ołtarzu

· relacjonuje, w jaki sposób słowem i czynem daje świadectwo o Chrystusie

· wyjaśnia, w jaki sposób urzeczywistnia słowo Boże w swoim życiu

 

Katechezy okolicznościowe

(tematy:
50–57)

· podaje, do czego służy modlitewnik

· wymienia, czego dotyczą przyrzeczenia chrzcielne

· wymienia symbole zmartwychwstałego Chrystusa

· wymienia obowiązki wynikające z Pierwszej Komunii Świętej

· omawia, w jaki sposób Pan Jezus jest zawsze z nami

· wymienia, co się znajduje w modlitewniku

· omawia znaczenie Wielkiego Postu jako czasu powrotu do Ojca

· potrafi odpowiadać na wezwania odnowienia przyrzeczeń

· świadomie odnawia przyrzeczenia chrzcielne

· wymienia kilka wezwań z litanii loretańskiej

· opowiada o obecności Pana Jezusa wśród ludzi w Najświętszym Sakramencie

· omawia obietnicę Jezusa związaną z praktyką pierwszych piątków miesiąca

· potrafi posługiwać się modlitewnikiem

· wyjaśnia, że modlitewnik jest potrzebny jako pomoc w wytrwałej modlitwie i postępie na drodze zbawienia

· wyjaśnia, na czym polega nawrócenie

· omawia znaczenie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

· potrafi opisać, na czym polega zmartwychwstanie Jezusa

· opowiada, w jaki sposób wyraża radość z faktu zmartwychwstania Jezusa

· potrafi ułożyć modlitwę do Matki Bożej

· potrafi okazywać wdzięczność Bogu i ludziom

· potrafi zachować się godnie podczas procesji eucharystycznej

· podaje, w jaki sposób wyraża cześć i szacunek do Najświętszego Sakramentu

· potrafi zaplanować wakacje z Panem Jezusem

· wyjaśnia sens praktykowania pierwszych piątków miesiąca

· opowiada, kiedy i jak modli się tekstami z modlitewnika

· potrafi ułożyć modlitwę dziękczynną za łaskę wiary

· potrafi wyjaśnić znaczenie symboli związanych ze zmartwychwstaniem

· wyjaśnia, dlaczego Maryja jest wzorem człowieka modlitwy i pośredniczką między wierzącymi a Jezusem

· relacjonuje swe uczestnictwo w nabożeństwach majowych

· uzasadnia potrzebę dzielenia się radością i dobrami materialnymi z innymi ze względu na Pana Boga

· uzasadnia potrzebę dawania świadectwa wiary przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej i codzienną modlitwę

· relacjonuje swe uczestnictwo w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali

· opowiada o swoim aktywnym uczestnictwie w procesji Bożego Ciała

 

 

Poprawiony: wtorek, 09 października 2018 20:12