SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home RELIGIA Wymagania edukacyjne kl. II SP 2018/19

Wymagania edukacyjne kl. II SP 2018/19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Idziemy do Jezusa” nr AZ-12-01/12-KI-3/12 zgodnego z programem nauczania „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

PRZEDMIOT

OCENY

OCENA

celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

1. Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania

· dokładna znajomość tekstu, melodii

· dobra znajomość tekstu, melodii

· niezbyt dokładna znajomość tekstu

· fragmentaryczna znajomość tekstu

· brak jakiejkolwiek znajomości tekstu

2. Ćwiczenia w podręczniku

· wykonane wszystkie zadania

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie zadania

· zapis staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· ćwiczenia czytelne

· braki w zadaniach (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

· brak podręcznika

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

· praca nie na temat

· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

4. Odpowiedzi ustne

· wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych

5. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

· lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I.
Ja i mój Bóg

· rozumie, że Jezus jest Nauczycielem, którego Bóg posłał do ludzi

· potrafi wskazać przedmioty przypominające o obecności Boga w naszych domach

· rozumie, że Jezus jest zawsze z nami

· rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi

· zna pojęcia: stworzyć, Stworzyciel

· wie, że Bóg stworzył świat z miłości

· pamięta, że Bóg stworzył człowieka

· podaje, w jaki sposób Bóg objawia się w przyrodzie

· wie, że Bóg stworzył anioły

· wie, czym jest modlitwa

· podaje, kiedy powinniśmy się modlić

· wie, czym jest kościół i zna jego określenia

· wie, w jakim celu przychodzimy do kościoła

· rozumie, że Bóg w czasie chrztu św. czyni nas swoimi dziećmi

· rozumie, że Kościół jest rodziną Bożą

· podaje moment, w którym stajemy się dziećmi Bożymi

· rozumie, że Jezus czyni cuda, aby pomóc ludziom i okazać swą miłość

· podaje przykłady w jaki sposób można czynić dobro

· rozumie potrzebę Bożego błogosławieństwa w roku szkolnym

· potrafi dzielić się wspomnieniami z wakacji

· określa, czym jest modlitwa,

· rozumie, że krzyż jest znakiem obecności Pana Jezusa w klasie, szkole, w domu oraz innych miejscach

· potrafi wyjaśnić, kiedy jego zachowanie w szkole jest dobre

· pamięta dialog z Mszy Świętej: „Oto słowo Boże – Bogu niech będą dzięki”

· w skupieniu słucha słowa Bożego

· wymienia elementy świata stworzonego przez Boga

· wie, na czym polega podobieństwo człowieka do Boga

· pamięta słowa hymnu „Święty, Święty”

· pamięta tekst modlitwy do Anioła Stróża

· okazuje szacunek dla modlitwy własnej i innych

· wyraża szacunek w miejscu przebywania Boga – kościele

· pamięta słowa, jakie wypowiada kapłan w momencie udzielania chrztu św.

· rozumie, że Eucharystia jednoczy wszystkie dzieci Boże

· pamięta treść perykopy J 6,5.8-13

· rozumie istotę cudu dokonującego się na Mszy Świętej

· podaje motywy przejawów dobroci Jezusa

· stara się czynić dobro w swoim środowisku,

· wypowiada modlitwę dziękczynną związaną z przeżytymi wakacjami i rozpoczynanym rokiem szkolnym

· pamięta słowa modlitwy „Ojcze nasz

· starannie wykonuje znak krzyża św.,

· stara się dobrze zachowywać w szkole, aby podobać się Bogu

· potrafi opowiedzieć, jak powinniśmy słuchać słowa Bożego na katechezie i w kościele

· pamięta słowa modlitwy: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”

· dba o czystość i piękno swego otoczenia.

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Chwalę Ciebie, Panie”

· wyraża wdzięczność Bogu i rodzicom za dar życia,

· potrafi sformułować wezwania modlitwy uwielbienia Boga za piękny świat

· potrafi wyjaśnić, dlaczego aniołów nie możemy zobaczyć

· potrafi zaśpiewać z odpowiednimi gestami piosenkę „Jezus o poranku”

· potrafi opisać, jak powinniśmy się zachowywać w kościele

· potrafi opowiedzieć, jak odbywa się sakrament chrztu św.,

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Abba, Abba – tatusiu”

· potrafi opisać poznane cuda Pana Jezusa

· potrafi narysować wybrany z cudów Pana Jezusa

· potrafi narysować swój dobry uczynek

· potrafi w indywidualnej modlitwie prosić Boga o błogosławieństwo

· potrafi opisać, co pomaga w dobrej modlitwie, a co w niej przeszkadza

· śpiewem uwielbia Boga

· potrafi wyrazić modlitwą wdzięczność Jezusowi za Jego obecność

· potrafi wyjaśnić, jak możemy odpowiadać Panu Bogu na Jego słowa skierowane do nas

· potrafi narysować kilka Bożych stworzeń

· potrafi opisać, jak powinniśmy troszczyć się o świat stworzony przez Boga

· potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo

· wyraża wdzięczność Bogu za dzieło stworzenia

· potrafi opisać rolę Anioła Stróża w życiu ludzi

· potrafi ułożyć krótkie modlitwy prośby, dziękczynienia, uwielbienia i przeproszenia Boga

· umie nazwać przedmioty związane z wnętrzem kościoła

· potrafi określić, co jest używane do udzielenia sakramentu chrztu

· potrafi wyjaśnić porównanie Kościoła do rodziny

· potrafi wyjaśnić sens poznanych cudów

· potrafi wyjaśnić sens przykazania miłości

· dostrzega potrzeby drugiego człowieka

·

II.
Jezus przychodzi do nas

· wie, że Maryja jest Matką Jezusa

· potrafi wyjaśnić określenie Adwent

· podaje przykłady, jak możemy przygotować się na przyjście Jezusa

· wie, że spełnianie dobrych uczynków jest przygotowaniem się na przyjście Jezusa

· rozumie, że Jezus przychodzi do każdego człowieka

· podaje datę świąt Bożego Narodzenia

· rozumie sens świąt Bożego Narodzenia

· wymienia postacie z szopki bożonarodzeniowej

· pamięta treść perykopy Mt 2,1-5;7-12

· wymienia dary Mędrców

· pamięta i rozumie prawdę, że przez chrzest św. staliśmy się dziećmi Bożymi

· podaje przykłady okazywania miłości rodzicom

· rozumie, co to znaczy przebaczyć

· pamięta tekst Jezusowego przykazania miłości

· podaje przykłady naśladowania Jezusa w miłości i ofiarności

· pamięta, że Jezus jest przyjacielem każdego człowieka

· zna scenę Zwiastowania Maryi zapisaną w Piśmie Świętym

· pamięta nazwę Mszy Świętej adwentowej

· wymienia symbole adwentowe i rozumie ich znaczenie

· potrafi wyjaśnić pojęcie nawrócenie

· pamięta symbole adwentowe i ich znaczenie

· pamięta i rozumie tradycje chrześcijańskiej Wigilii

· rozumie, że kochając Jezusa tworzymy wspólnotę miłości w domu i w szkole

· podaje, gdzie urodził się Pan Jezus

· rozumie, że na Mszy Świętej witamy Pana Jezusa, który narodził się w Betlejem

· rozumie, że Jezus przychodzi do nas w znaku chleba

· pamięta imiona Mędrców

· podaje datę i nazwy święta upamiętniającego omawiane wydarzenie biblijne

· rozumie, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga

· wie, kto jest Ojcem i Matką Jezusa, a kto Jego opiekunem

· pamięta i rozumie treść perykop: Łk 17,3-4; Łk 23,33-34

· pamięta słowa aktu pokuty: „Panie, zmiłuj się nad nami” i fragmentu „Spowiedzi powszechnej”

· chętnie przeprasza

· dostrzega potrzeby drugiego człowieka

· rozumie słowa J 15,13-15

· potrafi opisać, w jaki sposób Bóg wybrał Maryję na Matkę Jezusa

· potrafi w formie plastycznej przedstawić scenę Zwiastowania

· potrafi wyjaśnić, na czym polega dobre przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia

· potrafi określić zmianę zachowania na podstawie opowiadania

· potrafi złożyć życzenia świąteczne kolegom w klasie

· potrafi zaśpiewać kolędę „Wśród nocnej ciszy”

· opisuje okoliczności pokłonu Mędrców

· potrafi omówić obrzędy związane z uroczystością Objawienia Pańskiego

· potrafi opowiedzieć o chrzcie Pana Jezusa

· potrafi wymienić, z jakich osób składa się Święta Rodzina

· potrafi wskazać słowa modlitwy Pańskiej dotyczące przebaczenia

· wyraża gotowość do przebaczenia

· potrafi opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Mam Przyjaciela”

· potrafi wyjaśnić symbolikę roratki

· potrafi ułożyć postanowienia na czas Adwentu

· potrafi sformułować postanowienia adwentowe i wyjaśnić, dlaczego je czynimy

· potrafi wyjaśnić sens dzielenia się opłatkiem

· potrafi zaśpiewać kołysankę „Zaśnij Dziecino”

· potrafi powiedzieć, czym jest hostia

· potrafi opisać świąteczny wygląd ołtarza w swoim kościele parafialnym

· wyjaśnia znaczenie darów ofiarowanych Jezusowi przez Mędrców

· umie wyjaśnić symbolikę białej szaty i paschału

· potrafi powiedzieć o czci i szacunku do rodziców

· potrafi wskazać, w jakim momencie Mszy Świętej Jezus okazuje nam miłosierdzie

· potrafi wyjaśnić, co to znaczy miłować się wzajemnie

· chętnie pomaga innym i jest ofiarny,

· potrafi wyjaśnić, dlaczego możemy zwracać się do Jezusa z prośbą o pomoc

· aktywnie uczestniczy w liturgii w czasie Adwentu

· włącza się w przygotowanie klasowej wigilii

VI.
Katechezy okolicznościowe

· zna części różańca świętego

· wie, czym są misje

· wie, kim jest misjonarz

· podaje datę uroczystości Wszystkich Świętych

· wymienia imiona kilku świętych

· pamięta prawdę, że istnieje życie wieczne

· wie, jak żył św. Mikołaj

· wie, że podczas tej modlitwy rozważamy życie Jezusa i Maryi

· wymienia sposoby niesienia pomocy misjonarzom

· umie podać, jakimi cechami charakteryzuje się święty

· wie, czym jest czyściec

· podaje datę wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych

· rozumie, że dzisiaj św. Mikołaj działa przez różnych ludzi

· potrafi wymienić modlitwy, które są odmawiane na różańcu

· potrafi opisać, na czym polega praca misjonarza

· potrafi opowiedzieć o św. Dominiku Savio

· potrafi powiedzieć modlitwę „Wieczny odpoczynek”

· potrafi opowiedzieć wydarzenia z życia św. Mikołaja

· potrafi modlić się na różańcu

· potrafi zachęcić innych do pomocy misjonarzom

· potrafi opisać, jak należy postępować, aby być świętym

· potrafi wyjaśnić, dlaczego modlimy się za zmarłych,

· potrafi naśladować dobroć wobec innych na wzór św. Mikołaja

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

III.
Jezus uczy nas posłuszeństwa Ojcu

· podaje nazwę dnia rozpoczynającego Wielki Post

· wie, jak długo trwa Wielki Post

· pamięta tekst modlitwy „Któryś za nas...”

· wymienia cierpienia, jakich doświadczył Pan Jezus

· wymienia, komu powinien okazywać posłuszeństwo

· pamięta słowo dnia „Droga krzyżowa”

· wie, co to jest procesja

· wymienia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w czasie Ostatniej Wieczerzy

· zna wydarzenia Wielkiego Piątku

· wymienia pokarmy niesione do poświęcenia

· pamięta treść perykopy Łk 7,36-38.48-50

· pamięta słowa towarzyszące posypaniu głów popiołem

· podaje określenie Wielkiego Postu

· pamięta treść perykopy Łk 4,1-13

· rozumie, że wybierając w życiu to, co trudne, łączymy się z cierpiącym Jezusem

· pamięta i rozumie treść modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

· rozumie, że posłuszeństwo jest wyrazem miłości

· rozumie, że cierpienie i śmierć Pana Jezusa są dowodem Jego miłości do ludzi

· wie, w jaki sposób może pomóc cierpiącemu Jezusowi

· pamięta treść perykopy o wjeździe Jezusa do Jerozolimy (Mt 21,1-10)

· pamięta słowa ustanowienia Eucharystii

· podaje sposoby wyrażenia wdzięczności Panu Jezusowi za Jego Mękę na krzyżu

· podaje nazwę świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa

· potrafi wyjaśnić, co oznacza pojęcie nawrócenie

· potrafi sformułować wielkopostne postanowienia

· wyraża pragnienie poprawy życia, podejmując wielkopostne postanowienia

· potrafi uzasadnić, dlaczego Pan Jezus cierpiał

· potrafi sformułować proste wezwanie modlitwy dziękczynnej i prośby

· potrafi podać nazwy wybranych stacji drogi krzyżowej

· potrafi wyjaśnić, co znaczy określenie „Niedziela Palmowa”

· potrafi wykonać palmę

· potrafi opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Czwartku

· potrafi opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Piątku

· potrafi opowiedzieć o błogosławieństwie pokarmów i liturgii Wigilii Paschalnej

· potrafi wyjaśnić sens obrzędu posypania głów popiołem

· potrafi wyjaśnić, jak przeżywamy okres Wielkiego Postu

· potrafi ocenić swoją postawę wobec napotkanych trudności i cierpień, porównując ją z postawą Jezusa

· potrafi zaśpiewać pieśni; „Któryś za nas...” oraz „Nocą Ogród Oliwny...”

· potrafi wymienić nabożeństwa wielkopostne i pamięta ich terminy

· potrafi wyjaśnić, co chrześcijanie wyrażają uczestnicząc w procesji Niedzieli Męki Pańskiej

· umie zaśpiewać pieśń „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem”,

· potrafi wymienić sakramenty ustanowione przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.

· umie zaśpiewać wybrane pieśni wielkopostne

· potrafi opisać, jak wygląda grób Pana Jezusa

· chętnie włącza się w przygotowanie i przebieg klasowej procesji z palmami

IV.
Przeżywamy radość z Jezusem zmartwychwstałym

· pamięta, że Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci

· podaje, kiedy obchodzimy uroczystość Miłosierdzia Bożego

· rozumie i pamięta, że Msza Święta to czas naszego spotkania z Jezusem

· wie, że w Piśmie Świętym są słowa Boga

· rozumie, że trzeba żyć zgodnie z tym, czego naucza nas Jezus

· wie, w jaki sposób powstaje chleb

· rozumie, że Pan Jezus zmartwychwstały jest obecny w Chlebie Eucharystycznym

· wie, że Msza Święta jest Ofiarą Jezusa Chrystusa i Kościoła

· wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem

· wie, że Jezus objawia nam Boga jako dobrego Ojca

· rozumie, że Pan Jezus zmartwychwstały jest obecny w drugim człowieku

· wie, co to jest niebo

· zna symbole wielkanocne i ich znaczenie

· wie, że śmierć jest tylko przejściem z życia ziemskiego do życia wiecznego

· wskazuje elementy świętowania niedzieli

· wie, kim była św. Faustyna Kowalska

· rozumie, że zmartwychwstały Jezus jest obecny w naszym życiu

· wymienia miejsca i sposoby spotkania z Jezusem

· wie, gdzie można usłyszeć słowa Jezusa

· wie, że słów Jezusa należy słuchać w ciszy i skupieniu

· wyraża postawę szacunku do czytanego Bożego słowa

· rozumie, dlaczego Pan Jezus nazywa siebie Chlebem Życia

· wie, że Pan Jezus przychodzi do człowieka w czasie Mszy Świętej pod postacią chleba, w Komunii świętej

· pamięta słowa, które należy odpowiedzieć na wezwanie księdza w liturgii eucharystycznej

· mówi z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

· zna treść fragmentu biblijnego Dz 2,42-47

· zna biblijną scenę wniebowstąpienia Pana Jezusa (Mt 28,16-20)

· pamięta i rozumie, że Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię

· potrafi opisać wydarzenie zmartwychwstania na podstawie Ewangelii

· wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a świętowaniem niedzieli

· potrafi opisać obraz Jezusa Miłosiernego

· opisuje spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus

· poprawnie odpowiada na wybrane wezwania kapłana podczas liturgii słowa

· potrafi wyjaśnić potrzebę karmienia się Ciałem Pana Jezusa

· potrafi wymienić dary niesione do ołtarza podczas Mszy Świętej

· opowiada o modlitwie Jezusa

· potrafi wskazać osoby potrzebujące pomocy

· potrafi opowiedzieć o wniebowstąpieniu Pana Jezusa

·

· potrafi ustawić według hierarchii wartości obowiązki niedzielne chrześcijanina

· wyjaśnia podstawowe znaki i symbole liturgiczne

· wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg jest miłosierny

· potrafi dostrzec znaki obecności Jezusa zmartwychwstałego wśród ludzi

· potrafi wykonać właściwe gesty i zachować odpowiednie postawy

· potrafi słowami piosenki wyrazić swoją modlitwę

· potrafi wskazać, jak może się przygotować na przyjęcie Pana Jezusa w Komunii św.

· potrafi wymienić duchowe dary, jakie może złożyć w ofierze Panu Bogu

· potrafi zaprezentować postawę modlitewną

· potrafi uzasadnić, dlaczego powinniśmy sobie nawzajem pomagać

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie”

·

· wyraża pragnienie niesienia pomocy innym i podejmuje konkretne działania

V.
Z Jezusem i Jego Matką

· zna wyrażenie „litania”

· wymienia znaki Ducha Świętego

· wie, że Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach

· pamięta słowa modlitwy „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...”

· wie, w jakim miesiącu odprawiane są nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa

· wie, że po trudach nauki nadchodzi czas odpoczynku

· wie, że w czasie odpoczynku należy chwalić Boga

· zna treść perykopy biblijnej, w której Jezus oddaje nam swoją Matkę

· wie, że Jasna Góra jest duchową stolicą Polaków

· rozumie rolę Ducha Świętego w życiu człowieka

· pamięta pierwszą zwrotkę pieśni „Duchu Święty przyjdź”

· rozumie, że znak krzyża jest uwielbieniem Trójcy Świętej

· pamięta prawdę wiary zawartą w słowie dnia

· wie, co oznaczają określenia: monstrancja i tabernakulum

· zna wydarzenia, w których Jezus okazuje miłość ludziom

· pamięta główne prawdy wiary, poznane w czasie roku katechetycznego

·

· potrafi ułożyć wezwanie litanijne do Maryi

· potrafi opowiedzieć o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów

· poprawnie wykonuje znak krzyża świętego

· potrafi wyjaśnić, dlaczego tabernakulum zajmuje ważne miejsce w kościele parafialnym

· potrafi opowiedzieć treść wersetu J 19,34

· umie dobrze wypoczywać

·

· potrafi uzasadnić, że Matka Jezusa jest również naszą Matką

· potrafi zaśpiewać pieśń „Duchu Święty przyjdź”

· potrafi przyporządkować Osobom Trójcy Świętej ich symbole

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Chwała Bogu Ojcu”

· potrafi opisać, jak odbywa się procesja Bożego Ciała

· potrafi opisać obraz Serca Pana Jezusa

· potrafi wypoczywać wspólnie z całą rodziną

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Idziemy do Jezusa” nr AZ-12-01/12-KI-3/12

zgodnego z programem nauczania „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a) w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,

b) wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a) opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,

b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a) opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,

b) ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,

c) aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a) opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,

b) wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności

c) wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

PRZEDMIOT

OCENY

OCENA

celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

1. Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania

· dokładna znajomość tekstu, melodii

· dobra znajomość tekstu, melodii

· niezbyt dokładna znajomość tekstu

· fragmentaryczna znajomość tekstu

· brak jakiejkolwiek znajomości tekstu

2. Ćwiczenia w podręczniku

· wykonane wszystkie zadania

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie zadania

· zapis staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· ćwiczenia czytelne

· braki w zadaniach (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

· brak podręcznika

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

· praca nie na temat

· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

4. Odpowiedzi ustne

· wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych

5. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

· lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I.
Ja i mój Bóg

· rozumie, że Jezus jest Nauczycielem, którego Bóg posłał do ludzi

· potrafi wskazać przedmioty przypominające o obecności Boga w naszych domach

· rozumie, że Jezus jest zawsze z nami

· rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi

· zna pojęcia: stworzyć, Stworzyciel

· wie, że Bóg stworzył świat z miłości

· pamięta, że Bóg stworzył człowieka

· podaje, w jaki sposób Bóg objawia się w przyrodzie

· wie, że Bóg stworzył anioły

· wie, czym jest modlitwa

· podaje, kiedy powinniśmy się modlić

· wie, czym jest kościół i zna jego określenia

· wie, w jakim celu przychodzimy do kościoła

· rozumie, że Bóg w czasie chrztu św. czyni nas swoimi dziećmi

· rozumie, że Kościół jest rodziną Bożą

· podaje moment, w którym stajemy się dziećmi Bożymi

· rozumie, że Jezus czyni cuda, aby pomóc ludziom i okazać swą miłość

· podaje przykłady w jaki sposób można czynić dobro

· rozumie potrzebę Bożego błogosławieństwa w roku szkolnym

· potrafi dzielić się wspomnieniami z wakacji

· określa, czym jest modlitwa,

· rozumie, że krzyż jest znakiem obecności Pana Jezusa w klasie, szkole, w domu oraz innych miejscach

· potrafi wyjaśnić, kiedy jego zachowanie w szkole jest dobre

· pamięta dialog z Mszy Świętej: „Oto słowo Boże – Bogu niech będą dzięki”

· w skupieniu słucha słowa Bożego

· wymienia elementy świata stworzonego przez Boga

· wie, na czym polega podobieństwo człowieka do Boga

· pamięta słowa hymnu „Święty, Święty”

· pamięta tekst modlitwy do Anioła Stróża

· okazuje szacunek dla modlitwy własnej i innych

· wyraża szacunek w miejscu przebywania Boga – kościele

· pamięta słowa, jakie wypowiada kapłan w momencie udzielania chrztu św.

· rozumie, że Eucharystia jednoczy wszystkie dzieci Boże

· pamięta treść perykopy J 6,5.8-13

· rozumie istotę cudu dokonującego się na Mszy Świętej

· podaje motywy przejawów dobroci Jezusa

· stara się czynić dobro w swoim środowisku,

· wypowiada modlitwę dziękczynną związaną z przeżytymi wakacjami i rozpoczynanym rokiem szkolnym

· pamięta słowa modlitwy „Ojcze nasz

· starannie wykonuje znak krzyża św.,

· stara się dobrze zachowywać w szkole, aby podobać się Bogu

· potrafi opowiedzieć, jak powinniśmy słuchać słowa Bożego na katechezie i w kościele

· pamięta słowa modlitwy: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”

· dba o czystość i piękno swego otoczenia.

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Chwalę Ciebie, Panie”

· wyraża wdzięczność Bogu i rodzicom za dar życia,

· potrafi sformułować wezwania modlitwy uwielbienia Boga za piękny świat

· potrafi wyjaśnić, dlaczego aniołów nie możemy zobaczyć

· potrafi zaśpiewać z odpowiednimi gestami piosenkę „Jezus o poranku”

· potrafi opisać, jak powinniśmy się zachowywać w kościele

· potrafi opowiedzieć, jak odbywa się sakrament chrztu św.,

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Abba, Abba – tatusiu”

· potrafi opisać poznane cuda Pana Jezusa

· potrafi narysować wybrany z cudów Pana Jezusa

· potrafi narysować swój dobry uczynek

· potrafi w indywidualnej modlitwie prosić Boga o błogosławieństwo

· potrafi opisać, co pomaga w dobrej modlitwie, a co w niej przeszkadza

· śpiewem uwielbia Boga

· potrafi wyrazić modlitwą wdzięczność Jezusowi za Jego obecność

· potrafi wyjaśnić, jak możemy odpowiadać Panu Bogu na Jego słowa skierowane do nas

· potrafi narysować kilka Bożych stworzeń

· potrafi opisać, jak powinniśmy troszczyć się o świat stworzony przez Boga

· potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo

· wyraża wdzięczność Bogu za dzieło stworzenia

· potrafi opisać rolę Anioła Stróża w życiu ludzi

· potrafi ułożyć krótkie modlitwy prośby, dziękczynienia, uwielbienia i przeproszenia Boga

· umie nazwać przedmioty związane z wnętrzem kościoła

· potrafi określić, co jest używane do udzielenia sakramentu chrztu

· potrafi wyjaśnić porównanie Kościoła do rodziny

· potrafi wyjaśnić sens poznanych cudów

· potrafi wyjaśnić sens przykazania miłości

· dostrzega potrzeby drugiego człowieka

·

II.
Jezus przychodzi do nas

· wie, że Maryja jest Matką Jezusa

· potrafi wyjaśnić określenie Adwent

· podaje przykłady, jak możemy przygotować się na przyjście Jezusa

· wie, że spełnianie dobrych uczynków jest przygotowaniem się na przyjście Jezusa

· rozumie, że Jezus przychodzi do każdego człowieka

· podaje datę świąt Bożego Narodzenia

· rozumie sens świąt Bożego Narodzenia

· wymienia postacie z szopki bożonarodzeniowej

· pamięta treść perykopy Mt 2,1-5;7-12

· wymienia dary Mędrców

· pamięta i rozumie prawdę, że przez chrzest św. staliśmy się dziećmi Bożymi

· podaje przykłady okazywania miłości rodzicom

· rozumie, co to znaczy przebaczyć

· pamięta tekst Jezusowego przykazania miłości

· podaje przykłady naśladowania Jezusa w miłości i ofiarności

· pamięta, że Jezus jest przyjacielem każdego człowieka

· zna scenę Zwiastowania Maryi zapisaną w Piśmie Świętym

· pamięta nazwę Mszy Świętej adwentowej

· wymienia symbole adwentowe i rozumie ich znaczenie

· potrafi wyjaśnić pojęcie nawrócenie

· pamięta symbole adwentowe i ich znaczenie

· pamięta i rozumie tradycje chrześcijańskiej Wigilii

· rozumie, że kochając Jezusa tworzymy wspólnotę miłości w domu i w szkole

· podaje, gdzie urodził się Pan Jezus

· rozumie, że na Mszy Świętej witamy Pana Jezusa, który narodził się w Betlejem

· rozumie, że Jezus przychodzi do nas w znaku chleba

· pamięta imiona Mędrców

· podaje datę i nazwy święta upamiętniającego omawiane wydarzenie biblijne

· rozumie, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga

· wie, kto jest Ojcem i Matką Jezusa, a kto Jego opiekunem

· pamięta i rozumie treść perykop: Łk 17,3-4; Łk 23,33-34

· pamięta słowa aktu pokuty: „Panie, zmiłuj się nad nami” i fragmentu „Spowiedzi powszechnej”

· chętnie przeprasza

· dostrzega potrzeby drugiego człowieka

· rozumie słowa J 15,13-15

· potrafi opisać, w jaki sposób Bóg wybrał Maryję na Matkę Jezusa

· potrafi w formie plastycznej przedstawić scenę Zwiastowania

· potrafi wyjaśnić, na czym polega dobre przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia

· potrafi określić zmianę zachowania na podstawie opowiadania

· potrafi złożyć życzenia świąteczne kolegom w klasie

· potrafi zaśpiewać kolędę „Wśród nocnej ciszy”

· opisuje okoliczności pokłonu Mędrców

· potrafi omówić obrzędy związane z uroczystością Objawienia Pańskiego

· potrafi opowiedzieć o chrzcie Pana Jezusa

· potrafi wymienić, z jakich osób składa się Święta Rodzina

· potrafi wskazać słowa modlitwy Pańskiej dotyczące przebaczenia

· wyraża gotowość do przebaczenia

· potrafi opowiedzieć przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Mam Przyjaciela”

· potrafi wyjaśnić symbolikę roratki

· potrafi ułożyć postanowienia na czas Adwentu

· potrafi sformułować postanowienia adwentowe i wyjaśnić, dlaczego je czynimy

· potrafi wyjaśnić sens dzielenia się opłatkiem

· potrafi zaśpiewać kołysankę „Zaśnij Dziecino”

· potrafi powiedzieć, czym jest hostia

· potrafi opisać świąteczny wygląd ołtarza w swoim kościele parafialnym

· wyjaśnia znaczenie darów ofiarowanych Jezusowi przez Mędrców

· umie wyjaśnić symbolikę białej szaty i paschału

· potrafi powiedzieć o czci i szacunku do rodziców

· potrafi wskazać, w jakim momencie Mszy Świętej Jezus okazuje nam miłosierdzie

· potrafi wyjaśnić, co to znaczy miłować się wzajemnie

· chętnie pomaga innym i jest ofiarny,

· potrafi wyjaśnić, dlaczego możemy zwracać się do Jezusa z prośbą o pomoc

· aktywnie uczestniczy w liturgii w czasie Adwentu

· włącza się w przygotowanie klasowej wigilii

VI.
Katechezy okolicznościowe

· zna części różańca świętego

· wie, czym są misje

· wie, kim jest misjonarz

· podaje datę uroczystości Wszystkich Świętych

· wymienia imiona kilku świętych

· pamięta prawdę, że istnieje życie wieczne

· wie, jak żył św. Mikołaj

· wie, że podczas tej modlitwy rozważamy życie Jezusa i Maryi

· wymienia sposoby niesienia pomocy misjonarzom

· umie podać, jakimi cechami charakteryzuje się święty

· wie, czym jest czyściec

· podaje datę wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych

· rozumie, że dzisiaj św. Mikołaj działa przez różnych ludzi

· potrafi wymienić modlitwy, które są odmawiane na różańcu

· potrafi opisać, na czym polega praca misjonarza

· potrafi opowiedzieć o św. Dominiku Savio

· potrafi powiedzieć modlitwę „Wieczny odpoczynek”

· potrafi opowiedzieć wydarzenia z życia św. Mikołaja

· potrafi modlić się na różańcu

· potrafi zachęcić innych do pomocy misjonarzom

· potrafi opisać, jak należy postępować, aby być świętym

· potrafi wyjaśnić, dlaczego modlimy się za zmarłych,

· potrafi naśladować dobroć wobec innych na wzór św. Mikołaja

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

III.
Jezus uczy nas posłuszeństwa Ojcu

· podaje nazwę dnia rozpoczynającego Wielki Post

· wie, jak długo trwa Wielki Post

· pamięta tekst modlitwy „Któryś za nas...”

· wymienia cierpienia, jakich doświadczył Pan Jezus

· wymienia, komu powinien okazywać posłuszeństwo

· pamięta słowo dnia „Droga krzyżowa”

· wie, co to jest procesja

· wymienia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w czasie Ostatniej Wieczerzy

· zna wydarzenia Wielkiego Piątku

· wymienia pokarmy niesione do poświęcenia

· pamięta treść perykopy Łk 7,36-38.48-50

· pamięta słowa towarzyszące posypaniu głów popiołem

· podaje określenie Wielkiego Postu

· pamięta treść perykopy Łk 4,1-13

· rozumie, że wybierając w życiu to, co trudne, łączymy się z cierpiącym Jezusem

· pamięta i rozumie treść modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

· rozumie, że posłuszeństwo jest wyrazem miłości

· rozumie, że cierpienie i śmierć Pana Jezusa są dowodem Jego miłości do ludzi

· wie, w jaki sposób może pomóc cierpiącemu Jezusowi

· pamięta treść perykopy o wjeździe Jezusa do Jerozolimy (Mt 21,1-10)

· pamięta słowa ustanowienia Eucharystii

· podaje sposoby wyrażenia wdzięczności Panu Jezusowi za Jego Mękę na krzyżu

· podaje nazwę świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa

· potrafi wyjaśnić, co oznacza pojęcie nawrócenie

· potrafi sformułować wielkopostne postanowienia

· wyraża pragnienie poprawy życia, podejmując wielkopostne postanowienia

· potrafi uzasadnić, dlaczego Pan Jezus cierpiał

· potrafi sformułować proste wezwanie modlitwy dziękczynnej i prośby

· potrafi podać nazwy wybranych stacji drogi krzyżowej

· potrafi wyjaśnić, co znaczy określenie „Niedziela Palmowa”

· potrafi wykonać palmę

· potrafi opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Czwartku

· potrafi opowiedzieć o wydarzeniach Wielkiego Piątku

· potrafi opowiedzieć o błogosławieństwie pokarmów i liturgii Wigilii Paschalnej

· potrafi wyjaśnić sens obrzędu posypania głów popiołem

· potrafi wyjaśnić, jak przeżywamy okres Wielkiego Postu

· potrafi ocenić swoją postawę wobec napotkanych trudności i cierpień, porównując ją z postawą Jezusa

· potrafi zaśpiewać pieśni; „Któryś za nas...” oraz „Nocą Ogród Oliwny...”

· potrafi wymienić nabożeństwa wielkopostne i pamięta ich terminy

· potrafi wyjaśnić, co chrześcijanie wyrażają uczestnicząc w procesji Niedzieli Męki Pańskiej

· umie zaśpiewać pieśń „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem”,

· potrafi wymienić sakramenty ustanowione przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.

· umie zaśpiewać wybrane pieśni wielkopostne

· potrafi opisać, jak wygląda grób Pana Jezusa

· chętnie włącza się w przygotowanie i przebieg klasowej procesji z palmami

IV.
Przeżywamy radość z Jezusem zmartwychwstałym

· pamięta, że Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci

· podaje, kiedy obchodzimy uroczystość Miłosierdzia Bożego

· rozumie i pamięta, że Msza Święta to czas naszego spotkania z Jezusem

· wie, że w Piśmie Świętym są słowa Boga

· rozumie, że trzeba żyć zgodnie z tym, czego naucza nas Jezus

· wie, w jaki sposób powstaje chleb

· rozumie, że Pan Jezus zmartwychwstały jest obecny w Chlebie Eucharystycznym

· wie, że Msza Święta jest Ofiarą Jezusa Chrystusa i Kościoła

· wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem

· wie, że Jezus objawia nam Boga jako dobrego Ojca

· rozumie, że Pan Jezus zmartwychwstały jest obecny w drugim człowieku

· wie, co to jest niebo

· zna symbole wielkanocne i ich znaczenie

· wie, że śmierć jest tylko przejściem z życia ziemskiego do życia wiecznego

· wskazuje elementy świętowania niedzieli

· wie, kim była św. Faustyna Kowalska

· rozumie, że zmartwychwstały Jezus jest obecny w naszym życiu

· wymienia miejsca i sposoby spotkania z Jezusem

· wie, gdzie można usłyszeć słowa Jezusa

· wie, że słów Jezusa należy słuchać w ciszy i skupieniu

· wyraża postawę szacunku do czytanego Bożego słowa

· rozumie, dlaczego Pan Jezus nazywa siebie Chlebem Życia

· wie, że Pan Jezus przychodzi do człowieka w czasie Mszy Świętej pod postacią chleba, w Komunii świętej

· pamięta słowa, które należy odpowiedzieć na wezwanie księdza w liturgii eucharystycznej

· mówi z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

· zna treść fragmentu biblijnego Dz 2,42-47

· zna biblijną scenę wniebowstąpienia Pana Jezusa (Mt 28,16-20)

· pamięta i rozumie, że Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię

· potrafi opisać wydarzenie zmartwychwstania na podstawie Ewangelii

· wyjaśnia związek między zmartwychwstaniem Jezusa a świętowaniem niedzieli

· potrafi opisać obraz Jezusa Miłosiernego

· opisuje spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus

· poprawnie odpowiada na wybrane wezwania kapłana podczas liturgii słowa

· potrafi wyjaśnić potrzebę karmienia się Ciałem Pana Jezusa

· potrafi wymienić dary niesione do ołtarza podczas Mszy Świętej

· opowiada o modlitwie Jezusa

· potrafi wskazać osoby potrzebujące pomocy

· potrafi opowiedzieć o wniebowstąpieniu Pana Jezusa

·

· potrafi ustawić według hierarchii wartości obowiązki niedzielne chrześcijanina

· wyjaśnia podstawowe znaki i symbole liturgiczne

· wyjaśnia, co to znaczy, że Bóg jest miłosierny

· potrafi dostrzec znaki obecności Jezusa zmartwychwstałego wśród ludzi

· potrafi wykonać właściwe gesty i zachować odpowiednie postawy

· potrafi słowami piosenki wyrazić swoją modlitwę

· potrafi wskazać, jak może się przygotować na przyjęcie Pana Jezusa w Komunii św.

· potrafi wymienić duchowe dary, jakie może złożyć w ofierze Panu Bogu

· potrafi zaprezentować postawę modlitewną

· potrafi uzasadnić, dlaczego powinniśmy sobie nawzajem pomagać

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie”

·

· wyraża pragnienie niesienia pomocy innym i podejmuje konkretne działania

V.
Z Jezusem i Jego Matką

· zna wyrażenie „litania”

· wymienia znaki Ducha Świętego

· wie, że Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach

· pamięta słowa modlitwy „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...”

· wie, w jakim miesiącu odprawiane są nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa

· wie, że po trudach nauki nadchodzi czas odpoczynku

· wie, że w czasie odpoczynku należy chwalić Boga

· zna treść perykopy biblijnej, w której Jezus oddaje nam swoją Matkę

· wie, że Jasna Góra jest duchową stolicą Polaków

· rozumie rolę Ducha Świętego w życiu człowieka

· pamięta pierwszą zwrotkę pieśni „Duchu Święty przyjdź”

· rozumie, że znak krzyża jest uwielbieniem Trójcy Świętej

· pamięta prawdę wiary zawartą w słowie dnia

· wie, co oznaczają określenia: monstrancja i tabernakulum

· zna wydarzenia, w których Jezus okazuje miłość ludziom

· pamięta główne prawdy wiary, poznane w czasie roku katechetycznego

·

· potrafi ułożyć wezwanie litanijne do Maryi

· potrafi opowiedzieć o zesłaniu Ducha Świętego na apostołów

· poprawnie wykonuje znak krzyża świętego

· potrafi wyjaśnić, dlaczego tabernakulum zajmuje ważne miejsce w kościele parafialnym

· potrafi opowiedzieć treść wersetu J 19,34

· umie dobrze wypoczywać

·

· potrafi uzasadnić, że Matka Jezusa jest również naszą Matką

· potrafi zaśpiewać pieśń „Duchu Święty przyjdź”

· potrafi przyporządkować Osobom Trójcy Świętej ich symbole

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Chwała Bogu Ojcu”

· potrafi opisać, jak odbywa się procesja Bożego Ciała

· potrafi opisać obraz Serca Pana Jezusa

· potrafi wypoczywać wspólnie z całą rodziną

Poprawiony: wtorek, 09 października 2018 20:12