SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home RELIGIA Wymagania edukacyjne kl. I SP 2018/19

Wymagania edukacyjne kl. I SP 2018/19

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

według podręcznika „Żyjemy w Bożym świecie” nr 11-01/12-KI-1/12 zgodnego z programem nauczania „W rodzinie dzieci Bożych” nr AZ-1-01/12

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a)      w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,

b)      wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a)      opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,

b)      uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a)      opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,

b)      ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,

c)      aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a)      opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,

b)      wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności

c)      wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

PRZEDMIOT

OCENY

OCENA

celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

1. Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania

· dokładna znajomość tekstu, melodii

· dobra znajomość tekstu, melodii

· niezbyt dokładna znajomość tekstu

· fragmentaryczna znajomość tekstu

· brak jakiejkolwiek znajomości tekstu

2. Ćwiczenia w podręczniku

· wykonane wszystkie zadania

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie zadania

· zapis staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· ćwiczenia czytelne

· braki w zadaniach (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

· brak podręcznika

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

· praca nie na temat

· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

4. Odpowiedzi ustne

· wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych

5. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

· lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

Semestr I

Dział

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

I.
Bóg nas
kocha – dziękujemy za Jego dary

· potrafi się przedstawić wobec całej klasy

· wie, że katecheza jest spotkaniem z dobrym Bogiem

· wie, że Bóg jest naszym najlepszym Ojcem

· wie, że przyroda jest dziełem dobrego Boga

· śpiewa z całą klasą refren pieśni „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”

· wie, że można spotykać się z Bogiem poprzez piękno przyrody

· wie, że życie jest darem Boga przekazywanym przez rodziców

· wie, że powinien troszczyć się o własne zdrowie i życie

· wie, że z Jezusem spotykamy się na Mszy św.

· wymienia, co jest dla niego skarbem

· pamięta imię katechety oraz przynajmniej kilku kolegów i koleżanek z klasy

· wymienia cechy Boga – najlepszego Ojca

· opowiada, jak okazać miłość Bogu Ojcu

· wie, że świat jest darem kochającego Boga

· z pomocą katechety wypowiada podziękowanie Bogu za piękny świat

· wymienia sposoby okazywania Bogu wdzięczności za dzieło stworzenia

· wie, że przez troskę o rośliny i zwierzęta okazuje wdzięczność Bogu za stworzony świat

· wymienia dary Boże w przyrodzie

· potrafi podziękować Bogu i rodzicom za dar życia

· wie, że Jezus jest największym darem miłości Boga do ludzi

· zna przypowieść o skarbie

· wskazuje, jak pielęgnować przyjaźń

· rozpoznaje podręcznik do religii

· pamięta, kiedy jest katecheza

· wyjaśnia, w jaki sposób możemy okazać Bogu, że Go kochamy

· wymienia rodzaje spotkań z Bogiem Ojcem

· pamięta, że dzieła stworzone przez Boga służą człowiekowi

· wyjaśnia, że dzieła stworzone przez Boga są dla człowieka pożyteczne

· wskazuje ślady Boże w przyrodzie

· wyjaśnia, dlaczego życie można nazwać darem

· wymienia najważniejsze fakty z życia Jezusa

· określa, co jest jego największym skarbem

· śpiewa piosenkę „Mam Przyjaciela”

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Dobrze, że jesteś”

· śpiewa piosenkę „Ojcze, Ty kochasz mnie”

· wypowiada modlitwę, w której dziękuje Bogu za piękny świat

· śpiewa piosenkę „Dobre, dobre, bardzo dobre”

· potrafi wyrazić modlitwą wdzięczność Bogu za Jego dary

· potrafi wielbić Boga za piękny świat modlitwą spontaniczną

· uzasadnia, dlaczego powinien troszczyć się o własne zdrowie i życie

· śpiewa piosenkę z gestami „Cieszę się. Alleluja!”

· wyjaśnia prawdę, że  Pan Jezus jest Synem Bożym

· śpiewa piosenkę „Bóg tak umiłował świat”

· wyjaśnia, na czym polegają postawy koleżeństwa i przyjaźni

·

II.
Nasz Bóg jest zawsze blisko – chcemy się
z Nim
spotykać

· zna słowa pozdrowienia chrześcijańskiego

· poprawnie wykonuje znak krzyża

· wie, że modlitwa jest rozmową z dobrym Bogiem

· odróżnia postawę modlitwy na katechezie od innych zachowań

· wyjaśnia, dlaczego zwracamy się do Boga wezwaniem „Ojcze”

· wyraża postawę szacunku dla Pisma Świętego

· wie, że Bóg mówi do nas przez słowa Pisma Świętego

· wymienia najbliższych członków swojej rodziny

· wie, że kościół jest domem Bożym

· odróżnia kościół od innych budynków

· wie, że kościół jest uświęcony szczególną obecnością Boga

· wie, że w kościele sprawowana jest Msza św.

· opowiada o swoich dobrych czynach, którymi sprawił innym radość

· wymienia znaki i symbole religijne

· wie, że ludzie wierzący powinni mieć znaki religijne w swoich domach

· wie, czym jest znak krzyża dla chrześcijaństwa

· rozpoznaje ludzi modlących się

· mówi z pamięci modlitwę „Ojcze nasz”

· wymienia miejsca i wydarzenia, podczas których czytane jest Pismo Święte.

· wskazuje sposoby okazywania miłości w rodzinie

· wie, że Pan Bóg pragnie być odwiedzany w swoim domu

· wskazuje, gdzie w kościele jest kropielnica

· rozpoznaje w kościele ołtarz, krzyż i miejsce, gdzie jest Najświętszy Sakrament

· wymienia sposoby okazywania szacunku świętym miejscom i znakom

· pamięta pod jakim wezwaniem jest jego parafia (imię patrona)

· rozpoznaje posługę ministranta

· wymienia zachowania, którymi dziecko sprawia radość Bogu

· rozumie, że dobre uczynki wobec najbliższych są wyrazem miłości do Boga

· rozpoznaje znaki obecności Bożej w swoim otoczeniu (kościół, krzyż, obraz, kapliczka, medalik)

· otacza szacunkiem znaki religijne

· wymienia miejsca i sytuacje, w których wykonuje znak krzyża

· wymienia, za co możemy Bogu dziękować i chwalić Go, za co Go przepraszamy i o co możemy prosić

· wie, że Msza św. jest szczególnym rodzajem modlitwy

· wie, że modlitwy „Ojcze nasz” nauczył Pan Jezus

· potrafi z uwagą wysłuchać słowa Bożego w czasie niedzielnej liturgii

· wie, że rodzinna miłość ma swe źródło w Bogu

· opisuje, na czym polega właściwe zachowanie się w kościele

· wyraża postawę szacunku dla miejsc świętych

· podaje nazwy przedmiotów i miejsc w kościele, którym okazujemy szczególny szacunek

· wyjaśnia, na czym polega prawidłowe zachowanie się w kościele i przed krzyżem

· wyjaśnia, w jakim celu ludzie gromadzą się w kościele

· wyjaśnia, jak wygląda Msza św. w jego parafii

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Dzieckiem Bożym jestem ja”

· zgodnie bawi się z kolegami

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Jezus jest tu”

· potrafi zaśpiewać piosenkę  „W imię Ojca i Syna” (z gestami)

· z szacunkiem wykonuje znak krzyża

· układa proste modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia i prośby

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Bo Ty, Boże, jesteś Ojcem”

· potrafi zaśpiewać (z gestami) piosenkę „Słowo Twe w Księdze śpi”

· wyraża chęć poznawania Boga poprzez słuchanie słowa Bożego

· właściwie posługuje się zwrotami grzecznościowymi: proszę, przepraszam, dziękuję

· potrafi prawidłowo się przeżegnać korzystając z kropielnicy

· poprawnie wykonuje gest pochylenia głowy (przed krzyżem i ołtarzem) oraz przyklęknięcia (przed Najświętszym Sakramentem)

· pamięta imię ks. proboszcza

· opowiada o wydarzeniach związanych z  życiem parafii

· potrafi scharakteryzować zachowanie godne dziecka Bożego

· przypomina swoim kolegom o właściwej postawie w kościele

· razem z rodzicami angażuje się w życie parafii (procesje, roraty, różaniec...)

III.
Jezus
największym darem Ojca – przygotowujemy się na spotkanie
z Jezusem (Adwent)

· zna pojęcia: Adwent i roraty

· wie, z jaką nowiną przyszedł Gabriel do Maryi

· wie, że prorocy zapowiadali przyjście Jezusa

· wie, że słowa proroków zapisane są w Piśmie Świętym

· dzieli się opłatkiem i składa życzenia

· opisuje wygląd szopki betlejemskiej (w swojej parafii)

· wymienia dary złożone przez Mędrców Panu Jezusowi

· wie, że kolędy są wyrazem radości z przyjścia Jezusa

· podaje liczbę świec na wieńcu adwentowym oraz liczbę adwentowych niedziel

· wie, że Adwent jest czasem przygotowania na przyjście Jezusa

· zna pojęcie „roratka”

· zna słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

· nazwę Betlejem kojarzy z zapowiedzią proroka  (Mi 5,1) i miejscem narodzenia się Jezusa

· zna zapowiedź, że Jezusa urodzi Maryja (Iz 7,14)

· wymienia tradycje i zwyczaje świąteczne (wspólna wigilia, dzielenie się opłatkiem, żłóbek, choinka)

· zna chrześcijańską wymowę zwyczajów świątecznych

· wie, gdzie urodził się Jezus

· wie, że świętowanie narodzenia Jezusa łączy się z udziałem we Mszy św.

· zna perykopę biblijną o pokłonie Trzech Mędrców

· zna słowa i melodię wybranych kolęd

· wyjaśnia, na czym polega dobre przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia

· wyraża pragnienie uczestniczenia w roratach

· potrafi modlić się słowami modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

· wyjaśnia, że prorok to człowiek wybrany przez Boga, który mówi w Jego imieniu

· wyjaśnia, jakie zadania do spełnienia miał prorok

· wyjaśnia, dlaczego opłatek otaczamy szacunkiem

· wyjaśnia, dlaczego żłóbek z Dzieciątkiem jest najważniejszym znakiem świąt Bożego Narodzenia

· zna wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa

· wymienia imiona Mędrców

· potrafi ocenić swoje dobre uczynki jako najpiękniejszy prezent dla Jezusa

· potrafi wyrazić radość z przyjścia Pana Jezusa przez wspólny śpiew kolęd i udział w przedstawieniu

· wyjaśnia, kiedy na wieńcu adwentowym zapala się kolejne świece

· potrafi zaśpiewać piosenkę adwentową

· opowiada ewangeliczną perykopę o zwiastowaniu

· potrafi powiązać słowa proroków (Mi 5,1 i Iz 7,14) z narodzeniem Jezusa

· potrafi śpiewać kolędy

· wyraża wdzięczność za narodzenie Jezusa w modlitwie spontanicznej

· potrafi zaśpiewać refren piosenki „Chciałeś być maleńkim” oraz kolędę „Dzisiaj w Betlejem”

· wyjaśnia, że ten, kto jest mądry, szuka Jezusa

· chętnie składa Jezusowi dary z dobrych uczynków

· chętnie opowiada o Jezusie

· aktywnie włącza się w przygotowanie klasowej Wigilii (np. przygotowanie dekoracji, recytacja)

· chętnie bierze udział w przedstawieniu bożonarodzeniowym

VII.
Katechezy okolicznościowe

· zna symbole i barwy narodowe Polski,

· pamięta, że Maryja prosi o modlitwę na różańcu

· wymienia imiona wybranych świętych i błogosławionych

· wie, że po śmierci jest życie wieczne

· rozumie, że każdy człowiek może naśladować św. Mikołaja

· wie, co oznaczają słowa ślubowania

· definiuje pojęcie „różaniec”

· potrafi modlić się do Matki Bożej

· wymienia cechy charakterystyczne osoby świętej

· pamięta słowa modlitwy „Wieczny odpoczynek”

· opowiada o postaci i życiu św. Mikołaja

· podaje, jak można naśladować św. Mikołaja w dobroci

· wyjaśnia znaczenie ślubowania w klasie pierwszej

· przyjmuje prawidłową postawę w czasie hymnu

· wymienia modlitwy odmawiane na różańcu

· potrafi modlić się do swojego świętego patrona

· wyjaśnia, dlaczego zapalamy znicze na grobach

· potrafi dzielić się z innymi

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Biskupie Mikołaju”

· zna słowa „Katechizmu polskiego dziecka”,

· potrafi zaśpiewać piosenkę „O Królowo, Królowo Różańca”

· podaje godzinę, o której odbywają się nabożeństwa różańcowe

· wyjaśnia, w jaki sposób można zostać świętym

· opowiada o wskrzeszeniu córki Jaira

· chętnie pomaga swoim rodzicom, kolegom

· chętnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych

Semestr II

DZIAŁ

OCENA

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

IV.
Jezus jest naszym Przyjacielem
i Nauczycielem –
chcemy Go naśladować

· wymienia osoby Świętej Rodziny

· wie, komu Jezus okazywał posłuszeństwo

· wie, co to znaczy być uczniem Jezusa

· pamięta, że chrzest jest sakramentem szczególnej więzi z Chrystusem

· wymienia uczynki miłości wobec najbliższych

· wie, że Jezus uzdrawiał chromych, niewidomych i niemych

· wie, że ludzie chorzy potrzebują pomocy

·

· zna nazwę rodzinnego miasta Jezusa

· podaje przykłady okazywania miłości w rodzinie

· wie, że Jezus powołuje uczniów

· podaje przykłady jak zachowują się przyjaciele

· wymienia przedmioty związane z chrztem (chrzcielnica, woda, paschał, świeca...)

· zna treść Ewangelii Mk 10,46-52

· wymienia, kto zajmuje się ludźmi chorymi

· podaje przykłady, jak może pomagać chorym

· wyjaśnia, na czym polega posłuszeństwo

· potrafi modlić się za swoją rodzinę

· opowiada scenę powołania uczniów przez Jezusa

· wyjaśnia, co to znaczy być przyjacielem i dobrym kolegą

· stara się być życzliwy i koleżeński

· wyjaśnia, w jaki sposób należy pielęgnować przyjaźń z Jezusem

· szanuje pamiątki związane z jego chrztem

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Sercem kocham Jezusa”

· potrafi prosić Boga o pomoc w byciu dobrym (modlitwa)

· opowiada, o uzdrowieniach nad Jeziorem Galilejskim (Mt 15,29-31)

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Każdy może dziś do Jezusa przyjść” lub „Idzie Jezus”

· wyjaśnia, dlaczego wzajemna miłość w rodzinie jest źródłem szczęścia

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Pan Jezus także mamę miał”

· chętnie naśladuje Jezusa w posłuszeństwie i pomocy najbliższym

· potrafi opisać cechy ucznia Chrystusowego

· potrafi przez modlitwę wyrazić wdzięczność za sakrament chrztu

· potrafi zaśpiewać piosenkę „By być jak Jezus” wyjaśnia, dlaczego dobro czynione najbliższym cieszy Pana Jezusa

· wyjaśnia, w jaki sposób Jezus pomaga chorym obecnie

· świadczy uczynki miłości wobec bliźnich

V.
Jezus dla nas umiera
i zmartwychwstaje – dla Jezusa chcemy zmieniać swoje życie (Wielki Post)

· wymienia zewnętrzne oznaki Wielkiego Postu w kościele

· wie, że męka Pana Jezusa jest znakiem szczególnej miłości do ludzi

· okazuje szacunek wobec krzyża

· wie, że za zło należy Pana Jezusa przepraszać

· rozumie, że przyznanie się do winy jest pierwszym krokiem w naprawieniu zła

· pamięta, że spotkanie z Jezusem pomaga w stawaniu się lepszym

· opisuje wygląd palmy

· wie, że Jezus umarł na krzyżu z miłości do nas

· pamięta, że w Wielką Sobotę ciało Pana Jezusa spoczywało w grobie

· wie, że Pan Jezus spotkał się ze swoimi uczniami na wieczerzy

· wie, że Pan Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew

· kojarzy hostię (biały chleb) z obecnością Jezusa

· zna słowa Jezusa „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”

· wie, że Pan Jezus umarł
w Wielki Piątek

· wie, że w Wielki Piątek ludzie gromadzą się w kościele, by rozważać mękę Pana Jezusa i adorować krzyż

· rozumie, że najważniejszym elementem grobu Bożego jest monstrancja – miejsce obecności Jezusa eucharystycznego

· wie, że Ostatnia Wieczerza była w Wielki Czwartek

· opowiada o Ostatniej Wieczerzy Jezusa z apostołami

· wyraża szacunek wobec Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

· wyjaśnia, na czym polega adoracja krzyża

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Przepraszam Cię, Boże”

· potrafi wyrazić wdzięczność Bogu za dar zbawienia (modlitwa)

· opowiada, jak wygląda Boży grób w kościele parafialnym

· mówi z pamięci modlitwę „Któryś za nas cierpiał rany”

· chętnie podejmuje dobre postanowienia na czas Wielkiego Postu

· wymienia osoby, które Pan Jezus spotkał na swojej drodze krzyżowej

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Rysuję krzyż”

· potrafi przepraszać Pana Jezusa za złe myśli, słowa i uczynki (modlitwa)

· potrafi przedstawić w inscenizacji scenę przeproszenia

· wyjaśnia, dlaczego przynosimy palmy do kościoła,

· potrafi zaśpiewać pieśń „Krzyżu Chrystusa”

· adoruje krzyż w klasie oraz w kościele

· wyjaśnia, dlaczego grób Pana Jezusa nie jest smutny

· uczestniczy w adoracji przy „grobie” Pana Jezusa w Wielką Sobotę

VI.
Jezus zmartwychwstały jest z nami – żyjemy w radości zmartwychwstałego Jezusa

· wie, że zmartwychwstanie Jezusa świętujemy w Niedzielę Wielkanocną

· wie, że zmartwychwstanie Jezusa jest wielką radością

· wie, że kapłan słowami „Pan z wami” ogłasza obecność Jezusa na Mszy św.

· wie, że z Jezusem spotykamy się na Mszy św.

· rozpoznaje strój liturgiczny celebransa

· wie, że podczas Mszy św. czytane są fragmenty z księgi Pisma Świętego

· rozumie prawdę, że spotkamy Jezusa w Komunii św.

· pamięta, że Pan Jezus wstąpił do nieba

· wie, że podczas uroczystości Bożego Ciała Pan Jezus odwiedza miasta i wioski

· wie, że każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa

· wie, że słowa „alleluja” śpiewane są podczas Mszy św

· zna obietnicę Jezusa Mt 28,20b

· podaje przykłady obecności Pana Jezusa wśród nas

· . wskazuje na ilustracji ołtarz i tabernakulum, poprawnie wypowiada te wyrazy

· poprawnie wykonuje postawy i gesty liturgiczne (klękanie, bicie się w piersi)

· wie, że Jezus mówi do nas w liturgii słowa

· poprawnie wykonuje potrójny znak krzyża na czole, ustach i sercu

· pamięta, że podczas Mszy św. kapłan powtarza słowa Jezusa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy

· pamięta, że Pan Jezus jest obecny na ołtarzu w znakach chleba i wina

· potrafi wykonać znak pokoju

· rozumie, że Pan Jezus przygotował dla wszystkich miejsce w niebie

· pamięta słowa anioła o powtórnym przyjściu Jezusa

· zna pojęcia: procesja, monstrancja

· potrafi opowiedzieć wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa (Mt 28,1-8)

· potrafi śpiewać wybrane pieśni o zmartwychwstaniu Jezusa

· śpiewem wyraża radość ze zmartwychwstania Jezusa

· wyjaśnia, jak rozumie obietnicę, że Jezus żyje i jest wśród nas aż do końca świata

· wie, że Msza św. jest najwspanialszą Pamiątką Pana Jezusa

· wie, że do spotkania z Jezusem potrzebna jest wiara

· włącza się we wspólną modlitwę, śpiew

· wie, że do przyjęcia nauki Jezusa potrzebna jest wiara

· potrafi identyfikować słyszane słowo Boże z osobą Jezusa

· wymienia przedmioty używane podczas liturgii (kielich, wino, chleb-hostia)

· odróżnia znaczenie podania dłoni na znak pokoju od podania dłoni na powitanie

· potrafi wyjaśnić, czym jest niebo

· potrafi odmówić modlitwę dostosowaną do tematu

· opowiada, jak wygląda procesja Bożego Ciała

· śpiewa pieśń „Wielbię Ciebie w każdym momencie”

· wymienia znaki Chrystusa zmartwychwstałego (baranek, paschał)

· potrafi zaśpiewać pieśń „Jezus Chrystus jest Panem”

· wyjaśnia, co oznacza okrzyk „alleluja”

· potrafi dostrzec obecność Pana Jezusa w codziennym życiu

· wymienia gesty wykonywane przez kapłana na początku Maszy św. (pokłon i ucałowanie ołtarza)

· z szacunkiem wykonuje liturgiczne gesty

· wyjaśnia, dlaczego wstajemy na czas czytania Ewangelii

· opowiada, w jaki sposób ludzie przyjmują Komunię św.

· potrafi zaśpiewać piosenkę „Przygotuję Ci serce, o Chryste”

· opowiada o wierze w powtórne przyjście Jezusa

· wymienia sposoby okazywania miłości Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie

VII.
Katechezy okolicznościowe

· wie, że maj jest miesiącem szczególnie poświęconym Maryi

· wyjaśnia, dlaczego szanujemy nasze matki

· wie, że Jezus kocha ludzi i jest dla nich dobry

· wie, co to są „wakacje z Bogiem”

· wie, że figurki i kapliczki są wyrazem szczególnej czci Matki Bożej

· potrafi modlić się litanią wspólnie z innymi

· wymienia sposoby okazywania miłości i wdzięczności swojej mamie

· wyjaśnia, dlaczego czcimy Serce Jezusa

· wie, że kochać to być dobrym dla innych

· odkrywa prawdę o religijnym przeżywaniu wakacji

· podaje godzinę nabożeństw majowych w swojej parafii

· potrafi zaśpiewać pieśń „Chwalcie łąki umajone”

· opowiada, jak można okazywać miłość i wdzięczność swojej mamie

· wyraża szacunek i wdzięczność wobec matek

· opisuje serce ludzkie podobne do Serca Jezusowego

· dostrzega obecność Boga w różnych sytuacjach życiowych

· wyraża szacunek wobec przydrożnych kapliczek i figurek Matki Bożej

PRZEDMIOT

OCENY

OCENA

celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

1. Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania

· dokładna znajomość tekstu, melodii

· dobra znajomość tekstu, melodii

· niezbyt dokładna znajomość tekstu

· fragmentaryczna znajomość tekstu

· brak jakiejkolwiek znajomości tekstu

2. Ćwiczenia w podręczniku

· wykonane wszystkie zadania

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie zadania

 

· zapis staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· ćwiczenia czytelne

· braki w zadaniach (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

· brak podręcznika

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

· praca nie na temat

· brak rzeczowości w pracy

· brak pracy

4. Odpowiedzi ustne

· wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

· brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych

5. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

· lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary

6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 09 października 2018 20:13